ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Διευκρινίσεις ζητά ο Π. Γιάχος για τις δαπάνες οικοδομικών υλικών εκατομμυρίων ευρώ


Με νέα αίτηση του ο Π. Γιάχος αξιώνει από τους αρμοδίους του Δήμου Γλυφάδας διευκρινίσεις επί της αιτήσεώς του η οποία αφορά συγκεκριμένες δαπάνες του δήμου Γλυφάδας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας τα χρήματα τα οποία πιστώθηκαν για συγκεκριμένα έργα στο δήμο Γλυφάδας  ''τεχνικής φύσεως'' , δεν λογίζονται έργα τεχνικής φύσεως ! 

Οι πιστώσεις για οικοδομικά υλικά είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει πριν από αρκετά χρόνια και υπάρχουν οι πιστώσεις που αναφέρονται και στην αίτηση Π. Γιάχου, όμως έπειτα από τα εκ. ευρώ πιστώσεων , και ενώ έχουν γίνει χιλιόμετρα πλακοστρώσεων - πεζοδρομήσεων, ( και ειδικότερα περιμετρικά της οικίας Δημάρχου ) οι οδοί που είχαμε υποδείξει πριν από έξι χρόνια , και υπήρχαν και αιτήσεις συμπολιτών μας , παραμένουν χωρίς πεζοδρόμια και πλάκες , η με κατεστραμμένα πεζοδρόμια - πλάκες !

Τα καίρια ερωτήματα είναι:

Με ποιο σύννομο τρόπο και ποιες διαδικασίες εκτελέστηκαν αυτά τα έργα;
Με ποιες μελέτες υλοποιήθηκαν αυτά τα έργα και ποιος τις συνέταξε;
Ποιοι φορείς ή ιδιώτες εκτέλεσαν αυτά τα έργα;
Ποιοι μηχανικοί της Υπηρεσίας σας επέβλεψαν αυτά τα έργα;
Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι Κοινόχρηστοι χώροι της πόλης, που αναπλάστηκαν ή
συντηρήθηκαν με αυτά τα υλικά;
Ποιες είναι οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τόσο στο Νέο Κοιμητήριο όσο και στους άλλους Κοινόχρηστους Χώρους, με πλήρη επιμετρητικά στοιχεία, καθώς και τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ανά περίπτωση; 

Ο Δήμος Γλυφάδας απάντησε με ελλιπή στοιχεία επί των ερωτημάτων τα οποία τέθηκαν από την πλευρά του κ. Γιάχου:
Η αίτηση προς τον Δήμο του Π.Γιάχου

Νέα Αίτηση, με περαιτέρω διευκρινιστικά και συγκεκριμένα ερωτήματα, μετά το με αριθ. πρωτ. 34375 / 30-11-2020 απαντητικό έγγραφό σας, στην με αρ. πρ. 34375/24-11-2020 Αίτησή μου, και επανάληψη της με αρ. πρ. 34375/24-11-2020 Αίτησής μου, για χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων, αναφορικά με τις Προμήθειες οικοδομικών υλικών καθώς και τις Προμήθειες υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση Κοινόχρηστων Χώρων από τις επιχειρήσεις Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε, Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ, με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), από 01-09-2014 έως σήμερα.

Όπως γνωρίζετε, στις 24 Νοεμβρίου 2020 υπέβαλλα την με αρ. πρ. 34375/24-11-2020, Αίτηση προς τον Δήμο, με την οποία αιτούμαι: «τη χορήγηση συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων, αναφορικά με τις Προμήθειες οικοδομικών υλικών καθώς και τις Προμήθειες υλικών για την συντήρηση
και αποκατάσταση Κοινόχρηστων Χώρων από τις επιχειρήσεις Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε, Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ, με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), από 01-09-2014 έως σήμερα.»

Με την ίδια αίτησή μου σας ενημέρωσα ότι, λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω κληθεί από τη Δικαιοσύνη μετά από Εισαγγελική Παραγγελία να καταθέσω, για θέματα που αφορούν σε έργα, προμήθειες και άλλες δραστηριότητες του Δήμου κι ότι στο πλαίσιο αυτής της δικαστικής έρευνας, μου είναι απαραίτητη η χορήγηση από την Υπηρεσία σας, αυτών των πληροφοριών και στοιχείων που έχω ζητήσει, όπως αυτά διατυπώνονται στην Αίτησή μου, με αρ. πρ. 34375 / 24-11-2020.

ΘΕΜΑ:
 Χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων, αναφορικά με τις Προμήθειες οικοδομικών υλικών καθώς και υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε, Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ, με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), από 01- 09-2014 έως σήμερα.


Από τις Διοικητικές Υπηρεσίες αιτούμαι να μου χορηγηθούν: 

Όλες οι αποφάσεις της Ο. Ε. με τα συνημμένα έγγραφα, με αντικείμενο τις Προμήθειες οικοδομικών υλικών καθώς και τις Προμήθειες υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις 
Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 
Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε , 
Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ, με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), από 01-09-2014 έως σήμερα. 

Από τις Οικονομικές Υπηρεσίες αιτούμαι να μου χορηγηθούν εγγράφως τα παρακάτω: 

1. Έγγραφη απάντηση όπου να αναφέρονται οι νομικές διατάξεις με τις οποίες διενεργήθηκαν οι Προμήθειες με τίτλους «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων» και, να αιτιολογείται γιατί δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 6α και 7 του νόμου 4412 / 2016, σύμφωνα με τα οποία, οι κατασκευές, οι συντηρήσεις και αποκαταστάσεις γενικότερα, αλλά και στην περίπτωση του Δήμου μας, οι κατασκευές, η συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων, είναι έργο. Πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β, όπου παραπέμπει το άρθρο 2, παρ. 6α, στο τμήμα 45, με την ονομασία κατασκευές, περιλαμβάνονται οι νέες κατασκευές, η αποκατάσταση και οι συνήθεις επισκευές, ενώ στην παράγραφο 7 με σαφήνεια διατυπώνεται ότι οι επισκευές – συντηρήσεις κατά τη λειτουργία είναι έργο. Επομένως, οποιαδήποτε προμήθεια υλικών πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου αυτού, για το οποίο απαιτείται συνολική μελέτη. 

2. Όλες οι Μελέτες, οι Διακηρύξεις, οι προσφορές όσων συμμετείχαν στις Δημοπρασίες, τα Πρακτικά (1 ο και 2 ο ) διενέργειας των διαγωνισμών ανά προμήθεια. 

3. Όλα τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) που έχουν εκδοθεί από τον Δήμο, από τις 01-09-2014 έως και σήμερα, προς τις επιχειρήσεις Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε , Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), που αφορούν στις πληρωμές για τις προμήθειες με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων». 

4. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα παραπάνω αναφερόμενα Χ.Ε.Π., ήτοι τα στοιχεία που αναγράφονται στην στήλη: ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια κλπ.), και τα στοιχεία που αναγράφονται στη στήλη: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Πρωτόκολλα Παραλαβής κλπ.) Επίσης ότι στοιχείο υπάρχει για την εναπόθεση, παραλαβή και αποθήκευση αυτών των υλικών καθώς και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή ή τις αρμόδιες Επιτροπές ανά προμήθεια, καθώς και τις αποφάσεις συγκρότησής τους. 

Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες αιτούμαι να μου χορηγηθούν εγγράφως τα παρακάτω: 

1. Οι συγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου, που έχουν πραγματοποιηθεί συντηρήσεις ή αποκαταστάσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα υλικά που προμηθεύτηκε ο Δήμος από τις επιχειρήσεις Α) ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε , Γ) ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε. ή άλλη επιχείρηση που φέρει την επωνυμία ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ με οποιαδήποτε νομική μορφή (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ), από 01-09-2014 έως σήμερα, με τίτλους «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων», καθώς και αναφορά των σχετικών νομικών διατάξεων, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν έργα αυτά με νόμιμο τρόπο. 

2. Αναλυτικά στοιχεία για το τι ακριβώς έχει κατασκευαστεί, καθώς και τις ποσότητες των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ανά περίπτωση, αναφέροντας τα τετραγωνικά 3 μέτρα επιφάνειας πλακοστρώσεων, τα μέτρα μήκους κρασπεδορείθρων ή κρασπέδων που έχουν κατασκευαστεί, καθώς και τις επιμετρήσεις των όποιων άλλων κατασκευών, συντηρήσεων, αποκαταστάσεων η παρεμβάσεων έχουν πραγματοποιηθεί. 

3. Συγκεκριμένη αναγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, στους οποίους έχουν γίνει οποιεσδήποτε άλλες εργασίες, καθώς και αναλυτική καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν εκεί, από τις εν λόγω προμήθειες, ανά περίπτωση. 

4. Εάν τα έργα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία ή με άλλο τρόπο, να μου χορηγηθούν οι σχετικές αποφάσεις και οι μελέτες που έχει εκπονήσει η Υπηρεσία σας ανά περίπτωση, καθώς και ποιοι επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν ανά έργο. 

5. Τις εισηγήσεις που υποβάλατε στην προϊσταμένη αρχή εφόσον η εκτέλεση αυτών των έργων έγινε με αυτεπιστασία και όλες τις πράξεις σας που απορρέουν ως υποχρεώσεις σας, από το άρθρο 177 του νόμου 4412 / 2016 ήτοι: Χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμοί, προγραμματισμοί αριθμού και ειδικοτήτων απαιτούμενου προσωπικού, καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του κάθε έργου. Επίσης τις εγκρίσεις της υπηρεσίας σας για τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και των μηχανημάτων, τις ποσότητες των υλικών, τον τρόπο απασχόλησης του προσωπικού, της ανάλωσης των υλικών, της μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων κλπ. 

6. Τα ημερολόγια εργασιών που τηρήσατε με ευθύνη σας για κάθε έργο με αυτεπιστασία, όπου καταγράφονταν καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό, τα μηχανήματα και άλλα μέσα, τα προσκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι συντελούμενες εργασίες κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 177 και την παράγραφο 9 του άρθρου 154 του νόμου 4412 / 2016.

Έχοντας υπόψη το απαντητικό έγγραφό σας και δεδομένου ότι τα όσα αναφέρετε σε αυτό, είναι αόριστα και δεν απαντούν στις περισσότερες ερωτήσεις μου, αλλά κι επειδή, μου δημιουργήθηκαν επιπλέον και νέα ερωτήματα, θέτω υπόψη σας τα παρακάτω:

Α) Στη δεύτερη παράγραφο του εγγράφου σας αναφέρετε: [«Στο πλαίσιο της ανάπλασης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου μας, τη διαμόρφωση χώρων του Νέου Κοιμητηρίου και την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις διαφορές καθημερινές εργασίες των συνεργείων μας, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος συγκεκριμένου έργου με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας, η Υπηρεσία μας έχει συντάξει τις παρακάτω μελέτες με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων»:

- Τη Μελέτη με Αρ. Μελ. 63/2016 αρχικού προϋπολογισμού 400.000 E με ΦΠΑ
- Τη Μελέτη με Αρ. Μελ. 171/2016 αρχικού προϋπολογισμού 500.000 E με ΦΠΑ
- Τη Μελέτη με Αρ.. Μελ. 160/2017 αρχικού προϋπολογισμού 650.000 E με ΦΠΑ
- Τη Μελέτη με Αρ. Μελ. 116/2018 αρχικού προϋπολογισμού 650.000 E με ΦΠΑ
- Τη Μελέτη με Αρ. Μελ. 120/2019 αρχικού προϋπολογισμού 650.000 E με ΦΠΑ….]

Παρότι τα στοιχεία που ζητάω με την αίτησή μου, είναι για την χρονική περίοδο, από την 01η Σεπτέμβρη 2014 έως και σήμερα, εσείς στο απαντητικό έγγραφό σας – προφανώς εκ παραδρομής - δεν αναφέρεστε καθόλου στις «Προμήθειες οικοδομικών υλικών», που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2015 και 2016, ο
Δήμος, από τις επιχειρήσεις συμφερόντων «ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ» με την όποια νομική μορφή είχαν. 

Όμως σύμφωνα με τα διάσπαρτα στοιχεία που μπόρεσα να βρω, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ο Δήμος κατά τα έτη 2015 και 2016 έχει προμηθευτεί από τις επιχειρήσεις συμφερόντων «ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ» «οικοδομικά υλικά», τα οποία αναφέρονται στις παρακάτω μελέτες:

- Μελέτη με Αρ. Μελ. 34/2015 αρχικού προϋπολογισμού 73.999,94 ευρώ.
- Μελέτη με Αρ. Μελ. 64/2016 αρχικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ.
- Μελέτη με Αρ. Μελ. 209/2015 αρχικού προϋπολογισμού 199.999,23 ευρώ.

Περαιτέρω και - εφόσον κατάλαβα καλά - σύμφωνα με τα όσα μου απαντάτε στο έγγραφό σας, τα υλικά που προμηθεύθηκε ο Δήμος από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, από το έτος 2015 έως και το έτος 2019 συνολικού προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ (συνυπολογιζόμενων και των τριών (3) προμηθειών που παραλείψατε), χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

4 α) Για την ανάπλαση και συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Γλυφάδας.
β) Για τη διαμόρφωση χώρων του Νέου Κοιμητηρίου.
γ) Για τις διαφορές καθημερινές εργασίες των συνεργείων του Δήμου, χωρίς αυτές να αποτελούν μέρος συγκεκριμένου έργου με αυτεπιστασία.
Με βάση λοιπόν αυτές τις απαντήσεις σας, σας θέτω τις ακόλουθες ερωτήσεις και
παρακαλώ να λάβω συγκεκριμένες απαντήσεις.

1. Βασει ποιών σύννομων διατάξεων, προχωρήσατε στην εκπόνηση των αναφερομένων στο απαντητικό σας έγγραφο μελετών που αφορούν την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αποκατάσταση Κοινόχρηστων χώρων», δεδομένου ότι τα υλικά αυτά, όπως εσείς ισχυρίζεστε, προορίζονταν για τα έργα της ανάπλασης και συντήρησης
Κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση της πόλης και τη διαμόρφωση του Νέου Κοιμητηρίου;

- Με ποιο σύννομο τρόπο και ποιες διαδικασίες εκτελέστηκαν αυτά τα έργα;
- Με ποιες μελέτες υλοποιήθηκαν αυτά τα έργα και ποιος τις συνέταξε;
- Ποιοι φορείς ή ιδιώτες εκτέλεσαν αυτά τα έργα;
- Ποιοι μηχανικοί της Υπηρεσίας σας επέβλεψαν αυτά τα έργα;
- Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι Κοινόχρηστοι χώροι της πόλης, που αναπλάστηκαν ή
συντηρήθηκαν με αυτά τα υλικά;
- Ποιες είναι οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τόσο στο Νέο Κοιμητήριο όσο και στους άλλους Κοινόχρηστους Χώρους, με πλήρη επιμετρητικά στοιχεία, καθώς και τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ανά περίπτωση;

2. Τα συνεργεία του Δήμου, τα οποία που σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου, υπάγονται στην Υπηρεσία σας, με ποίους σύννομους τρόπους εκτέλεσαν αυτές τις «καθημερινές εργασίες» που αναγράφετε στο απαντητικό έγγραφό σας, εφόσον όπως ισχυρίζεστε, «αυτές οι εργασίες δεν αποτελούν μέρος συγκεκριμένου έργου με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας»;

- Τι ακριβώς εργασίες ήταν αυτές οι «διάφορες καθημερινές εργασίες»;
- Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες σε αυτές τις «διάφορες καθημερινές εργασίες»;
- Υπάρχει Ημερολόγιο Εργασιών, στο οποίο έχουν καταγραφεί αυτές οι «διάφορες
καθημερινές εργασίες»;
- Τι συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε και σε ποιους χώρους της πόλης, με αυτές τις
«διάφορες καθημερινές εργασίες»;

3. Ειδικά για το έτοιμο σκυρόδεμα, που αποτελεί σημαντικότατο και μεγάλο μέρος των εν λόγω προμηθειών, η δε χρησιμοποίησή του προϋποθέτει κατασκευή έργου σε εξέλιξη, παρακαλώ απαντήστε μου συγκεκριμένα: 

- Ποια είναι τα έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκε έτοιμο σκυρόδεμα;
- Ποιες είναι οι μελέτες των έργων, στα οποία χρησιμοποιήθηκε έτοιμο σκυρόδεμα;
- Πώς εκτέλεσε η Υπηρεσία σας αυτά τα έργα, στα οποία χρησιμοποιήθηκε έτοιμο
σκυρόδεμα;
- Πώς έγινε η κοστολόγηση και η πληρωμή των έργων, στα οποία χρησιμοποιήθηκε
έτοιμο σκυρόδεμα;

Β) Στο ίδιο απαντητικό έγγραφό σας αναφέρετε ότι: «Η διαδικασία διαχείρισης και υλοποίησης των παραπάνω μελετών αποτελεί αντικείμενο του αρμοδίου Τμήματος προμηθειών και παροχής ειδικών υπηρεσιών μη τεχνικής φύσης της οικονομικής υπηρεσίας και τα ζητούμενα στοιχεία και παραστατικά
ελέγχονται και τηρούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής.»

4 Δηλαδή - αν κι εδώ το κατάλαβα καλά - η ανάπλαση και συντήρηση των Κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου και η διαμόρφωση χώρων του Νέου Κοιμητηρίου, καθώς και οι εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου, που υπάγονται στην υπηρεσία σας, είναι «μη τεχνικής φύσης»; Αυτό ισχυρίζεστε;
- Γι αυτό με παραπέμπετε στο Τμήμα Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών, το οποίο σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, είναι αρμόδιο για  τις μη τεχνικής φύσης Υπηρεσίες;
- Δηλαδή μου λέτε ότι το έτοιμο σκυρόδεμα, το οποίο μόνο σε εν εξελίξει έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι υπηρεσία «μη τεχνικής φύσης»;
- Μου λέτε ότι οι πλακοστρώσεις και οι άλλες εργασίες που γίνονται σε Κοινόχρηστους Χώρους με τα εν λόγω υλικά είναι κι αυτές «μη τεχνικής φύσης»;

Αξιότιμες κυρίες Αν/Διευθύντρια και Αν/Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών,
θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, για τον οποιοδήποτε κοινό νου, αλλά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αρμοδιότητα είναι δική σας, δηλαδή των Τεχνικών Υπηρεσιών, άλλο εάν εσείς, όπως με μεγάλη λύπη μου διαπιστώνω, αποφεύγετε να μου απαντήσετε;

Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν οι αρμοδιότητες αυτές δεν υλοποιούνται όπως λέτε από την Υπηρεσία σας, αλλά υλοποιούνται από άλλη Υπηρεσία, γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σύννομο.

Γ) Για τις Συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι εταιρείες: «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Τ.Ε.», «ΑΦΟΙ Κ. & Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Ε.Ε.», και είναι στην παρακολούθηση της Υπηρεσίας σας και τις οποίες αναφέρετε στο απαντητικό έγγραφό σας, με παραπέμπετε για αυτεπάγγελτη αναζήτηση τους από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εγώ όμως με την Αίτησή μου, δεν αιτούμαι τη χορήγηση μόνο όσων είναι αναρτημένα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά και τα αναλυτικά στοιχεία και τις επιμετρήσεις, για το τι ακριβώς έχει κατασκευαστεί και σε ποιους χώρους χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που προμηθεύτηκε ο Δήμος με τις συμβάσεις «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αποκατάσταση Κοινόχρηστων χώρων».

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις των  αναφερομένων έργων που παρακολουθεί η Υπηρεσία σας και αιτούμαι με την παρούσα να μου χορηγήσετε όλα τα σχετικά επιμετριτικά στοιχεία.

Ίσως με τα ερωτήματά μου και τα στοιχεία που ζητάω, να γίνομαι ενοχλητικός και
κουραστικός, όμως παρακαλώ θερμά, οι απαντήσεις σας να είναι σαφείς και
συγκεκριμένες, όπως σαφείς και συγκεκριμένες είναι και οι ερωτήσεις μου.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Διευκρινίσεις ζητά ο Π. Γιάχος για τις δαπάνες οικοδομικών υλικών εκατομμυρίων ευρώ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb