ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για το ν/σ αδειών Ρ/Τ σταθμώνΗ Οργάνωση Μελών ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για το Σ/Ν σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών καναλιών

ΟΜ ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης | 16.08.2015

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στο νέο ασφυκτικό μνημονιακό περιβάλλον, πρέπει να δημιουργήσουμε αντισταθμιστικές πολιτικές για αυτούς που υφίστανται την σκληρότητα των νέων μέτρων, κυρίως για τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.

 Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να αναμετρηθούμε με την διαπλοκή και να πατάξουμε την διαφθορά. Δυστυχώς το νέο σ/ν για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών ΜΜΕ, δεν ακολουθεί το πνεύμα των πρωθυπουργικών δηλώσεων.

Παρά τα θε­τι­κά του ση­μεία είναι κα­τώ­τε­ρο των πε­ρι­στά­σε­ων. Η γε­νι­κό­τε­ρη κα­τεύ­θυν­σή του κι­νεί­ται στο πλαί­σιο μίας πο­λι­τι­κής "νοι­κο­κυ­ρέ­μα­τος" του υπάρ­χο­ντος θολού και αδια­φα­νούς κα­θε­στώ­τος, και όχι στην γραμ­μή μιας προ­σπά­θειας που θα με­τα­σχη­μα­τί­ζει το τη­λε­ο­πτι­κό τοπίο υπέρ της δη­μο­κρα­τι­κής δια­φά­νειας και του κοι­νω­νι­κού δι­καιώ­μα­τος της ενη­μέ­ρω­σης και θα συ­γκρού­ε­ται με τους πα­ρά­γο­ντες που δη­μιουρ­γούν πα­θο­γέ­νειες όπως η πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, η αδια­φά­νεια και η δια­πλο­κή.

Για άλλη μια φορά δυ­στυ­χώς οι κε­ντρι­κές επι­λο­γές δεί­χνουν να αγνο­ούν τις προ­γραμ­μα­τι­κές θέ­σεις του κόμ­μα­τος και να προ­σπερ­νούν τον άμεσο διά­λο­γο με τις ορ­γα­νώ­σεις του κόμ­μα­τος που έχουν σχέση με το χώρο της ενη­μέ­ρω­σης και δια­θέ­τουν γνώ­σεις, εμπει­ρία και θέ­σεις να κα­τα­θέ­σουν. Ήδη αυτό το ζή­σα­με με τον νόμο για την ΕΡΤ

Θε­ω­ρού­με ότι ένας νόμος για τα τη­λε­ο­πτι­κά ΜΜΕ θα πρέ­πει να υπη­ρε­τεί τρεις βα­σι­κούς στό­χους:
Να εγκα­θι­στά συν­θή­κες δια­φά­νειας και δη­μο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των τη­λε­ο­πτι­κών μέσων ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται με τον πιο ισχυ­ρό και κα­θα­ρό τρόπο το κοι­νω­νι­κό δι­καί­ω­μα τόσο στη άμεση, σφαι­ρι­κή και πο­λυ­φω­νι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση, όσο και στην ποιο­τι­κή ψυ­χα­γω­γία.
Να σέ­βε­ται και να κα­το­χυ­ρώ­νει τα δι­καιώ­μα­τα, τις διεκ­δι­κή­σεις και το συμ­με­το­χι­κό και επαγ­γελ­μα­τι­κό ρόλο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στον κλάδο της ενη­μέ­ρω­σης.

Και να υπη­ρε­τεί πο­λι­τι­κά τους στρα­τη­γι­κούς στό­χους της αρι­στε­ράς για την με­τα­βο­λή του κοι­νω­νι­κού ιστού ει­σά­γο­ντας στο χώρο της ενη­μέ­ρω­σης τόσο θε­σμούς ερ­γα­τι­κού και κοι­νω­νι­κού ελέγ­χου με αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά από την ενερ­γή κοι­νω­νία, τους φο­ρείς και τα κι­νή­μα­τα, όσο και αυ­το­δια­χει­ρι­στι­κά-συ­νερ­γα­τι­κά σχή­μα­τα που θα ανα­δεί­ξουν την ενη­μέ­ρω­ση ως κοι­νω­νι­κό αγαθό, απέ­να­ντι στην ενη­μέ­ρω­ση-προ­ϊ­όν ρυθ­μι­ζό­με­νο από τους κα­νό­νες της αγο­ράς.

Βάσει των πα­ρα­πά­νω κα­τα­θέ­του­με τις εξής πα­ρα­τη­ρή­σεις για το νέο ν/σ:

Η δη­μο­σιο­γρα­φι­κή δε­ο­ντο­λο­γία δε δια­σφα­λί­ζε­ται με ρητό τρόπο ούτε απο­τε­λεί όρο ανά­κλη­σης αδειών. Θα πρέ­πει να κα­το­χυ­ρώ­νο­νται με σα­φή­νεια οι επαγ­γελ­μα­τι­κές ιδιό­τη­τες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και ο ρόλο τους στη δια­μόρ­φω­ση της ενη­μέ­ρω­σης και της ψυ­χα­γω­γί­ας
.
Η ανα­φο­ρά σε συ­γκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό ερ­γα­ζο­μέ­νων και συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων απο­τε­λούν θε­τι­κά στοι­χεία του ν/σ αλλά αυτά θα πρέ­πει να εξει­δι­κευ­τούν, όσο αφορά τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις (π.χ. ο κα­νό­νας να είναι σχέ­σεις αο­ρί­στου χρό­νου) μετά από συ­ζή­τη­ση με σω­μα­τεία και τις Ομο­σπον­δί­ες του κλά­δου.

 Τα συν­δι­κα­λι­στι­κά σω­μα­τεία των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ενη­μέ­ρω­ση έχουν επε­ξερ­γα­σμέ­νες θέ­σεις τις οποί­ες ένα κόμμα της αρι­στε­ράς πρέ­πει να λάβει σο­βα­ρά υπόψη.
Δεν κα­το­χυ­ρώ­νε­ται με από­λυ­το τρόπο το ασυμ­βί­βα­στο του κα­τό­χου άδειας τη­λε­ο­πτι­κών κα­να­λιών και φορέα επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των με το δη­μό­σιο. Το θε­ω­ρού­με "προ­α­παι­τού­με­νο" ώστε να χτυ­πη­θούν η δια­πλο­κή και οι προ­πα­γαν­δι­στι­κοί μη­χα­νι­σμοί των δια­πλε­κό­με­νων συμ­φε­ρό­ντων.
Κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς, συ­νε­ται­ρι­στι­κά σχή­μα­τα και γε­νι­κά μη εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις (που θα ήταν ανά­χω­μα στην σύ­γκρου­ση με τα με­γά­λα μι­ντια­κά συμ­φέ­ρο­ντα, εξα­σφα­λί­ζο­ντας θέ­σεις ερ­γα­σί­ας στις απει­λές τους για κλεί­σι­μο κα­να­λιών), δεν προ­βλέ­πο­νται στη δια­δι­κα­σία πα­ρο­χής αδειών. "Στό­χος μας είναι να δη­μιουρ­γή­σου­με το πλαί­σιο που θα επι­τρέ­ψει σε συ­νερ­γα­τι­κά-δη­μο­σιο­γρα­φι­κά εγ­χει­ρή­μα­τα να ανα­λά­βουν πρω­το­βου­λί­ες για να εμπλα­κούν στο χώρο της ενη­μέ­ρω­σης", όπως είχε το­νί­σει ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στις 27/5/2013.
Το ΕΣΡ ως ο φο­ρέ­ας που θα υλο­ποι­ή­σει όλους τους ελέγ­χους ως προς τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την συμ­με­το­χή στο δια­γω­νι­σμό της αδειο­δό­τη­σης, δεν έχει την επάρ­κεια για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει το έργο του. Δεν έχει ούτε τον απαι­τού­με­νο αριθ­μό υπαλ­λή­λων, τις υπο­δο­μές, αλλά ούτε και την πλήρη σύν­θε­ση του διοι­κη­τι­κού του ορ­γά­νου για να παίρ­νει απο­φά­σεις. Το ΕΣΡ πρέ­πει να ανα­μορ­φω­θεί δη­μο­κρα­τι­κά και να ενι­σχυ­θεί με δια­δι­κα­σί­ες δια­φά­νειας ώστε να δια­σφα­λι­σθεί η λει­τουρ­γία του σε κε­ντρι­κό και πε­ρι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο.

Ο υπουρ­γός ως ο "από­λυ­τος άρ­χο­ντας" κα­θο­ρί­ζει μια σειρά ενερ­γειών, όπως τον αριθ­μό των αδειών και το ποσό εκί­νη­σης στην δη­μο­πρα­σία.

Το σχέ­διο νόμου που κα­τα­τέ­θη­κε δεν θα έπρε­πε να στο­χεύ­σει μόνο στις τη­λε­ο­πτι­κές άδειες, αλλά να αντι­με­τω­πί­σει στο σύ­νο­λό του το χώρο των ΜΜΕ.

Τα με­γά­λα μι­ντια­κά συ­γκρο­τή­μα­τα δια­χέ­ο­νται σε όλα τα μέσα, από τις τη­λε­ο­ρά­σεις, τα ρα­διό­φω­να, τις εφη­με­ρί­δες μέχρι και το δια­δί­κτυο. Έτσι ο προ­πα­γαν­δι­στι­κός τους μη­χα­νι­σμός, ενιαί­ος και συ­γκε­ντρω­τι­κός γί­νε­ται πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός.

Η εκ­με­τάλ­λευ­ση και τρο­μο­κρά­τη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, εντεί­νε­ται ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο όταν σε αυ­τούς τους χώ­ρους η απο­ρύθ­μι­ση είναι ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη.
Δεν έχου­με αυ­τα­πά­τες ότι η ισχυ­ρή ελίτ των ΜΜΕ είναι εύ­κο­λος αντί­πα­λος.

Για να πε­τύ­χου­με τον προ­γραμ­μα­τι­κό μας στόχο για ρι­ζι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου μι­ντια­κού το­πί­ου θα πρέ­πει να υιο­θε­τή­σου­με στο σ/ν όλες τις προ­γραμ­μα­τι­κές μας θέ­σεις, που είναι και οι φο­ρείς των δικών μας αξια­κών φορ­τί­ων.

 Σε αυτόν τον αγώνα θα έχου­με δίπλα μας τους πο­λί­τες, τους ερ­γα­ζό­με­νους, τους αν­θρώ­πους του κλά­δου. Τώρα πια όλοι αυτοί γνω­ρί­ζουν πάρα πολύ καλά πώς παί­ζε­ται το παι­χνί­δι. Το από­δει­ξαν με το με­γα­λειώ­δες "όχι", που ήταν από τις με­γα­λύ­τε­ρες ήττες του μι­ντια­κού κα­τε­στη­μέ­νου που σύσ­σω­μο υπο­στή­ρι­ξε το "ναι"
.
Οι ολι­γάρ­χες ήδη ορ­γα­νώ­νουν την επί­θε­σή τους, απο­λύ­ο­ντας 28 ερ­γα­ζο­μέ­νους στον ΑΝΤΕ­ΝΑ,(που ανα­μέ­νε­ται να γί­νουν 40), απει­λώ­ντας με μειώ­ση 50% των μι­σθών στον ALPHA και απαι­τώ­ντας η νο­μο­πα­ρα­σκευα­στι­κή δια­δι­κα­σία να πε­ρι­λά­βει και αυ­τούς. Κε­κλει­σμέ­νων των θυρών όπως έχουν συ­νη­θί­σει τόσα χρό­νια.

Οι υπουρ­γι­κές δη­λώ­σεις δε φτά­νουν για να αντι­με­τω­πι­στεί το πρό­βλη­μα. Η κυ­βέρ­νη­ση πρέ­πει να πάρει θέση με έμπρα­κτο τρόπο. Ή θα υιο­θε­τή­σει τις θέ­σεις του κόμ­μα­τος ή όπως στην πε­ρί­πτω­ση της ΕΡΤ, θα δη­μιουρ­γή­σει ένα εκ­συγ­χρο­νι­σμέ­νο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο πεδίο.

ΟΜ ΜΜΕ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗΣ

Σας παραπέμπω στο ακόλουθο άρθρο.


http://www.glyfadaweb.gr/2015/08/blog-post_49.html

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για το ν/σ αδειών Ρ/Τ σταθμών Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb