ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΓΛΥΦΑΔΑ: Το ΥΠΕΣ ζητά επιστροφή 271.260,00 € για την ανύπαρκτη πύλη εξυπηρέτησης των δημοτών
Το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός κ.Βούτσης, το οποίο αναρτήθηκε στην Διαύγεια, ζητά πίσω με τόκο τις 271.260,00 € που κόστισε η ανύπαρκτη πύλη εξυπηρέτησης των δημοτών στο δήμο Γλυφάδας.

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Α.Γιαννακόπουλος με την εν λόγω απόφαση το υπουργείο Εσωτερικών δια του υπουργού ζητά την ανάκτηση του ποσού των 271.260 χιλ. ευρώ.

Στο δήμο Γλυφάδας κατά την επιτόπια επαλήθευση δεν υφίστατο παραγωγική λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαθεσιµότητα προς τους δηµότες, καθώς επίσης δεν υπήρχε χρήση του φυσικού αντικειµένου για τον σκοπό για τον οποίο το έργο είχε κριθεί αρχικά ως επιλέξιµο προς συγχρηµατοδότηση.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Εσωτερικών, η απόφαση αποτελεί νόµιµο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αµέσως εκτελεστή. Αντιλαμβάνεστε επαρκώς τι ίσχυε στο δήμο Γλυφάδας επί ημερών Κ.Κόκκορη, και τι συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα με τον Γ.Παπανικολάου, δεδομένου ότι καθίσταται αυταπόδεικτο ότι ουδέποτε αποτελούσε σχέδιο αυτών των προσώπων και κομμάτων η εξυπηρέτηση όλων των δημοτών στη πόλη μας.

Άλλωστε όπως γνωρίζεται είναι αρκετά χρόνια που αρκετοί δημότες βρίσκονται δημόσια έκθετοι καταγγέλοντας ότι δεν υφίσταται ομαλή λειτουργία του δήμου Γλυφάδας από τις εν λόγω διοικήσεις, και ουδέποτε υπήρξε εξυπηρέτηση αρκετών δημοτών.

Μια ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης των δημοτών σαφώς πρέπει να είναι επανδρωμένη με ειδικούς, καθώς επίσης να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών για τις οποίες χρηματοδοτήθηκε το έργο, κάτι που στη πόλη μας δεν το έπραξαν οι διοικούντες, οι οποίοι φρόντισαν για τους προσωπικούς τους λόγους προβολής να στελεχώσουν γραφεία τύπου του δήμου με φίλους, παραταξιακούς, κ.τ.λ, τα οποία λειτουργούσαν την ιστοσελίδα του δήμου ως εφαλτήριο προσωπικής προβολής του δημάρχου, χωρίς να υφίσταται εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης μαζικά του συνόλου των δημοτών , ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει στο δήμο Γλυφάδας, και πιστεύω ότι με τις εν λόγω διοικήσεις δεν πρόκειται να υπάρξει, δεδομένου ότι ουδέποτε λειτούργησαν με γνώμονα την οφέλεια του συνόλου, και άλλωστε έχουμε απτές αποδείξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :

α) Του ν.2362/27-11-95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα του άρθρου 104, όπως ισχύει
β) Του ν.4270/28-06-2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» γ) Του Ν.∆. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων» όπως ισχύει σήµερα καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 16/1989 «Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ΟΥ».
δ) Του Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» και ειδικότερα των άρθρων 8, 13 και 26, όπως ισχύουν. ε) Της υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 450/Β/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την αρ. πρωτ. 152.582/ΨΣ5894-Γ΄/23-10-2014 Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε την οποία εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης για την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού διακοσίων εβδοµήντα µία χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτών # 271.260,00 € # για την υλοποίηση του έργου µε MIS 300936 και τίτλο «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου Γλυφάδας», πλέον των αναλογούντων τόκων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 εδάφιο 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/2/-03- 2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) όπως τροποποιήθηκε µε υπ΄ αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013) και ισχύει

3. Την µε αρ. πρωτ. 3422-Γ΄/27-06-2013 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης
4. Το µε αριθµ. πρωτ. 51464/04-09-2013 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 4765/06-09-2013) έγγραφο υποβολής αντιρρήσεων του ∆ήµου Γλυφάδας
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 151.626/ΨΣ4765-Γ΄/13-05-2014 Απόφαση Εξέτασης Αντιρρήσεων του ∆ικαιούχου προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις του ∆ικαιούχου και µε την οποία οριστικοποιείται η σχετική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης. 6. Το Π.∆. 24/2015 (20 Α΄) Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7. Το Π.∆. 25/2015 (21 Α΄) ∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την ανάκτηση του ποσού # 271.260,00 € # ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

β) Η ανάκτηση του ως άνω ποσού απαιτείται από το ∆ήµο Γλυφάδας.

γ) Η επιστροφή του ως άνω ποσού απαιτείται λόγω της µε αρ. πρωτ. 152.582/ΨΣ5894-Γ΄/23-10-2014 Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε την οποία εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης για την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού διακοσίων εβδοµήντα µία χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτών # 271.260,00 € # για την υλοποίηση του έργου µε MIS 300936 και τίτλο «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου Γλυφάδας», πλέον των αναλογούντων τόκων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 εδάφιο 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/2/-03-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) όπως τροποποιήθηκε µε υπ΄ αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013) και ισχύει.

δ) Η αιτία επιστροφής του ποσού αφορά σε µη παραγωγική λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαθεσιµότητα προς τους δηµότες κατά την επιτόπια επαλήθευση, καθώς και σε µη χρήση του φυσικού αντικειµένου για τον σκοπό για τον οποίο το έργο είχε κριθεί αρχικά ως επιλέξιµο προς συγχρηµατοδότηση.

ε) Η απόφαση αυτή αποτελεί νόµιµο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αµέσως εκτελεστή.

στ) Το ποσό πρέπει να επιστραφεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισµού και συγκεκριµένα στον ΚΑΕ 3943 και η αναζήτησή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), στην περίπτωση µη εµπρόθεσµης επιστροφής του.

Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα µέσα εντός 60 ηµερών από της κοινοποιήσεώς της

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια • ∆ήµος Γλυφάδας (Γραφείο ∆ηµάρχου) Άλσους 15, ΤΚ 16675, Γλυφάδα νοµού Αττικής
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΓΛΥΦΑΔΑ: Το ΥΠΕΣ ζητά επιστροφή 271.260,00 € για την ανύπαρκτη πύλη εξυπηρέτησης των δημοτών Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος