ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Οργιάζει το πελατειακό σύστημα της ΝΔ ενώ η ''αντιπολίτευση'' σφυρίζει αδιάφορα ( Εννιά διευθυντές ΔΕ !)


Δήμος Γλυφάδας: 
Οργιάζει το πελατειακό σύστημα της ΝΔ στον Δήμο Γλυφάδας, καθώς επίσης, σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια ενώ η ''αντιπολίτευση'' ολόσωμη σφυρίζει αδιάφορα.

Γράφει ο Γιάννης Κουρδομένος

Είναι πρωτοφανές για τα χρονικά ευρωπαϊκής χώρας το καθεστώς που έχει καθιερώσει το πολιτικό προσωπικό στον Δήμο Γλυφάδας κατά της νομιμότητας καθώς και της αξιοκρατίας.

Να κλείσουν τα πανεπιστήμια της χώρας , οι γονείς σε καμία περίπτωση να μην στέλνουν τα παιδιά τους για ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διότι στον Δήμο Γλυφάδας οι επαγγελματίες της πολιτικής σε διορίζουν χωρίς πτυχίο ΠΕ και γίνεσαι διευθυντής και διευθύντρια !!!

Ειδικότερα , σειρά ακατάλληλων προσώπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν επιλεγεί από τον Νεοδημοκράτη δήμαρχο Γλυφάδας ως αναπληρωτές διευθυντές/ιες στις υπηρεσίες του δήμου.

Παράλληλα ,το έτος 2021 σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια έχουν γίνει μόνον εννιά (9) Προκηρύξεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων (!!!) γεγονός το οποίο κατά μαρτυρά το φαιδρό σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας.

Δείτε για του λόγου το αληθές:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ  

1ον) Yπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ -  Α΄ βαθμού.

Πραγματικά είναι απορίας άξιο πως σε όλες τις προκηρύξεις για την πλήρωση της θέσεως διευθυντού υπάρχουν  συγκεκριμένα προαπαιτούμενα , ενώ στον δήμο Γλυφάδας πληθώρα άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) ''διορίστηκαν'' στις θέσεις αναπληρωτών διευθυντών με απόφαση αντιδημάρχων και δημάρχου !

Δείτε πως διοικεί η δεξιά παράταξη:

Εννιά άτομα ( ΔΕστην θέση των διευθυντών αντί των υπαλλήλων με πτυχία  (ΠΕ) στον Δήμο Γλυφάδας !!! 

 1. Δρούτσας
 2. Μπισμπίκης
 3. Μαυροδόντη
 4. Λυμπερόπουλος
 5. Ζαφειροπούλου
 6. Κουρμούσα
 7. Μπουραζάνης
 8. Δεκουλάκου
 9. Δραγάτης
Κουτρουβέλης Χρήστος - Μπουραζάνης Πέτρος


Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Δραγάτης Γεώργιος


Δρούγκας Γεώργιος

Μπισμπίκης Βλάσης

Διαβάστε στη συνέχεια τι είχε αποσταλεί από το υπουργείο το 2018 αναφορικά με όσα οφείλουν να ισχύουν στους Ο.Τ.Α

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού

Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών.

Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 παρ. 1 και 4 του ν. 3852/2010, στον Οργανισμό των περιφερειών καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, χωρίς να προβλέπεται ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Υ.Κ. «1. Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής : 

α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.

δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.».

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων, κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα και της προαναφεθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.

Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι εκδόθηκε η αριθμ. 2814/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεως ακύρωσης απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση ΟΕΥ δήμου. 

Στην περίπτωση αυτή κρίθηκαν νόμιμες οι διατάξεις του ΟΕΥ δήμου που προβλέπουν ότι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ των οριζομένων ειδικοτήτων καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων εν ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με το προβάδισμα των κατηγοριών.

Είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας αλλά και κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων των ΟΤΑ με τα κριθέντα από το ΣτΕ.

Συνεπώς, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και τα νπδδ αυτών, για ενημέρωση.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Παναγιώτης Σκουρλέτης

Υπουργείο Εσωτερικών 2021 με κυβέρνηση ΝΔ

''ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ'', ''ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ'' ΚΑΙ ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ''

Άρθρο 25

1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο). 

2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως: 

Βαθμός Α΄ Βαθμός Β΄ Βαθμός Γ΄ Βαθμός Δ΄ Βαθμός Ε΄. 
3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.

Eπισήμανση του ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Με αυτού του τύπου ''πολιτικές'' της Νεοδημοκρατικής παρατάξεως η Ελλάδα θα μείνει στους αιώνες των αιώνων τριτοκοσμική χώρα. 

Ως μείζον ζήτημα θα απασχολήσει εκτενώς με σειρά στοιχείων και σε άλλες δημοσιεύσεις μας , και ασφαλώς εξετάζοντας και τις ενέργειες της πλέον 'ανύπαρκτης αντιπολιτεύσεως' σε επίπεδο Δήμου Γλυφάδας.

Δεν είναι ένας, δεν είναι δυο, ώστε να υποθέσει κάποιος ότι ελλείψει ενός υπαλλήλου ΠΕ η ΤΕ σε μια υπηρεσία ορθά μπορεί να ισχύει και να τοποθετούνται διευθυντές οι ΔΕ, όμως στον Δήμο Γλυφάδας είναι εννιά άτομα, χωρίς πτυχία τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως , τα οποία με τις άνομες ενέργειες του πολιτικού προσωπικού της ΝΔ καταλαμβάνουν τις θέσεις , και πριμοδοτούνται ώστε τελικά να διοριστούν ως διευθυντές , χωρίς πτυχία τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, υποβαθμίζοντας σειρά έτερων υπαλλήλων με πτυχία ΤΕ - ΠΕ. 

Αυτή είναι η Ελλάδα που δημιουργεί το πολιτικό προσωπικό της ΝΔ, και αυτή την Ελλάδα μάλλον οραματίζονται και οι ψηφοφόροι τους. Οι έχοντες τα πτυχία ΠΕ και ΤΕ εκτός και οι μη έχοντες διευθυντές !!!

Έχουν κλείσει πενήντα χρόνια που παρακολουθώ τις πρακτικές του πελατειακού συστήματος, ''των δικών μας'' , και ''των άλλων''. Επιτέλους πότε η κοινωνία θα αξιώσει την ισχύ των αυτονόητων ; Πότε θα στείλει εκεί που τους αρμόζει τους κατεργαραίους πολιτικάντηδες ;

ΥΓ: Αναφέρουμε ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα άτομα ΔΕ ( δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) διότι μια Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καθιερώσει την ΔΕ ως υποχρεωτική. Άλλωστε ελάχιστη η διαφορά μεταξύ ΥΕ και ΔΕ , ενώ μεταξύ ΔΕ και ΠΕ υπάρχει μια σαφής διαφορά.

* Μήπως δεν έχει επάρκεια ο Δήμος Γλυφάδας σε υπαλλήλους με πτυχία ΤΕ και ΠΕ και τοποθετούν διευθυντές τους ΔΕ ; Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ στον Δήμο Γλυφάδας. Ακόμα και να μην υπήρχε επάρκεια υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ αυτό δηλώνει ότι δεν ακολουθούνται οι ορθές πολιτικές από το πολιτικό προσωπικό.
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Οργιάζει το πελατειακό σύστημα της ΝΔ ενώ η ''αντιπολίτευση'' σφυρίζει αδιάφορα ( Εννιά διευθυντές ΔΕ !) Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">