ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ποιος υπογράφει για την είσπραξη 19.667 € ;

Για την ανάδοχο εταιρεία ΄΄ΡΟΔΟΝ + 1, ποιος υπογράφει για την είσπραξη των 19.667,70€ ; 

ΠρωτΑπριλιά είναι ! ! ! Αν δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα, τότε είναι θέμα Οικονομικού Εισαγγελέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Γλυφάδα 26-3-2015 Τηλ : 210-9602130
FAX: 210-9637550 Αρ.πρωτ. 848

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Παροχής Υπηρεσίας/Εκτέλεσης Εργασίας με τίτλο: " Συναυλία με τους ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ ,ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και 7μελή ορχήστρα μουσικών" στα πλαίσια της εκδήλωσης στις 1-4-2015, συνολικής δαπάνης 15.990,00€ ( μη συμ/νου ΦΠΑ),με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 20 παργ. 13 του Ν. 3731/2008 – 263 Α΄).

Στη Γλυφάδα σήμερα 26-3-2015 και στο Δημοτικό Κατάστημα, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι :
Α. Ο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Δήμαρχος-Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Kοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.),με την ιδιότητά του αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του .

Β. Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΡΟΔΟΝ +1κάτοικος ή με έδρα ΒΟΥΛΑ οδός ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΑΦΜ 997575826 ΔΟΥ Γλυφάδας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

υπόψη: Ι. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του και έχοντας
1 Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ. ( Νόμος 3463/2006 – 114 Α΄), όπως ισχύουν.
2Τις διατάξεις του Ν 4281/2014
3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παργ. 13 του Νόμου 2731/2008 (263 Α΄), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 83 του Νόμου 2362/1995 (247 Α΄) και της σε εφαρμογή του, με αριθμό 2/45564/0026/01 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (1066 Β΄), και με βάση τη με αριθμό 35130/739/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (1291 Β΄/11-8-2010) που εξακολουθεί να ισχύει.
4.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10/Α/87 «Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Κ.Α.Π.ΠΑ. οικονομικού έτους 2015, στον οποίο αναγράφεται η ΚΑ 15.6474.0001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων »απαιτούμενη δαπάνη.
7. Τα συντασσόμενα τεύχη της ( 7/2015) μελέτης Κ.Α.Π.ΠΑ για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο " Συναυλία με τους ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ ,ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και 7μελή
ορχήστρα μουσικών" στα πλαίσια της εκδήλωσης στις 1-4-2015 ,πρ/σας δαπάνης 13.000,00€ ( μη συμ/νου ΦΠΑ).
8.Την με αριθμό 38/2015 απόφαση Δ.Σ , με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 13.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ), σε βάρος της με Κ.Α. 15.6474.0001 όμοιας του προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ. οικονομικού έτους 2015 για την πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής.
8. Την με αριθμό 155/2015 Απόφαση Δημάρχου -Προέδρου για απευθείας ανάθεση, δεδομένου ότι πληρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 20 παργ. 13 του Νόμου 3731/2008 (263 Α΄) ,της εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας τίτλο :" Συναυλία με τους ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ ,ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και 7μελή ορχήστρα μουσικών" στα πλαίσια της εκδήλωσης στις 1-4-2015,συνολικής δαπάνης 13.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ) μη υπαγόμενης στις διατάξεις του Νόμου 3316/2005 (42 Α΄) στην : Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΡΟΔΟΝ +1 με βάση τις τιμές και τους όρους των συντασσόμενων τευχών (7/2015) μελέτης Κ.Α.Π.ΠΑ . 9.Το με αρ πρ. 801/20-3-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα
10. Το εγκεκριμένο αίτημα
10. την με αρ 104/20/3/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΙΙ. Αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων : Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΡΟΔΟΝ +1
1. Την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο" Συναυλία με τους ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ ,ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και 7μελή ορχήστρα μουσικών" στα πλαίσια της εκδήλωσης στις 1-4-2015 ,συνολικής δαπάνης 15.990,00 € ( συμ/νου ΦΠΑ) και με βάση τους όρους των πιο πάνω συντασσόμενων τευχών της (7/2015) μελέτης Κ.Α.Π.ΠΑ , σε συνδυασμό με την υποβληθείσα προσφορά του , σε βάρος της με Κ.Α. 15.6474.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ. οικονομικού έτους 2015.
2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας και μέχρι εξάντλησης της συνολικής συμβατικής της δαπάνης θα γίνει με τις οδηγίες του Δημάρχου -Προέδρου .
3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την πιστοποίηση και βεβαίωση πραγματοποίησης της υπηρεσίας/εργασίας από τα αρμόδια όργανα του Κ.Α.Π.ΠΑ. , υποκείμενης στις νόμιμες κρατήσεις.

Τέλος, ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των πιο πάνω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, υπόσχεται δε ότι θα εκτελέσει πλήρως κάθε υποχρέωση του , που απορρέει από το παρόν και τα συντασσόμενα τεύχη της ( 7/2015) μελέτης Κ.Α.Π.ΠΑ της υπηρεσίας/εργασίας.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και ο καθένας των συμβαλλομένων πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προς ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Γ: κ.Γιαννακόπουλε κάντε μου μια χάρη. Πείτε στους παρανομούντες τι ισχύει όσων αφορά τον υποφαινόμενο.
Σημειώνω ότι απαιτήθηκαν τρεις ώρες ώστε να αναρτηθεί το θέμα, την ίδια περίοδο που οι συμπολίτες μας πληρώνουν τους διορισμένους του κ.παπανικολάου ώστε να γράφουν κείμενα υπερ του "σημαντικού" εργου των διοικούντων στις προσωπικές τους σελίδες από τον 4ο όροφο του δημαρχείου.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ποιος υπογράφει για την είσπραξη 19.667 € ; Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος