ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Περισσότερα από έξι εκατομμύρια οικονομική ζημία στο δήμο

Σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 Αρθρο 33 η οικονομική ζημία του δήμου Γλυφάδας, καθώς και του συνόλου των δημοτών ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια, και συγκεκριμένα περισσότερα από έξι, αναφορικά με την απ' ευθείας αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου.

Σαφέστατα οι κ.κ. Καραπάνος, Γιαννακόπουλος, έχουν απόλυτα δίκιο, και ορθά προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη, διότι η οικονομική ζημία από την απ' ευθείας αγορά των δυο οικοπέδων, τα οποία έπρεπε να απαλλοτριωθούν, ξεπερνά τα έξι εκατομμύρια ευρώ, και αυτό συντελέστηκε με δόλο από τη πλευρά τόσο του τέως δημάρχου, όσο και των πωλητών.

Δήμαρχος επι αρκετά χρόνια δεν υπάρχει στο δήμο Γλυφάδας, οι Κόκκορης και Παπανικολάου δεν προασπίζονται τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών, απλά εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τα άνομα συμφέροντα τέως και νυν παρανομούντων των αστικών κομμάτων της κλεπτοκρατίας, ελαχίστων ιδιωτών - παραταξιακών τους, όπως και τα ιδιοτελή τους, λειτουργώντας κατά παράβαση διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και των νόμων.

Το αδιάψευστο γεγονός, έπειτα από την έκταση που πήρε το σκάνδαλο εκταμίευσης των εκατομμυρίων δεκαπενταύστο από τον Κ.Κόκκορη, πλήρους αδράνειας από τον Γ. Παπανικολάου στην εκπροσώπηση των δημοτών, οι οποίοι αιτήθηκαν την επιστροφή των παράνομα εκταμιευθέντων εκατομμυρίων από το δημοτικό ταμείο καταμαρτυρά την τοπική διαφθορά - διαπλοκή, καθώς και την συμφωνία που υφίσταται ανάμεσα στους τέως και νυν εκλεγέντες του δήμου Γλυφάδας στην προάσπιση των προσωπικών τους συμφερόντων αντί του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την τήρηση των νόμων.

Ο Παπανικολάου σύμφωνα των πεπραγμένων του, πλήρους - καθολικής αδράνειας στην τήρηση διασφάλισης των νόμων, για την επιστροφή των χρημάτων, είναι έκπτωτος από το αξίωμα , και σύντομα θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες απομάκρυνσής του από τον δήμο.

Τόσο οι εκλεγέντες την περίοδο 2011 - 2014, όσο και οι εκλεγέντες της περιόδου 2014 - 2017, έχουν προβεί σε σειρά άνομων πράξεων οι οποίες καταδικάστηκαν από την Ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ενδεικτικά σας παραθέτουμε τις ενέργειες του Κ.Κόκκορη για δημιουργία παράνομου νεκροταφείου, το σύμφωνο συνδιοίκησης με Λανδράκη - Παπαδόπουλο, από το οποίο καταδικάστηκε πρόσφατα με δυο χρόνια φυλάκιση και στέρηση του πολιτικού του δικαιώματος, όπως και από τη πλευρά Παπανικολάου, παράνομα μεταβίβαση δημοτικού ακινήτου στην Μητρόπολη, καθώς και ειδική μέριμνα για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με απ' ευθείας φωτογραφική ανάθεση αγοράς φυτών.

Παραθέτουμε για την δική σας ενημέρωση το νόμο, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες τις προσφυγές των κ.κ. Γιαννακόπουλου και Καραπάνου.

Νόμος 4067/2012 Αρθρο 33

Αρθρο 33. Χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο καθορίστηκε το ακίνητο ως κοινόχρηστος χώρος, πλην οδών, εξαιρουμένων των τμημάτων τους που συνέχονται με πλατείες και χώρους πρασίνου, είναι δυνατόν με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου να τηρούνται οι γενικές διατάξεις του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) αντί των διατάξεων περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. 

Για την εξασφάλιση των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δημιουργία των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων, καταβάλλεται με επίσπευση του οικείου δήμου το σύνολο της αποζημίωσης, όπως αυτή καθορίζεται είτε δικαστικά, είτε εξωδικαστικά, μέχρι ύψους που υπολογίζεται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.

2. α. Από την κατά τα ανωτέρω αποζημίωση ποσοστό ίσο προς το 30% της αξίας των προς απαλλοτρίωση ή απόκτηση ακινήτων βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου, ενώ το υπόλοιπο 70% κατανέμεται και βαρύνει, ως ειδική εισφορά, ανάλογα με το εμβαδό του οικοπέδου, τους κύριους ή νομείς όλων των άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων, των Οικοδομικών Τετραγώνων πού έχουν πλευρά έστω και σημειακά στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο, καθώς και των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή τέμνονται από τον τομέα που προσδιορίζεται από κλειστή τεθλασμένη γραμμή, η οποία χαράσσεται σε απόσταση διακόσια πενήντα (250) μέτρα από τα όρια του προς διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου. 

Όταν ο προς διάνοιξη κοινόχρηστος χώρος έχει ευρύτερη σημασία για την πολεοδομική ενότητα ή και την πόλη γενικότερα η απόσταση μπορεί να αυξάνεται αναλόγως δυναμένη να φθάνει τα πεντακόσια (500) μέτρα. 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου καθορίζεται για κάθε κοινόχρηστο χώρο, το ακριβές μέγεθος της παραπάνω απόστασης. 

Ειδικότερα το μερίδιο των ακινήτων που έχουν πρόσωπο στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο επιβαρύνεται επιπλέον, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 3. Το μερίδιο ακινήτων τα οποία είναι μη άρτια αλλά οικοδομήσιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1337/ 1983, όπως ισχύει, μειώνεται κατά 40%, ενώ σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα ή ως μνημεία μειώνεται κατά 60%. 

β. Με την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, ο δήμος προβαίνει στη σύνταξη πίνακα απογραφής των περιλαμβανομένων ακινήτων στον οποίο αναγράφονται οι κύριοι ή νομείς τους με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους, για τον προσδιορισμό και βεβαίωση της εισφοράς. 

Ο πίνακας απογραφής τοιχοκολλάται στο κατάστημα του δήμου και μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του επί ένα δίμηνο. 

Η ανακοίνωση για την τοιχοκόλληση του πίνακα δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες, εφόσον εκδίδονται, και σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

Σχετική έντυπη ειδοποίηση απευθύνεται και σε όλους τους αναφερομένους στον πίνακα ως κυρίους ή νομείς των υποκείμενων στην ειδική εισφορά ακινήτων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται και ταχυδρομικά ή επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους των κτιρίων ή χώρων, ή τον διαχειριστή αυτών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να την παραδώσουν χωρίς καθυστέρηση στους κυρίους ή τους νομείς αυτών. 

γ. Η εισφορά εισπράττεται ως δημοτικό τέλος, με βάση τις επιφάνειες των ακινήτων που έχουν καταγραφεί για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που χρησιμοποιούνται και για τη σύνταξη του παραπάνω πίνακα. Εφόσον έχει συνταχθεί κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση, χρησιμοποιούνται τα σχετικά στοιχεία αυτών.

3. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανακοίνωσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της εγγραφής, επισυνάπτοντας και κάθε δικαιολογητικό που συσχετίζεται με τις αντιρρήσεις του κατά των εγγραφών στον πίνακα. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας του κυρίου ή νομέα του ακινήτου, η ένσταση είναι απαράδεκτη, αν δεν κατονομάζει τον πραγματικό κύριο ή νομέα, εφόσον την ένσταση την προβάλλει αυτός που στην κατοχή του βρίσκεται το ακίνητο.

4. Για τις ενστάσεις αποφασίζει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3, το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει τον οριστικό πίνακα απογραφής, ο οποίος τοιχοκολλά ται και ανακοινώνεται όπως και ο αρχικός πίνακας και αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης της εισφοράς.

5. Η εισφορά βεβαιώνεται βάσει αντικειμενικών αξιών και εισπράττεται υπέρ του οικείου δήμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων των δήμων. 

Εισφορά μέχρι 500 ευρώ καταβάλλεται από τον υπόχρεο εφάπαξ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ειδοποίηση του για τη σχετική βεβαίωση. Εισφορά μεγαλύτερη από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε οκτώ (8) το πολύ ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες όμως καμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό αυτό, πλην της τελευταίας (υπόλοιπο). 

Μετά το δικαστικό προσδιορισμό των προσωρινών τιμών μονάδας, ο δήμος αναπροσδιορίζει το ποσό της εισφοράς και προβαίνει σε συμπληρωματική βεβαίωση. Σε συμπληρωματικές επίσης βεβαιώσεις προβαίνει ο δήμος και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαστικά διαφορά προσώπων υπόχρεων. Για την καταβολή των συμπληρωματικά βεβαιούμενων εισφορών σε δόσεις εφαρμόζεται το πιο πάνω τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6. Η εισφορά και το ποσό της κατά την παράγραφο 1 συμμετοχής του οικείου δήμου φέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του δήμου με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των κοινόχρηστων χώρων, για τους οποίους έγινε ο υπολογισμός και η βεβαίωση της εισφοράς. Χρησιμοποίηση του προϊόντος είσπραξης της εισφοράς για άλλους σκοπούς συνιστά, εκτός των άλλων συνεπειών, και βαριά κατά τον Ποινικό Κώδικα παράβαση καθήκοντος για όλα τα όργανα του δήμου, αιρετά ή όχι, που συμπράττουν στην ανεπίτρεπτη χρησιμοποίηση.

7. Όταν αρχίσει η πραγματοποίηση εσόδων από την είσπραξη της εισφοράς ο δήμος ζητά από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απαιτείται, τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις προσωρινό προσδιορισμό της τιμής μονάδας και στη συνέχεια παρακαταθέτει σταδιακά και τμηματικά, ανάλογα με το διαθέσιμο προϊόν της εισφοράς, τις σχετικές αποζημιώσεις για τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και τη διάνοιξη των κοινόχρηστων χώρων για τους οποίους προορίζεται η εισφορά.

8. Στην περίπτωση που η εισφορά προσδιορίστηκε και βεβαιώθηκε για τμήμα μόνο της επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το παρόν, επαναλαμβάνεται η διαδικασία για το υπόλοιπο τμήμα της επιφάνειας του μερικά ή ολικά.

9. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις περί εισφορών των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα, για τα ακίνητα ή τα τμήματα των ακινήτων που είναι προς απαλλοτρίωση, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου και εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν έχουν αποκατασταθεί. 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία ή τη διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων, πλην οδών εξαιρουμένων των τμημάτων τους που συνέχονται με πλατείες και χώρους πρασίνου, που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17.7./16.8.1923 νομοθετικού διατάγματος και του ν. 5269/1931 και δεν έχουν συντελεστεί ή εκκρεμούν κατ' αυτών ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών. 

Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι αποζημίωσης είναι και υπόχρεοι αποζημίωσης/ειδικής εισφοράς, επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά λόγω αυταποζημίωσης δεν αναζητούνται.

10. Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί από τους πόρους του, τους δήμους για την απόκτηση και αποζημίωση των κοινοχρήστων αυτών χώρων. 

Ποσοστό ίσο προς το 70% της χρηματοδότησης, το οποίο εισπράττεται από τον οικείο δήμο ως ειδική εισφορά , σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται στο Πράσινο Ταμείο και μπορεί να επαναχορηγείται στο δήμο για την εκτέλεση μελετών και έργων διαμόρφωσης των υπόψη κοινοχρήστων χώρων ή για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης άλλων κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου.

Διαβάστε: Το Βατοπέδι της Γλυφάδας δικάζεται στις 06 Φεβρουαρίου 2017


Σημείωση: Δεν υπάρχει ποτέ ενδεχόμενο να παρακαμφθεί το γεγονός, επί ημερών διοικήσεως αυτού του απαράδεκτου ατόμου, ( Κόκκορη), ο οποίος είναι αδιανόητο πως βρέθηκε δήμαρχος, απεβίωσε ο πατέρας μας, ο οποίος σημειωτέων ήταν ένας από τους δημότες Γλυφάδας, οι οποίοι δημιούργησαν τον τοπικό μας πολιτισμό - κοινωνία, και συγκεκριμένα είχε ματώσει η πλάτη του μεταφέροντας μια προς μια τις πέτρες ώστε να χτιστεί η πρώτη εκκλησία στην συνοικία της Τερψιθέας, και συγκεκριμένα στην πλατεία Καραϊσκάκη, ώστε να υφίσταται μια παραδοσιακή δομή στη τοπική κοινωνία. 

Το ζήτημα που αναφέρετε είναι πολύ σοβαρό. Είναι ιεροσυλία, και δεν χρειάζεται να αναφερθούν επαρκώς οι λόγοι, διότι ο πατέρας μας έζησε περισσότερα από 90 χρόνια, και δεν είχε περάσει ποτέ την πόρτα δικαστηρίου. Δεν είχε κατηγορηθεί ούτε μια (1) φορά.

Επί ημερών αυτού του ασυνείδητου στελέχους αστικού κόμματος, ο οποίος ήρθε στη πόλη της Γλυφάδας από το χωρίο του, πολλά χρόνια - δεκαετίες έπειτα από τους δικούς μας προγόνους, δεν υπήρχε θέση στο κοιμητήριο της πόλης - Τερψιθέας για έναν από τους διαμορφωτές του τοπικού πολιτισμού, και τον κηδέψαμε στον Βύρωνα. ( Είχε κάποια σχέση ένας από τους παλιούς κατοίκους Γλυφάδας με τον Βύρωνα ;;; )

Ενώ δεν υπήρχε θέση στο κοιμητήριο της πόλης για ένα παλιό κάτοικο Γλυφάδας, επί δημαρχίας του απαράδεκτου, μας απέστειλε μια επιστολή με την οποία μας καλούσε να μεταφέρουμε τη σωρό του στο παράνομο νεκροταφείο το οποίο με καταπάτηση στην Α' Ζώνη του Υμηττού προσπαθούσε να νομιμοποιήσει, και το οποίο σαφώς έπειτα από πρόστιμο ξηλώθηκε. 

Αντιλαμβάνεστε το εύρος της παλιανθρωπιάς που διέπει Κόκκορη και Κοκκορικούς, διότι με δόλο δεν υπήρχε θέση στο κοιμητήριο της πόλης, ώστε να αποκτήσει δια μέσω παλαιών κατοίκων νομιμότητα στο αυθαίρετό του. Κοινός απατεώνας. 

Δεν ξεχνάμε σε πόσες περιπτώσεις μας υπονόμευσε και παρανόμησε σε σύννομες αιτήσεις μας, ένας ξενόφερτος στο τόπο μας, ο οποίος βρέθηκε στα έδρανα του δήμου με ληστεία. Η εμπάθεια και η παλιανθρωπιά που διέπει αυτό το άτομο είναι απερίγραπτα, και πρέπει να αναφερθεί ότι για τον δημότη που έχτισε τον τοπικό πολιτισμό δεν υπήρχε θέση, για εμάς δεν υπήρχαν άλλες θέσεις, και υπήρχαν πολλές, ακόμα και για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν είχαν καμία συνδρομή στο τοπικό πολιτισμό.

Με ληστεία βρέθηκε δήμαρχος, (σύμφωνο συνδιοίκησης), και με ληστείες εξόφλησε... και αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη θα αποδοθεί αυτούσια από εμάς.

Απαράβατος όρος: Όταν αποβιώσει ο Κόκκορης σε καμία περίπτωση δεν θα ταφεί σε κοιμητήριο της Γλυφάδας, και όποιοι διατελούν δήμαρχοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι θα τον στείλουν στον Βύρωνα, η ακόμα καλύτερα στο χωριό του. Όποιοι κάνουν το λάθος να κηδέψουν στη πόλη της Γλυφάδας τον Κόκκορη, και φυσικά αν βρισκόμαστε στη ζωή, θα τους πνίξουμε με τα ίδια μας τα χέρια στη κεντρική πλατεία της Γλυφάδας.

Εμείς δεν ''χωράγαμε'' πουθενά στο τόπο μας, και χωράτε οι υπόλοιποι ;;;
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Περισσότερα από έξι εκατομμύρια οικονομική ζημία στο δήμο Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb