ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Καταγγελία για τις κάμερες στο Δημαρχείο και παρέμβαση του Γ.Γ.Δημόσιας Διοίκησης

Σε συνέχεια των ενεργειών του ενεργού δημότη κ. Α. Γιαννακόπουλου ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Θεόφιλος Κρουσταλάκης αποστέλλει στο γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης την καταγγελία για την συναξιολόγησή της.

Η καταγγελία του κ. Γιαννακόπουλου αφορά τη τοποθέτηση καμερών, οι οποίες κατά τον συμπολίτη μας έχουν τοποθετηθεί παρανόμως και κατά όσων ισχύουν νομικά στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία , η προστασία της προσωπικότητας, και των προσωπικών δεδομένων - απόρρητου. 

Τονίζεται ότι στο Δήμο Γλυφάδας, η παρούσα δημοτική αρχή, έχει προβεί εκτός από τις κάμερες στην είσοδο και τους ορόφους του δημαρχείου, ακόμα και στην τοποθέτηση καμερών εντός των ανελκυστήρων (!) , χωρίς να γνωρίζει κανείς απ' όσους επισκέπτονται το δημαρχείο τι χρήση μπορεί να γίνετε από τα άτομα τα οποία παρακολουθούν , η καταγράφουν το υλικό.


Εμείς από τον ΓΛΥΦΑΔΑ WEB σας γνωστοποιούμε την κείμενη νομοθεσία


1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για:
α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας,
β) την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας,
γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης,
δ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και
ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

3. Δημόσιοι χώροι για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων νοούνται:

α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμενοι για κοινή χρήση,

β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και

γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Α.Π.Δ.Π.Χ., ορίζονται οι αρμόδιες κρατικές αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την Α.Π.Δ.Π.Χ. και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997.5. 

# Ο νομοθέτης φάσκει και αντιφάσκει , διότι όσοι έχουν λόγους να φοβούνται την κοινωνία , την οποία καλούνται να υπηρετήσουν , να μην πολιτεύονται.

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, Ο.Τ.Α., φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π.Δ.Π.Χ..6. 

Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο παρ. 1 του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α'), καταργούνται με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την παράγραφο 

4.Ομοίως, καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ν. 3873/2009 (Α' 136).7. 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) του άρθρου 104 παρ. 4 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ., ΦΕΚ 57 Α') και του π.δ. 287/2001 (ΦΕΚ 198 Α'), β) του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 125 Α') και της 24560/2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 1071 Β'), 

γ) του άρθρου 253Α παρ. 1 περίπτωση δ' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ. 258/1986, ΦΕΚ 121 Α'). Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, κατά την έννοια της παραγράφου 3, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Σημείωση: Δεδομένου ότι η ''γαλάζια'' διοίκηση του δήμου ασκώντας κακοδιοίκηση , παρέκαμψε ΨΗΦΙΣΜΑ 4.500 χιλ. Γλυφαδιωτών, για κάλυψη των Δημοτικών συμβουλίων, οικονομικών επιτροπών, κ.α., εμείς είμαστε κάθετοι κατά των καμερών στο Δημαρχείο και αξιώνουμε το ξήλωμα σε όλες τις κάμερες.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Καταγγελία για τις κάμερες στο Δημαρχείο και παρέμβαση του Γ.Γ.Δημόσιας Διοίκησης Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb