ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής. …

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του ‘’Γουναρικού Τύπου’’ και του αντι-Γουναρικού για την επερχόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών και των υποχωρήσεων που θα κληθεί η Ελλάδα να αποδεχθεί, αλλά και για τον έλεγχο των δημοσιευμάτων ώστε οι όποιες αποφάσεις να παρουσιαστούν με τον τρόπο που επιθυμούν οι κυβερνώντες. Την ίδια ημέρα, επιστρέφουν στην «ροδοστόλιστο» πρωτεύουσα, οι νεόνυμφοι, ο διάδοχος Γεώργιος και η σύζυγός του Ελισσάβετ.


ΑΘΗΝΑΪΚΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ
Η εφημερίδα αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της στην άφιξη στην Αθήνα του διαδόχου Γεωργίου και της συζύγου του Ελισσάβετ


ΑΣΤΡΑΠΗ

ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ
Ένα έντονα αντιβενιζελικό άρθρο, στο οποίο απαξιώνονται οι όποιες επιφυλάξεις του ‘’Βενιζελικού κόμματος’’ αναφορικά με την επερχόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών.
«Αλλ’ ο Βενιζελισμός ουδεμίαν έχει επί του προκειμένου αρμοδιότητα καθόσον τίποτε απολύτως δεν εκπροσωπεί εν Ελλάδι. Περιελθών εις ψυχολογικήν αντίθεσιν προς τον Ελληνικόν λαόν διέκοψε πάντα δεσμόν μετά του δημοσίου φρονήματος… Ας πιστεύση δε ο Βενιζελισμός ότι ουδόλως αντιτίθεται προς την θέλησιν του Ελληνικού λαού η διάθεσις, την οποίαν ενδεχομένως θα παραστή ανάγκη να επιδείξη η κυβέρνησις, όπως, χάριν της γενικής ειρήνης, προβή εις είδος τι παραχωρήσεων δυναμένων να επιτύχουν την εξομάλυνσιν της εν τη Ανατολή εκκρεμότητος».


ΕΘΝΟΣ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ
Σχολιάζοντας δηλώσεις και πληροφορίες περί επερχόμενου συμβιβασμού με την Τουρκία, διερωτάται «Εις ποίας παραχωρήσεις είνε διατεθειμένη να προβή προς την Τουρκίαν η Ελληνική αντιπροσωπεία και τι είδους σχέδιον είναι αυτή που θα υποβάλη ο κ. Γούναρης; Δεν δυνάμεθα βεβαίως να φαντασθώμεν ότι ο κ. Γούναρης θα ζητήση και την Κων/πολιν και τον Πόντον…»
Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ – Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ. «Τι γίνεται εις την Σουηδίαν.
Κάθε σπίτι η εγκατάστασις. Μυθώδης φθήνεια.
«Τα δέντρα των Αθηνών κλαδεύονται εις τους δρόμους…», «το κρέας
εξηφανίσθη πάλιν από την αγοράν» και «Η ‘’Ένωσις των Συντακτών’’ εκήρυξε χθες γενικήν επιστράτευσιν των μελών της διά την οργάνωσιν του ‘’Χορού των Συντακτών’’ ήτις δίδεται εις τα Ολύμπια την προσεχή Κυριακήν»

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΙΓΗΣΟΥΝ
«Είναι αστείον ν’ απειλούν ημάς τα όργανα του κ. Γούναρη δι’ επιβολής προληπτικής λογοκρισίας. Δύναται να καταπνίξη ο κυβερνών παλαιοκομματισμός, την φωνήν του φιλελευθέρου τύπου διά της βίας. Αλλά δεν θα κατορθώση ποτέ να καταπνίξη την εξέγερσιν της κοινής συνειδήσεως, την στιγμήν, κατά την οποίαν, ως να μη έφθαναν αι μειώσεις όσας προκαλέι διά την χώραν η απλή του παρουσία εις την κυβέρνησιν, ήθελεν αποδειχθή ότι από κομματικήν ιδιοτέλειαν και αδεξιότητα, κατεβαράθρωσε την εθνικής υπόθεσιν. Την στιγμήν εκείνην ας μη θελήσουν να υπολογίσουν ούτ’ επί λογοκρισίας, ούτ’ επί στρατιωτικού νόμου».
ΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ. ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ του Κώστα Ουράνη


ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
«Ως υπερόχως χαρμόσυνος δύναται να χαρακτηρισθή η σημερινή ημέρα» αναφέρει η εφημερίδα, πανηγυρίζοντας για την άφιξη του Διαδόχου και της συζύγου του Ελισσάβετ και «ο Ελληνικός Λαός, υπερήφανος υπέρ πάντα Λαόν, δύναται να χαίρει και να αγάλλεται χαράν θεϊκήν».
Η εφημερίδα κάνει αναφορά στους «Νέους Εθνικούς Δεσμούς» με τη Βασιλική
Οικογένεια της Ρουμανίας και συνεχίζει τις πρωτοσέλιδες αποκαλύψεις με «ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Επί της συνωμοτικής δράσεως του Βενιζέλου εν Θεσσαλονίκη».

ΕΣΤΙΑ

Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
«Αφού δε, είνε πλέον αποδεδειγμένον ότι η Γερμανία, και όταν έσπειρε τον όλεθρον γύρω της, εσκέπτετο να περισυλλέξη τας δυνάμεις της, ώστε αμέσως μετά τον πόλεμον να επαναλάβη την οικονομικήν ηγεμονίαν του κόσμου, ορθόν είνε, τουλάχιστον, ν’ ανακουφίση τα θύματά της εις ένα μέρος των ζημιών, τας οποίας τους επροξένησεν»
ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΨΗ ΤΟΝ ΒΗΧΑ… Η εφεύρεση της καραμέλας κατά του βήχα από
συμπολίτη «προικισμένο με το διπλούν τάλαντον του φιλανθρώπου και του επιχειρηματίου», ο οποίος «ακούων όλους τους ανθρώπους να βήχουν απαισίως τριγύρω του, απεφάσισε να τους κόψη τον βήχα».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ
«Ούτε νίκην του Ελληνικού Λαού ημπορούν να χαρακτηρίσουν την μετάβασιν του κ. Γούναρη εις Λονδίνον, υφ’ ας προϋποθέσεις μετέβη, αλλ’ ούτε τα γεγονότα, όσα επιτρέπει να γνωσθούν η Κυβέρνησις, δύνανται ν’ αποκρύπτουν ή να χρωματίζουν με το αυτό χρώμα, με το οποίο χρωματίζουν αυτά οι κυβερνητικοί»
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ. «Οι απεργοί Μακεδονίας
υπέβαλον και άλλα συμπληρωματικά αιτήματα. Η κυβέρνησις θα προστατεύση τους θέλοντας να εργασθούν».
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΝ – Αι απαιτούμεναι διατυπώσεις

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΡΙΚΛΙΣΜΑΤΑ
«Ο κ. Γούναρης μεταβαίνων εν Λονδίνω πρόκειται να συμβιβασθή με την Τουρκίαν επί ζημία των Ελληνικών συμφερόντων… Τούτο είναι το θέμα επί του οποίου συνθέτει από της χθες ο Βενιζελικός τύπος, τας αισθηματικάς του ‘’εναλλαγάς’’. Προσπαθεί να δηλητηριάση πάλιν την κοινήν αντίληψιν, παριστών τους πολιτικούς αντιπάλους του κ. Βενιζέλου, ως μέλλοντας να καταστρέψουν την Συνθήκην των Σεβρών!»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ
«Οι σιδηροδρομικοί εδέχθησαν χθες τις προτάσεις της κυβέρνησης αναφορικώς με το οκτάωρον. Και επέμειναν μόνον ακόμη εις το ζήτημα της επαναφοράς των απολυμένων συναδέλφων των».
Η εφημερίδα σε άρθρο με τον τίτλο ‘’ΕΝΩ Ο ΛΑΟΣ ΠΕΙΝΑ’’ θεωρεί ότι
«μεγαλυτέρα και θρασυτέρα πρόκλησις προς τον Ελληνικόν λαόν δεν ημπορούσε να γίνη», σχολιάζοντας τις εκδηλώσεις για την πριγκιπική υποδοχή.


ΣΚΡΙΠ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΑ
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
«Βαδίζομεν προς την επισημοποίησιν της αναγνωρίσεως του Βασιλέως Κωνσταντίνου»…

 

 

ΣΦΑΙΡΑ

ΩΣ ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗΤΕ. ΚΑΤΕΥΟΔΙΟΝ
«Ο εκδηλωθησόμενος ενθουσιασμός επί τη αφίξει του νέου ζεύγους, συνοδευόμενος από τας ευχάς του τας ολοψύχους και διαπύρους, θα είνε ειλικρινής Ελληνικός ενθουσιασμός, διότι η Ελληνική φυλή γνωρίζει να δυνδέη τας ευτυχίας και τας ατυχίας των βασιλέων του με την ιδικήν του ευτυχίαν ή ατυχίαν»

www.ert.gr

Το άρθρο Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 1921 εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.source https://www.ertnews.gr/frontpage/akrivos-prin-apo-enan-aiona-tetarti-24-fevroyarioy-1921/
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 1921 Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb