ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Καταθέτουν τα διαθέσιμα του Δήμου Γλυφάδας ενώ δεν εκπροσωπούν τους δημότες

Του Γιάννη Κουρδομένου

Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Γλυφάδας φρόντισαν οι γαλάζιοι διοικούντες με την αριθ. πρωτ. 49023/8.12.2016 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύτηκε στον ''ειδικό χώρο ανακοινώσεων'' του Δήμου.

Ποιo είναι το χρηματικό πoσό στο δήμο Γλυφάδας; Ο δήμαρχος Αλίμου ανακοίνωσε το ακριβές ποσό που κατέθεσε, το οποίο ήταν επτά εκατομμύρια.

Ενώ καταθέτουν τα διαθέσιμα του δήμου, τα οποία δεν ανακοινώνουν στους δημότες, διότι προφανώς είναι ''μυστικά κονδύλια'', ενώ είναι τα χρήματα του κοινωνικού συνόλου, το οποίο παρέχει τέλη και φόρους, και ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ, απ' αυτά τα χρήματα πληρώνονται παράνομα οι ευρισκόμενοι ημέτεροι στο δήμο.

Οι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ διοικούντες ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ σε σύννομες ΑΙΤΗΣΕΙΣ μας οι οποίες ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ με στόχο την ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Θέμα: «Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας».
Σχετ. Το από 12.12.2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 298/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Τα υπόλοιπα κατατίθεται εντόκως σε λογαριασμό όψεως η προθεσμιακό σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου. 

Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία υπέβαλε σχετική γνωμοδότηση – αξιολόγηση. Ενόψει των ανωτέρω προτείνω να εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας, στο οποίο θα γίνει η έντοκη κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και την εξυπηρέτηση της Ταμειακής Διαχείρισης καθώς και της μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα
Τις πέντε (5) προσφορές των τραπεζικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα :
1. Την υπ΄αρ.πρωτ. 40432/7.10.2016 προσφορά της Tράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. ( Τέως Λάτση και συνεργαζόμενων, με τις εταιρείες τους να μπορούν να πετυχαίνουν ξεχωριστές συμφωνίες με κράτη προκειμένου να έχουν ειδική φορολόγηση, ειδικό καθεστώς νόμων, και ειδικά προνόμια. )
2. Την υπ΄αρ.πρωτ. 40399/7.10.2016 προσφορά της Tράπεζας ALPHA BANK
3. Την υπ΄αρ.πρωτ. 40439/7.10.2016 προσφορά της Εθνικής Tράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
4. Την υπ΄αρ.πρωτ. 40411/7.10.2016 προσφορά της Tράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως και την συμπληρωματική από 7.12.2016 προσφορά της ίδιας τράπεζας
5. Την υπ΄αρ.πρωτ. 40376/7.10.2016 προσφορά της Αttica Bank Α.Ε.
Κι έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ. 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006 – 114 Α΄)

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ.κ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος , ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος και από την οποία απείχαν οι κ.κ. ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, ΒΑΓΕΛΛΑΤΟΥ Ειρήνη, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος,
ΒΟΡΓΙΑΣ Σωτήριος και ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός , ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την ακρίβεια μειοψήφησαν όλες οι δημοτικές παρατάξεις του δήμου, όπως και οι ανεξάρτητοι αιρετοί, πλην των διοικούντων.

''ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ'' ( Η πλειοψηφία αποτελεί εξαπάτηση του κοινωνικού συνόλου, δεδομένου ότι δέχεται τους παράνομα αμοιβόμενους του δημάρχου, και αποσιωπά τις παρανομίες σε σύννομες αιτήσεις των υπολοίπων δημοτών. )

Α. Επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ( Τέως Λάτση και συνεργαζόμενων, με τις εταιρείες τους να μπορούν να πετυχαίνουν ξεχωριστές συμφωνίες με κράτη προκειμένου να έχουν ειδική φορολόγηση, ειδικό καθεστώς νόμων, και ειδικά προνόμια. ) για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Γλυφάδας , δεδομένου ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια επιλογής , τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο από 12.12.2016 πρακτικό της ορισθείσας , με τη με αρ. 298/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,
Επιτροπής αξιολόγησης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και

Β. Ορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο του Δήμου έναντι της τράπεζας τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γεώργιο Παπανικολάου, στον οποίο δίνεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα όπως στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου, να χειρίζεται όλα γενικώς τα σχετικά θέματα, δυνάμενος να προβαίνει και σε συναφή με αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:

Γενικές Συναλλαγές του ευρισκόμενου δημάρχου Παπανικολάου κατά των δημοτών.
(Έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, είσπραξη εισερχόμενων
εμβασμάτων κ.λ.π.) καθώς και εντολές για το άνοιγμα κλείσιμο/ λογαριασμών όψεως :
✓ΓΕΝΙΚΟΣ
✓ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
✓ΣΑΤΑ κλπ
✓ΕΑΠ
✓ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
✓POS
✓ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
✓ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Να συνομολογήσει με την Τράπεζα επιμέρους Συμβάσεις και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, όπως:

1. Αναφορικά με την διενέργεια συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (Internet Banking: όπως κίνηση καταθετικών ή χορηγητικών λογαριασμών με εντολές μεταφοράς, αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών, ενημέρωση υπολοίπων, πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης, εντολές διαχείρισης επιταγών κ.α.)

2. Αναφορικά με άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα με χρήση κάρτας (POS, E-commerce, Live pay κα) (Άνοιγμα/κλείσιμο σχετικών καταθετικών λογαριασμών, κίνηση αυτών καθώς και ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου συναλλαγών, την διενέργεια συναλλαγών μέσω χρεωστικών και πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών)
Και ειδικότερα για τα ανωτέρω (1,2): Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α [που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο/ους συγκεκριμένο/ους λογαριασμό/ούς και διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου(«Χρήστης/ες») . Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν υπό την ιδιότητά του/τους αυτή κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που του/τους
αφορά ως Χρήστη/ες και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Σύμβαση που θα υπογραφεί.

Να ενεργοποιεί /απενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες
Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα)

Κύριοι διοικούντες σας παραπέμπω για ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ: Γλυφάδα: Συνεχίστε να κάνετε τους κινέζους

Σημείωση: Όπως μάθαμε από έγκυρες πηγές, ο δήμαρχος χρησιμοποιεί αρκετά χρήματα για φύτευση τριχών !!! ( Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρετε για το κεφάλι του και δεν ενδιαφέρετε για τους δημότες. )

Εμείς δεν είμαστε εκλεγμένες παρατάξεις, η ακόμα αιρετοί, ώστε να υφίσταται από τη πλευρά των διοικούντων το πρόσχημα της αντιπολιτεύσεως, ΕΙΜΑΣΤΕ οι φορολογούμενοι ΔΗΜΟΤΕΣ, και δεν μας εκπροσωπεί επάξιΑ αυτή η διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία συνεχίζει την υπηρέτηση ημέτερων, και παρανομεί κατά των υπολοίπων, δεν αρμόζει στους δημότες και το δήμο. 

* Γιατί υπάρχει ''ειδικός χώρος ανακοινώσεων'' και δεν υπάρχει ένα τοπικό άμεσο και ΜΑΖΙΚΟ μέσο ΟΛΩΝ των κατοίκων ; Ένα ανοικτό μικρόφωνο σε ΟΛΟΥΣ. Όποιος ανεβάσει το πήχη ψηλότερα μακροπρόθεσμα θα κερδίσει περισσότερα, και θα παρακαμφθούν πολλά και διάφορα.

* Ως διοικούντες εξοφλείτε διαχρονικά γραμμάτια στο κεφάλαιο και τους ημέτερους ; 

* Απ' όσο θυμάμαι σε σειρά συζητήσεων με δεξιούς, αριστερούς, κ.α., κανείς δεν είχε το ελάχιστο πρόβλημα να υπάρξει μια μαζική δημοτική δομή για όλους τους δημότες και το τόπο, εκτός από τις κομματικές διοικήσεις και τους εκλεγμένους δημάρχους, από το 1989 μέχρι και σήμερα. 

Όπως αναφέρει και ο Θεοδωράκης, μυρίζει υποταγή στα κελεύσματα των αρχόντων του προτεκτοράτου, άρα πως αρμόζουν οι υποταγμένοι στο δήμο, όταν ο δήμος είναι η τοπική αυτοδιοίκηση - αυτοδιαχείριση των χρημάτων των δημοτών ; 

Αυτοί διαχρονικά υπηρετούν τους απ' έξω, είτε πρόκειται για δεξιούς, είτε για σοσιαλιστές, κ.α., άρα αυταπόδεικτα δεν αρμόζουν στην τοπική αυτοδιαχείριση - αυτοδιοίκηση.

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα πως αποκτάται η Ανεξαρτησία, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σύσσωμη η ΝΔ, και τα κομματικά της στελέχη, λέγοντας ότι θα υφίσταται αχρωμάτιστος δήμος, και συνεχίζεται η γνωστή Ιστορία, να υπηρετούμε τους εκτός και να υπονομεύουμε τους εντός, η οποία δεν ξεκίνησε από εμάς, ξεκίνησε από εσάς οι οποίοι εκλέγεστε, και από εσάς οι οποίοι τους εκλέγεται. 

Ποιος δοκιμάζετε; 

Δεν παρανομήσαμε εμείς εις βάρος τους, αυτοί επέλεξαν να παρανομούν εις βάρος των δημοτών χωρίς να εξηγούν τα αίτια. Είναι πολλά τα λεφτά, όμως ο δήμος Γλυφάδας δύσκολα θα γίνει εφαλτήριο για άνοδο πολιτικού αν δεν είναι σωστός. Ο Παπανικολάου θεωρεί ότι οι υπόλοιποι θα τον ανεβάσουν μέχρι την προεδρία της ΝΔ, άλλωστε έτσι σκέπτονται και οι ''κομματάρχες'' στις Ο.Μ, όμως θεωρείται απίθανο να ισχύσει, διότι από ένα συγκεκριμένο ρόλο δεν υπήρξε δίκαιος και σωστός με όλους.

* Στο τέλος της τετραετίας, θα κάνουμε τον απολογισμό, πρόσθεση, πόσα χρήματα κόστισαν οι ημέτεροι, όπως και τα ειδικά προνόμια, τι ωφελείται ο Παπανικολάου, τι ωφελήθηκε ο τόπος και οι δημότες, και τι προοπτική μπορεί να υπάρχει για τους ''διατελέσαντες''.

Το διαχρονικό λάθος ορισμένων, είναι κυρίως ότι βλέπουν ''ένα άτομο'', και τις απόψεις, η ιδεολογία του, και δεν παρατηρούν προσεκτικά ότι υφίστανται χιλιάδες άλλοι/ες, οι οποίοι/ες παράλληλα με το ''ένα άτομο'' εξετάζουν και κρίνουν επί παντός επιστητού. ( Αυτό ισχύει και με εμάς, χωρίς να εκθέτουμε το σύνολο απ' όσα βλέπουμε, εξετάζουμε, και κρίνουμε, τα οποία αφορούν τα υπόλοιπα ''άτομα'', κ.α. )
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Καταθέτουν τα διαθέσιμα του Δήμου Γλυφάδας ενώ δεν εκπροσωπούν τους δημότες Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb