ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Νέα ευκαιρία για τον Συμπαραστάτη του Δημότη [Γλυφάδα 10.6.2011] κ.Ραγκούση σου ζήτησα απ'ευθείας ανάθεση

Χωρίς εκπτώσεις στο «πνεύμα» του νομοθέτη, που απαιτεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης να τυγχάνει της αποδοχής της συντριπτικής πλειοψηφίας ενός δημοτικού συμβουλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του δίνει μια νέα ευκαιρία στο θεσμό, ώστε όπου δεν κατέστη δυνατόν, να εκλεγεί τέτοιο πρόσωπο. Στα καθ’ ημάς, δεν επιτεύχθηκε εκλογή. Τώρα με την εγκύκλιο, ανοίγει ο δρόμος να επαναληφθεί η διαδικασία, και περισσότερες της μίας φορές, μέχρι να αναδειχθεί Συμπαραστάτης.

Βέβαια οφείλω να ομολογήσω μετά απο εκατοντάδες ενέργειες στον παρελθόντα χρόνο σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της Χώρας, πλήν του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ουδείς ανέλαβε πλήν ρηχών και άτοπων απαντήσεων και ενεργειών στον ελάχιστο βαθμό των ευθυνών που αναλογούν σε πλαισιωτή, αρχή, εκλεγμένο, αρμόδιο κοινά αμοιβόμενο. (Άρα ακόμη και ο Συμπαραστάτης του Δημότη είναι ενα ατελέσφορο ημίμετρο που εξυπηρετεί σκοπιμότητες και κάλυψη μιας θέσεως χωρίς ουσιαστικά να μπορεί ο καθ'ύλην αρμόδιος να διευθετήσει μια σειρά ζητημάτων όπως το δικό μου.) EΙΜΑΙ ΣΑΦΗΣ.

κ.Ραγκούση σου ζήτησα απ'ευθείας ανάθεση και εσυ επέλεξες ημίμετρα (Να με προτείνει για απ'ευθείας ανάθεση ο κ.Καρχιμάκης και ο κ. Κόκκορης)

Μετά την αδυναμία σε πολλούς μεγάλους δήμους (με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων) και περιφέρειες της χώρας εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα, Δημήτρη Στεφάνου, έρχεται να διευκολύνει τους φορείς. Έτσι, ενώ παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη του «Καλλικράτη» η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή του Συμπαραστάτη να είναι τα 2/3 των μελών των συμβουλίων (30 ψήφοι για το δημοτικό συμβούλιο, 27 για το περιφερειακό), δίνεται η δυνατότητα να αποχωρήσουν όσοι διεκδικητές της θέσης κρίνουν ότι δεν έχουν ελπίδες να εκλεγούν. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τώρα, θα έπρεπε η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη να γίνει αυστηρά έως τις 28 Φεβρουαρίου τού 2011 μετά το πολύ από δύο ψηφοφορίες. Τώρα η προθεσμία αυτή γίνεται «ενδεικτική», ενώ πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας με την εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα να «εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη».

"Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3966/ 2011 (Α’ 118) περιέχεται ρύθμιση με την οποία η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης), που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 77, παρ. 2 και 179, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010, αντίστοιχα, γίνεται ενδεικτική και ως εκ τούτου συνεχίζεται σε όσες περιπτώσεις δεν είχε επιτευχθεί η εκλογή τους μέχρι 28.2.2011. Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των δήμων και περιφερειών αναφορικά με το θεσμό του Συμπαραστάτη αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ένα νέο θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών,
επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης», και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

Ο Συμπαραστάτης, επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού. Έτσι, η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κρίθηκε από το νομοθέτη αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και ως εκ τούτου εκλέγεται για τη θέση αυτή το πρόσωπο που συγκεντρώνει την ειδική αυτή πλειοψηφία και σε καμία περίπτωση μικρότερη πλειοψηφία.

Σημειώνεται επίσης ότι για την εκλογή του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα των άρθρων 14 και 116 του Ν. 3852/ 2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόμου. Επομένως δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής δικηγόρου στη θέση του Συμπαραστάτη.

Επίσης, από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 179 του Ν. 3852/ 2010, υφίσταται υποχρέωση των δήμων άνω των 20.000 κατοίκων και των περιφερειών να προβούν σε προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης αυτής, η οποία αναρτάται στο Διαδίκτυο.

Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. Η προκήρυξη μπορεί να εκδίδεται, κάθε φορά, και μετά το πέρας της δεύτερης ανεπιτυχούς εκλογής του Συμπαραστάτη. Εφόσον, δηλαδή, μετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, δεν επιτυγχάνεται η εκλογή του Συμπαραστάτη, τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του υποθέσεις είτε εγγράφως (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της
περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.
Παρακαλούμε όπως επί του περιεχομένου του εγγράφου μας ενημερώσετε τους δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Γλυφάδα web

Γιάννης Κουρδομένος

Γλυφάδα 10 Ιουνίου 2011

Υ.Γ. Μόνο δια μέσω της ιδίας θέσεως υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης κάποιων ζητημάτων, δια μέσω τρίτου δεν υπάρχει ενδεχώμενο.
Θελετε αλλαγές ουσίας και σε καμία περίπτωση υποκρισίας;
Aπ'ευθείας ανάθεση στους Αγανακτισμένους Έλληνες και Ελληνίδες  θέσεις Συμπαραστάτη των υπολοίπων και σε άλλους τομείς με συνοπτικές διαδικασίες. (Οτιδήποτε άλλο αποτελεί Πασοκικό και Κομματικό ημίμετρο)
Πάγκαλε θέλεις δημόσια προτάσεις. ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. Διαχρονικά οι πολίτες θα κάνουν διαπιστώσεις σε τοπικό επίπεδο δομής και λειτουργίας μιας αναξιόπιστης και εικονικής Δημοκρατίας.[Κομματοκρατίας και κομματόσκυλων σε όλα τα επίπεδα.]
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Νέα ευκαιρία για τον Συμπαραστάτη του Δημότη [Γλυφάδα 10.6.2011] κ.Ραγκούση σου ζήτησα απ'ευθείας ανάθεση Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">