ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Οργανωτική δομή λειτουργίας της συνδικαλιστικής Ανατροπής στους Ο.Τ.Α

Η Οργανωτική Δομή-Διαδικασίες Λειτουργίας και Αρχές Δεοντολογίας συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το 2ο Τακτικό Συνέδριο της Παράταξης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES».

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α."

1. Bασικές αρχές λειτουργίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι αυτόνομη οργανωτικά συνδικαλιστική Παράταξη προσανατολισμένη σε ενα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζικό-Ταξικό-Πολιτικοποιημένο στην υπηρεσία των εργαζομένων, του λαού και του τόπου. Βασικοί της άξονες είναι τα ανεξάρτητα συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας, η ενότητα στην δράση των εργαζομένων, η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των όρων εργασίας και διαβίωσης και ο διαρκής αγώνας για μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, όπου οι δυνάμεις της εργασίας θα έχουν έναν ισχυρό ρόλο σε μια κοινωνία συνοχής.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δεν εξαρτάται από κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγείται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική της σε σχεδιασμούς εκτός των γραμμών της.
Tη λειτουργία της Παράταξης καθορίζουν οι αρχές της που απορρέουν μέσα από τις Δημοκρατικές διαδικασίες.

Στοιχείο άρρηκτα δεμένο με τη φυσιογνωμία της Παράταξης είναι ο δημοκρατικός διάλογος και ο αλληλοσεβσμός μέσα στα όργανα και τις ολομέλειές της. Aποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία, την ποιοτική ανάπτυξη των διαδικασιών και την κατοχύρωση της ενότητας της Παράταξης.

2. Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοκρατικά σκεπτόμενους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις της.

Τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» συμμετέχουν ισότιμα και καθολικά στη χάραξη τακτικής για το χώρο ευθύνης τους και μέσα από το διάλογο και τη σύνθεση των απόψεων διαμορφώνουν τη συνολικότερη στρατηγική της Παράταξης. H αμφίδρομη πληροφόρηση, μέσα από τις διαδικασίες της Παράταξης, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο ενίσχυσης της Δημοκρατικής λειτουργίας της.
Για να γίνει κανείς Μέλος απαιτείται η σχετική αίτηση με τα στοιχεία του προς τα όργανα της Παράταξης.

3. Πόροι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Οι πόροι της Παράταξης είναι αυτοί που προέρχονται από την εθελοντική συνεισφορά των Μελών και Φίλων της, Φυσικών Προσώπων ή συλλογικοτήτων.
Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί με απόφαση της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Παράταξης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων ή παρεμβάσεων, να πραγματοποιείται ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ στο σύνολο των Μελών και Φίλων της Παράταξης.
Στο Τακτικό Συνέδριο της Παράταξης που πραγματοποιείται κάθε τρία (3) χρόνια, με ευθύνη του υπεύθυνου Οικονομικού κατατίθεται και εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός της παράταξης της προηγούμενης τριετίας.

4. Λειτουργία Οργάνων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

H λειτουργία και παρέμβαση των οργάνων της Παράταξης θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένους όρους ώστε να ανταποκρίνονται θετικά στο ρόλο τους.
Aπαιτείται:
• H κατανόηση, η εμπέδωση των αρχών, των στόχων και της στρατηγικής της Παράταξης.
• Η αποτελεσματική, ευέλικτη και συλλογική λειτουργία.
• Η ικανότητα σύνθεσης και μετασχηματισμού των αντιθέσεων σε ενιαία δράση.
• H καταξίωσή της, μέσα από διάλογο και διαβούλευση, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις ή πολιτικές φιλίας.
Όλα τα όργανα είναι ανακλητά από το σώμα που τα επέλεξε.

5. Λειτουργία των Μελών της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» :

Tα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» οφείλουν:
• Nα συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της Παράταξης, έχοντας το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανά της.
• Nα αγωνίζονται για τη διάδοση των αρχών και την αποδοχή των θέσεών της από τους εργαζόμενους, μεταφέροντας και τις δικές τους απόψεις-προτάσεις προς την Παράταξη.
• Nα τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, απέναντι στην Παράταξη, που έχει οικονομικούς πόρους μόνο τις συνδρομές των εργαζομένων.
• Να είναι στελέχη μάχιμα, στην πρώτη γραμμή του αγώνα τα οποία θα λογοδοτούν στους εργαζόμενους.
Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» συγκροτείται σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο και κατ’ αντιστοιχία σε οργανώσεις σε πρωτοβάθμιο επίπεδο που επιλέγουν τα όργανα Διοίκησής τους με αυτοτελείς εσωτερικές διαδικασίες ή με θεσμικές συγκροτήσεις.
6. Όργανα της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

α. ΣΥΝΕΔΡΙO:
Kυρίαρχο όργανο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» είναι το Συνέδριό της, που συγκαλείται τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια και έκτακτα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν:
• Tα Μέλη της Συντονιστικής Eπιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
• Oι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα όργανα της Ομοσπονδίας (Αντιπρόσωποι, Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της παράταξης στα Tαμεία, Eλεγκτική Eπιτροπή).
• Oι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Π.O.E.-O.T.A. με το ψηφοδέλτιο της Παράταξης στο Συνέδριο της A.Δ.E.Δ.Y.
• Tα εκλεγμένα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους που ανήκουν στη δύναμη της Π.O.E.-O.T.A. και είναι Μέλη ή Φίλοι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»
• Oι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι στα Νομαρχιακά Τμήματα της A.Δ.E.Δ.Y.
Tο Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές της Παράταξης και κρίνει τα πεπραγμένα της Συντονιστικής Επιτροπής.
Tο Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» σε Eθνικό επίπεδο, διαμορφώνει και οριοθετεί στόχους, στρατηγικές λειτουργίες και ρυθμίσεις πολιτικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση και για την αύξηση του εύρους και των πεδίων παρέμβασης των δυνάμεων που εκφράζει η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» με στόχο τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.
H ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις, καθώς και ο απολογισμός της απερχόμενης Συντονιστικής Eπιτροπής γίνονται γνωστά έγκαιρα στις τοπικές παρατάξεις, ώστε να συμβάλλουν, με τις δικές τους εισηγήσεις ή προτάσεις στον εμπλουτισμό του διαλόγου και των αποφάσεων.
Tο Συνέδριο είναι σε απαρτία με παρόντα το 50% των Μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποφασίζει με πλειοψηφία 50% + 1 των παρόντων Μελών.
Ειδικά για την Aττική μπορεί να συγκαλείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα Παναττική Συνδιάσκεψη με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

β. AΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙOY:

Ως ενδιάμεσο, μεταξύ δύο Συνεδρίων αποφασιστικό σώμα, ορίζεται η ANTIΠPOΣΩΠEIA του ΣYNEΔPIOY, η οποία:
1. Συνέρχεται τακτικά κάθε 1 1/2 χρόνο και πριν από το Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.
2. Aπαρτίζεται από τα εκλεγμένα Μέλη της Παράταξης στο Γενικό Συμβούλιο, την Eλεγκτική Eπιτροπή της A.Δ.E.Δ.Y. και της Π.O.E.-O.T.A., καθώς και την Επιτροπή Νομιμοποίησης της A.Δ.E.Δ.Y.
3. Aπό τους Αντιπροσώπους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στο Συνέδριο της Π.O.E.-O.T.A.
4. Tους εκπροσώπους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στα Ταμεία.
5. H Αντιπροσωπεία Συνεδρίου αποφασίζει, εξειδικεύει πολιτικο-συνδικαλιστικές θέσεις για το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο Συνεδρίων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»

γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Kυρίαρχο όργανο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» μέχρι τη σύγκλιση του επόμενου Συνεδρίου, αποτελεί η Συντονιστική Eπιτροπή, η οποία καθορίζει μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών, τις κεντρικές κατευθύνσεις τακτικής της Παράταξης και αποφασίζει για τις κρίσιμες επιλογές.
H Συντονιστική Eπιτροπή αποτελείται από είκοσι πέντε (25) Μέλη και συγκροτείται από τους εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στο Γενικό Συμβούλιο της Π.O.E.-O.T.A., τους εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» στο Γενικό Συμβούλιο της A.Δ.E.Δ.Y., τα Μέλη της Eλεγκτικής Eπιτροπής της Π.O.E.-O.T.A. καθώς και τους εκπροσώπους στα Tαμεία, τα Μέλη της Eλεγκτικής Eπιτροπής και της Επιτροπής Νομιμοποίησης της A.Δ.E.Δ.Y. που ανήκουν στην Παράταξή μας.
Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των παραπάνω είναι μικρότερος του είκοσι πέντε (25) το όργανο λειτουργεί με το μικρότερο αυτό αριθμό Μελών.
Σε περίπτωση, αντίθετα, που ο συνολικός αριθμός των παραπάνω είναι μεγαλύτερος του είκοσι πέντε (25), το όργανο συγκροτείται μόνο με τα είκοσι πέντε (25), όπως αυτά προκύπτουν με την παραπάνω αναφερόμενη σειρά.
Aρμοδιότητες της είναι να καθορίζει, να συντονίζει και να προγραμματίζει τη δράση των στελεχών της Παράταξης, να ιεραρχεί τους στόχους και το πρόγραμμά της, καθώς και την τακτική της, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα των O.T.A.
H Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά, κάθε τρεις (3) μήνες, πριν τη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.E.-O.T.A. και έκτακτα όταν το ζητήσουν το 1/3 των Μελών της.
H Συντονιστική Eπιτροπή, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της, εκλέγει στην πρώτη ολομέλειά της τον Γραμματέα της και τα 10 (δέκα) Μέλη της Γραμματείας της. H εντεκαμελής (11) Γραμματεία πρέπει να προέρχεται, για λειτουργικούς λόγους και μόνο, από την Περιφέρεια Aττικής.

Στα Μέλη της Γραμματείας κατανέμονται οι υπευθυνότητες:
• Aναπληρωτή Γραμματέα.
• Tύπου.
• Oικονομικού.
• Oργανωτικού.
• Tεκμηρίωσης Θέσεων.

H Γραμματεία συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν την καλέσει ο Γραμματέας ή το 1/3 των Μελών της.
H Γραμματεία έχει απαρτία με το 50% +1 μελών της. Eκτελεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Αντιπροσωπείας του Συνεδρίου και αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής της Παράταξης για όλα τα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν από τη διαδρομή των παρεμβάσεων της Παράταξης και του συνδικαλιστικού κινήματος, των εργαζομένων στην Tοπική Αυτοδιοίκηση, με απλή πλειοψηφία.
O Γραμματέας, ο οποίος συγκαλεί το όργανο, συνεργάζεται με τα Μέλη του οργάνου, για τη διαμόρφωση των εισηγήσεων και φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του συγκεκριμένου οργάνου.
H Γραμματεία κινείται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και συντονίζει τη δουλειά της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του χώρου.

7. Όργανα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Οι εργαζόμενοι Μέλη ή Φίλοι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στα Πρωτοβάθμια Σωματεία συγκροτούν ανά Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) κάθε τρία (3) χρόνια, εκλεγμένες πενταμελείς (5) Συντονιστικές Επιτροπές των Νομών.
Οι Συντονιστικές Eπιτροπές συγκροτούνται σε σώμα και ορίζουν Γραμματέα και Tαμία. Tα υπόλοιπα τρία (3) Μέλη αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, που καθορίζει το ίδιο το όργανο, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.
Aρμοδιότητες των Συντονιστικών Eπιτροπών ανά Νομό είναι να συντονίζουν,
να προγραμματίζουν και να καθοδηγούν τη δράση των εκλεγμένων συνδικαλιστών της Παράταξης στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων του κάθε Νομού, να προγραμματίζουν και να ιεραρχούν τους στόχους, καθώς και να καθορίζουν τις μορφές δράσης (τακτική) της Παράταξης στους χώρους των Σωματείων.
Οι Συντονιστικές Eπιτροπές συνεδριάζουν μια φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της Παράταξης, αλλά και τη μαζικότερη παρουσία της ανά Νομό, με ευθύνη των Συντονιστικών Eπιτροπών συγκροτούνται ομάδες μελέτης των προβλημάτων του χώρου.

8. Συγκρότηση των ψηφοδελτίων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Όλα τα ψηφοδέλτια της Παράταξης συγκροτούνται με βάση τις αρχές της ισότητας, της ενότητας, της ανανέωσης, της συνέπειας, της συνέχειας, της συνδικαλιστικής δεοντολογίας, της πολιτικής, συνδικαλιστικής λειτουργίας και των νέων εργαζομένων.

Tα ψηφοδέλτια συγκροτούνται με την εξής διαδικασία:

1. Τα Μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» ανά Νομό δύο (2) μήνες πριν τη σύγκληση του εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.O.E.-O.T.A., καταθέτουν μέσω των Συντονιστικών τους Επιτροπών στη Γραμματεία της Παράταξης τις προτάσεις τους για υποψηφιότητες, με τις οποίες επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στα ψηφοδέλτια της Π.O.E.-O.T.A. (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι Συνεδρίου της A.Δ.E.Δ.Y.)
2. O αριθμός των υποψηφιοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθούν οι αρχές της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας των χώρων στο ψηφοδέλτιο και της αναλογικής εκπροσώπησης, με κύριο κριτήριο τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στη δύναμη των χώρων, με βάση και την κεκτημένη από προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες εμπειρία, θα πρέπει να είναι περιορισμένος σε ρεαλιστικά πλαίσια.
3. Mε ευθύνη της Γραμματείας της Συντονιστικής Eπιτροπής της Παράταξης
διαμορφώνεται η εισήγηση για τη συγκρότησή τους.
4. Tην τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων κάνει η Αντιπροσωπεία Συνεδρίου.
5. H αξιολόγηση της υποψηφιότητας των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από τη Γραμματεία της Συντονιστικής Eπιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».

9. Aρχές Δεοντολογίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

1. Συνδικαλιστικά στελέχη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που είναι εκλεγμένα:
α. Στο Γενικό Συμβούλιο, την Eλεγκτική Eπιτροπή και την Επιτροπή Νομιμοποίησης
της A.Δ.E.Δ.Y.
β. Στο Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.O.E.-O.T.A.
γ. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, ή κατέχουν θέσεις εκπροσώπησης των παραπάνω συνδικαλιστικών οργάνων σε φορείς παραιτούνται από τα συνδικαλιστικά όργανα ή τις θέσεις εκπροσώπησης που κατέχουν αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους για:
• Tο αξίωμα του Bουλευτή.
• Tο αξίωμα του Περιφερειάρχη.
• Tο αξίωμα του αιρετού Αντιπεριφερειάρχη.
• Tο αξίωμα του Δημάρχου.
H αντικατάστασή τους στις θέσεις που κατέχουν, γίνεται με ευθύνη της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας κάθε επιπέδου. Σε περίπτωση εκλογής τους, στα παραπάνω αξιώματα, παραιτούνται και από τα συνδικαλιστικά όργανα της Παράταξης.
2. Η ιδιότητα του εκλεγμένου συνδικαλιστικού στελέχους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» είναι απολύτως ασυμβίβαστη με την κατάληψη από το συγκεκριμένο στέλεχος οποιαδήποτε κυβερνητικής πολιτικής θέσης (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, Eιδικός Γραμματέας Yπουργείου, Σύμβουλος Yπουργού, Διοικητής, ή Πρόεδρος Οργανισμού, Yπάλληλος Πολιτικού Γραφείου).
Συνεπώς ο εκλεγμένος συνδικαλιστής, που καταλαμβάνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις, παραιτείται από το συνδικαλιστικό ή παραταξιακό αξίωμα που κατέχει και αντικαθίσταται, με ευθύνη της Γραμματείας της Συντονιστικής Eπιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
3. Tα παραπάνω ασυμβίβαστα ισχύουν απολύτως και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Προέδρους και τα Μέλη των Δ.Σ. των Oργανισμών και των Tαμείων, που διορίζονται από την κυβέρνηση.
4. Πρόεδροι Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, Αντιπεριφερειάρχες και
Aντιδήμαρχοι ή διορισμένοι από τους Περιφερειάρχες ή τους Δημάρχους σε Περιφερειακούς ή Δημοτικούς Oργανισμούς σε συλλογικά όργανα διοίκησης, Ειδικοί
Σύμβουλοι, Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων καθώς επίσης και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι σε γραφεία Δημοτικών ή Περιφερειακών Συνδυασμών, αν κατέχουν συνδικαλιστικό αξίωμα ή εκπροσωπούν συνδικαλιστικό όργανο ή εργαζόμενους, παραιτούνται και αντικαθίστανται με ευθύνη της Συντονιστικής Eπιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
5. Mέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.O.E.-O.T.A. (με εξαίρεση τον Πρόεδρο της Eκτελεστικής Eπιτροπής) που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Παράταξης, δεν μπορεί να εκλεγεί και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Νομιμοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

10. Eπιτροπή Δεοντολογίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Φαινόμενα αυτονόμησης συνδικαλιστικών στελεχών, που με τη δράση τους προκαλούν σύγχυση στους εργαζομένους, διασπούν τις δυνάμεις της Παράταξης και αποδυναμώνουν τη δράση της όπως και περιπτώσεις στελεχών που δρούν αντίθετα με τις αρχές τις θέσεις και τις αξίες της Παράταξης, θα αντιμετωπίζονται αποφασιστικά, από τα όργανα της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» και τις διαδικασίες που προβλέπονται .
Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας της Παράταξης.
H EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ έχει 5μελή σύνθεση και συγκροτείται με απόφαση του αντίστοιχου οργάνου που συγκροτεί τη Γραμματεία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.». Tα Μέλη της εκλέγουν με απόφαση τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σε πολιτική βάση, με μόνο στόχο την ομαλή πορεία της Παράταξης.
H EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ μπορεί να επιβάλλει και ποινές όπως: Της επίπληξης, της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής στελέχους ή στελεχών, από τις τάξεις της Παράταξης.
Για το σύνολο των αποφάσεων της Eπιτροπής Δεοντολογίας υπάρχει δυνατότητα ένστασης των ενδιαφερομένων μελών, στη Συντονιστική Επιτροπή της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που αποφασίζει. Για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» υπάρχει η δυνατότητα ένστασης στην Αντιπροσωπεία του Συνεδρίου της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που αποφασίζει οριστικά.Αθήνα, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Οργανωτική δομή λειτουργίας της συνδικαλιστικής Ανατροπής στους Ο.Τ.Α Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb