ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Να απενεργοποιηθεί το κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως στο δήμο Γλυφάδας

Με εξαιρετικά επείγουσα αίτηση ο κ. Αναστάσιος Γιαννακόπουλος καλεί την διοίκηση του δήμου να προβεί σε απενεργοποίηση του κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως το οποίο λειτουργεί κατά παράβαση των θεσπισμένων.

Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρει ''Επειδή, παρά τον νόμο επανειλημμένα, χωρίς την συναίνεσή μου έχετε καταγράψει την εικόνα μου και προφανώς τον ήχο της φωνής μου. Επειδή παρανόμως διατηρείτε αρχείο αυστηρώς προσωπικών μου δεδομένων, όπως: του προσωπικού του Δήμου και πολιτών που επισκέπτονται το Δήμο. Επισημαίνω ότι η κάμερα GH:01 καλύπτει πολύ μεγαλύτερο χώρο του επιτρεπόμενου, κατά παράβαση του νόμου''.

''Σας καλώ αμέσως να απενεργοποιήσετε το κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως καταγραφής προσώπων και (πιθανόν ήχου)''

''Αν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κριθεί απαραίτητη η εγκατάσταση και η λειτουργία κλειστού κύκλωμα τηλεοράσεως καταγραφής προσώπων και ήχου, πρέπει αρμοδίως, (όπως ο νόμος ορίζει), να υποβάλετε αίτηση στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προβλεπόμενη άδεια (άρθρο 14 § 5 του ν. 3917/2011)''.

Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, δεδομένου ότι πολλά από όσα ισχύουν σήμερα, και τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσαν μεταδιδόμενα προ δεκαετιών από τον Γλυφάδα fm, οι αιρετοί αποτελούν ντροπή για το τόπο, και όσοι μπήκαν στο δήμο να διοικήσουν καταστρατηγώντας την κοινή λογική, και παρανομώντας κατά συρροή κατά των δημοτών ενώ οι ίδιοι πιστώνουν τα χρήματα των δημοτών και πράττουν κατά παράβαση του νόμου ενέργειες, κρίνονται από το σύνολο των συμπολιτών μας. ( Το αρνητικό της ιστορίας είναι ότι ο μισός πληθυσμός δεν κατοικούσε στη Γλυφάδα προ δεκαετιών )

Το κλειστό κύκλωμα στο δημαρχείο Γλυφάδας καταγράφει και αποθηκεύει χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι συμπολίτες μας ότι καταγράφονται.

Διαβάστε την καταγγελία - αίτηση του κ. Γιαννακόπουλου 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.

Π Ρ Ο Σ:

Τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής.

1. Παπανικολάου Γεώργιο, δήμαρχο.
2. Παναγάκο Ευστράτιο, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Προς όλους τους δημοτικούς Συμβούλους, (δια του β΄ εξ υμών).

Προς γνώση και για τα νόμιμα:

1) Γενικη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. κ. Μαρία Παπασπύρου – Ζέντελη. (info@gedd.gr)
2) Διευθύνουσα την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κ. Γκουτζαμάνη Ευτέρπη.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη, δημότη, κατοίκου και εκλογέα στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αρ. 15, τ.κ. 165-61. Τηλ./fax: 210 9645005, κιν. 6972-797960. (Ε-mail: tasosgian48@yahoo.gr).

Γλυφάδα, 26-03-2016

Παρατήρησα ότι στο Δημαρχείου του Δήμου Γλυφάδας, (από έτους και πλέον, όπως πληροφορήθηκα), είναι εγκατεστημένο και σε λειτουργία κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως καταγραφής προσώπων (πιθανόν και ήχου).

Επίσης διαπίστωσα, ό,τι σε κανένα σημείο, εκτός και εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, δεν υπάρχει η προβλεπόμενη ένδειξη «Ο ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ», σύμφωνα:
1) Με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31-03-2011 - βλ. εικόνα στην 23η σελίδα).
2) Με το άρθρο 19§1 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997.
Η Αρχή έχει και τις εξής ιδίως αρμοδιότητες :
1. α) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.
δ) Χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και καθορίζει το ύψος των σχετικών παραβόλων.
ε) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
στ) Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.
ζ) Αναθέτει σε μέλος ή μέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.
&
3) Με το άρθρο 14 § 5 του ν. 3917/2011.

Επειδή, παρά τον νόμο επανειλημμένα, χωρίς την συναίνεσή μου έχετε καταγράψει την εικόνα μου και προφανώς τον ήχο της φωνής μου
Επειδή παρανόμως διατηρείτε αρχείο αυστηρώς προσωπικών μου δεδομένων, όπως: του προσωπικού του Δήμου και πολιτών που επισκέπτονται το Δήμο.

Επισημαίνω ότι η κάμερα GH:01 καλύπτει πολύ μεγαλύτερο χώρο του επιτρεπόμενου, κατά παράβαση του νόμου.

Για όλους τους πιο πάνω νόμιμους, βάσιμους, αληθινούς και αποδεικνυόμενους λόγους. Επιφυλασσόμενος παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου βάση του άρθρου 12 ν. 2472/1997.

« Άρθρο 14 Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας .
1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει λάβει διοικητική αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.
2. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου μπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά».

Σας καλώ αμέσως να απενεργοποιήσετε το κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως καταγραφής προσώπων και (πιθανόν ήχου).

Αν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κριθεί απαραίτητη η εγκατάσταση και η λειτουργία κλειστού κύκλωμα τηλεοράσεως καταγραφής προσώπων και ήχου, πρέπει αρμοδίως, (όπως ο νόμος ορίζει), να υποβάλετε αίτηση στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προβλεπόμενη άδεια (άρθρο 14 § 5 του ν. 3917/2011).

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου.
Να μου χορηγηθεί αντίγραφό της, για κάθε νόμιμη χρήση &
Να λάβω άμεση γνώση των ενεργειών σας.

Ο Καταγγέλλων & Αιτών.

Αναστάσιος Ιωάννη Γιαννακόπουλος.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Να απενεργοποιηθεί το κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως στο δήμο Γλυφάδας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">