ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο το χρέος, λέει η Επιτροπή Αλήθειας

Η Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος δημοσιοποίησε το προπαρασκευαστικό πόρισμά της εν μέσω αλαλαγμών των συστημικών μέσων τα οποία στοχοποίησαν τόσο την ίδια την επιτροπή όσο και προσωπικά τα μέλη της, από την πρόεδρο της Βουλής έως τον εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ Σ. Λαμίνα.

Τα ίδια τα στοι­χεία του πο­ρί­σμα­τος εξη­γούν και τα αίτια των αλα­λαγ­μών: δια­πι­στώ­νο­νται και θε­σμι­κά όλα αυτά που κα­ταγ­γέλ­λο­νταν τόσα χρό­νια από την Αρι­στε­ρά, από πλειά­δα οι­κο­νο­μο­λό­γους και νο­μι­κούς, καθώς και από έγκυ­ρους δη­μο­σιο­γρά­φους πα­γκο­σμί­ως.

Πρώτα από όλα δια­πι­στώ­νε­ται ότι «το χρέος, στο όνομα του οποί­ου ισο­πε­δώ­θη­καν τα πάντα, πα­ρα­μέ­νει ο γνώ­μο­νας της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης προ­σαρ­μο­γής, που οδή­γη­σε στη βα­θύ­τε­ρη και πιο μα­κρό­χρο­νη ύφεση σε ευ­ρω­παϊ­κό έδα­φος και σε καιρό ει­ρή­νης».

Το κυ­ριό­τε­ρο είναι το σχε­τι­κό συ­μπέ­ρα­σμα στο οποίο κα­τα­λή­γει η Επι­τρο­πή: «Όλα τα στοι­χεία που πα­ρου­σιά­ζου­με στην Προ­κα­ταρ­κτι­κή Έκ­θε­ση κα­τα­δει­κνύ­ουν ότι η Ελ­λά­δα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να πλη­ρώ­σει το χρέος, αλλά και δεν πρέ­πει να το πλη­ρώ­σει. Πρω­τί­στως διότι το χρέος που προ­κά­λε­σαν οι ρυθ­μί­σεις που επέ­βα­λε η Τρόι­κα πα­ρα­βιά­ζει ευ­θέ­ως τα θε­με­λιώ­δη αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα των κα­τοί­κων της Ελ­λά­δας. Ως εκ τού­του η Ελ­λά­δα δεν πρέ­πει να πλη­ρώ­σει αυτό το χρέος διότι είναι πα­ρά­νο­μο, αθέ­μι­το και επο­νεί­δι­στο».

Στα εννέα κε­φά­λαιά του, το πό­ρι­σμα δια­πι­στώ­νει ότι οι δα­νει­στές γνώ­ρι­ζαν ότι το χρέος είναι μη βιώ­σι­μο, ενώ ει­δι­κά το ΔΝΤ γνώ­ρι­ζε από το 2010 τις προ­ο­πτι­κές του ελ­λη­νι­κού «προ­γράμ­μα­τος». Πα­ρα­βί­α­σε μά­λι­στα τις ίδιες τις κα­τα­στα­τι­κές αρχές του εμπλε­κό­με­νο σε ένα «πρό­γραμ­μα» που οδη­γού­σε σε ρα­γδαία αύ­ξη­ση της ανερ­γί­ας και κα­τα­στρο­φή της ευ­η­με­ρί­ας του πλη­θυ­σμού.

Δια­πι­στώ­νε­ται επί­σης ότι το μνη­μό­νιο δεν ήταν πρό­γραμ­μα «σω­τη­ρί­ας της Ελ­λά­δας», αλλά διά­σω­σης γαλ­λι­κών και γερ­μα­νι­κών τρα­πε­ζών, όπως επι­βε­βαί­ω­σε μι­λώ­ντας στην Επι­τρο­πή και ο κ. Λε­γκρέν, πρώην σύμ­βου­λος του Μ. Μπα­ρό­ζο. Το 90% των χρη­μά­των των δα­νεί­ων επέ­στρε­ψε στους δα­νει­στές, όπως ακρι­βώς δια­τεί­νο­νταν όλοι όσοι αγω­νί­ζο­νταν ενά­ντια στο μνη­μό­νιο.

Δια­πι­στώ­νε­ται η δια­πλο­κή του ευ­ρω­παϊ­κού πο­λι­τι­κού προ­σω­πι­κού με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιδιω­τι­κών τρα­πε­ζών και άλλων κα­πι­τα­λι­στών, ενώ το πό­ρι­σμα επιρ­ρί­πτει βέ­βαια ευ­θύ­νες και στο ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό και γρα­φειο­κρα­τι­κό προ­σω­πι­κό, όπως στον Γ. Πα­παν­δρέ­ου και στον πρό­ε­δρο της ΕΛ­ΣΤΑΤ, Αν. Γε­ωρ­γί­ου, οποί­οι φέ­ρο­νται να πα­ρα­ποί­η­σαν τα στοι­χεία του ελ­λείμ­μα­τος με στόχο να πέσει η Ελ­λά­δα στα δί­χτυα του ΔΝΤ.

Το ένατο και τε­λευ­ταίο κε­φά­λαιο κα­τα­λή­γει στο συ­μπέ­ρα­σμα ότι «το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο χρέος σή­με­ρα είναι μη βιώ­σι­μο, διότι η Ελ­λά­δα δεν είναι σε θέση να το εξυ­πη­ρε­τή­σει χωρίς να πλή­ξει καί­ρια την ικα­νό­τη­τά της να αντα­πο­κρί­νε­ται στις βα­σι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της για προ­στα­σία των αν­θρώ­πι­νων δι­καιω­μά­των». Το κε­φά­λαιο πε­ριέ­χει στοι­χεία για εν­δει­κτι­κές πε­ρι­πτώ­σεις πα­ρά­νο­μου, αθέ­μι­του, και επο­νεί­δι­στου χρέ­ους προς κάθε έναν δα­νει­στή. Π.χ., «το χρέος προς την Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα πρέ­πει να χα­ρα­κτη­ρι­στεί πα­ρά­νο­μο διότι η ΕΚΤ υπε­ρέ­βη τις αρ­μο­διό­τη­τές της επι­βάλ­λο­ντας, μέσω της συμ­με­το­χής της στην Τρόι­κα, την εφαρ­μο­γή των προ­γραμ­μά­των μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής (λόγου χάρη, την απορ­ρύθ­μι­ση της αγο­ράς ερ­γα­σί­ας). Το χρέος προς την ΕΚΤ είναι επί­σης αθέ­μι­το και επο­νεί­δι­στο, διότι ο κύ­ριος λόγος ύπαρ­ξης του Προ­γράμ­μα­τος Αγο­ράς Ομο­λό­γων ήταν να εξυ­πη­ρε­τη­θούν συμ­φέ­ρο­ντα των χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών ορ­γα­νι­σμών, επι­τρέ­πο­ντας στις με­γα­λύ­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές και ελ­λη­νι­κές ιδιω­τι­κές τρά­πε­ζες να απαλ­λα­γούν από τα ελ­λη­νι­κά ομό­λο­γα που είχαν στην κα­το­χή τους».

Το πό­ρι­σμα απο­τε­λεί ένα πρώτο βήμα και ένα ση­μα­ντι­κό όπλο στον αγώνα ενά­ντια στο χρη­μα­τι­στι­κό κε­φά­λαιο που θέλει να ανα­τρέ­ψει την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η αξιο­ποί­η­ση, εκ μέ­ρους της κυ­βέρ­νη­σης, αυτού του όπλου είναι επι­βε­βλη­μέ­νη, καθώς η εμπει­ρία από αντί­στοι­χες χώρες της Λ. Αμε­ρι­κής είναι εξαι­ρε­τι­κά θε­τι­κή.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο το χρέος, λέει η Επιτροπή Αλήθειας Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος