ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Στη Γλυφάδα των συνολικά Παρανομούντων Αιρετών


Η δημόσια διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν την δράσης της. Ειδικότερα οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες:
Αρχές της χρηστής διοίκησης η ισότητα, η αμεροληψία και η αναλογικότητα.

Υπενθυμίζουμε τις θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης στους αιρετούς ''εκπροσώπους'' μας στη Γλυφάδα που αξιώνουν για πολλοστή φορά είτε να διοικήσουν, είτε την εκλογή τους. 

1) Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων.
2) Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
3) Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
4) Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.
5) Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων (άρθρο 20 § 2 Σ).
6) Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια.
7) Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
8) Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό.
9) Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
10) Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.
11) Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων.
12) Η αρχή του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, η οποία υλοποιείται μέσα από την άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στις διοικητικές αρχές και από το δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη κατά πράξεων των οργάνων της δημόσιας διοίκησης.

Θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στους ασκούντες Δημόσια Διοίκηση αυτές τις Αρχές. Σε μια περίοδο όπου ανατρέπονται κατακτήσεις και καταστάσεις αιώνων η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσει ως πυλώνας διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης.

Δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν και το παρόν στη Γλυφάδα αποδεικνύει ότι οι αρχές της χρηστής διοίκησης έχουν καταποντιστεί σε ένα σύστημα όπου τα πρόσωπα είναι ισχυρότερα των θεσμών και πράττουν κατά απαράδεκτο και αχαρακτήριστο τρόπο.

Οι Δήμοι της χώρας θεωρούνται Οργανισμοί που πρωταγωνιστούν στη διαφθορά με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ανεξέλεγκτων απ’ ευθείας αναθέσεων έργων νομικά κατοχυρωμένων αλλά ουσιαστικά άδικων και προκλητικών.

Ο «Καλλικράτης» ελπίζαμε ότι στα δεινά που επέφερε θα αντιτάξει κάποιες αρχές απαραβίαστες και αδιαπραγμάτευτες που έχουν να κάνουν με την ισότητα στη μεταχείριση των πολιτών, στη δίκαιη κατανομή πόρων, και στην διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής είτε άμεσα με παρεμβάσεις, είτε έμμεσα με την γενικότερη πολιτική πράξη των κρατούντων. Δεν το είδαμε ειδικά στη Γλυφάδα, όπου εκλεγμένοι συνέστησαν ΜΚΟ, συμμετείχαν σε δράσεις του ΕΣΠΑ, συνεργάζονται με ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.α. χωρίς να υπάρχει ίχνος σεβασμού του θεσμικού ρόλου που τους παρείχαν οι συμπολίτες μας.

Μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να είμαστε αισιόδοξοι για την άσκηση χρηστής διοίκησης. Όταν οι ασκούντες Δημόσια Διοίκηση δεν ενδιαφέρονται για την παθογένεια που γεννά η κακή διοίκησή,    το επόμενο βήμα είναι η σήψη, η εσωστρέφεια, και η απομόνωση τους. Επέρχεται τότε η ονοματολογία, η σκανδαλολογία, και ο διασυρμός των προσώπων που δεν ασκούν χρηστή διοίκηση.

Μπορεί σε επίπεδο εθνικό, συστήματα και συμμαχίες των πολιτικών να έχουν απαλλάξει πρόσωπα από τις κραυγαλέες ευθύνες τους. Στις μικρές όμως κοινωνίες η καταδίκη όσων προσβάλουν και βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο του πολίτη είναι αναπόφευκτη και καταλυτική.

Ειδικότερα στη Γλυφάδα υφίσταται μια συμμαχία πολιτευομενων - οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και διατηρούν καλές σχέσεις - και η καταδίκη όσων προσβάλουν και βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, και το δίκαιο του πολίτη, υφίσταται τυπικά, μόνο για τις εντυπώσεις των ανυποψίαστων συμπολιτών μας. 

Δεδομένου ότι συνολικά οι εκλεγμένοι στη Γλυφάδα δεν ακολούθησαν όσα επιτάσσει ο θεσμικός ρόλος τους - έπειτα πρωτοκολλημένων αιτήσεων του δημότη -  αυτό δηλώνει ευθαρσώς ότι υπάρχει προσβολή του δημοσίου συμφέροντος, και του δικαίου του πολίτη, τα οποία αρχικά υποχρεούνταν να διασφαλίζουν οι αιρετοί εκλεγμένοι από το θεσμικό ρόλο που τους παρασχέθηκε.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΦΗΝΙΖΩ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
«Μια από τις σημαντικές αρχές που διέπλασε το Σ.τ.Ε είναι η αρχή της Χρηστής Διοίκησης ή αγαθής Διοίκησης η της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης ,ή της καλής Διοίκησης, ή των χρηστών Διοικητικών ηθών η αρχή αυτή έλκει την καταγωγή της από τους πρώιμους χρόνους του Ανθρώπινου Πολιτισμού όταν και κυριαρχούσε η μοναρχική πατριαρχική αντίληψη, σύμφωνα με την όποια ο μονάρχης λειτουργούσε ως ο καλός πατέρας των υπηκόων του και θα έπρεπε να συμπεριφέρεται με αγάπη καλοσύνη και επιείκεια στους υπηκόους του σαν να ήταν παιδιά του με σκοπό το καλό τους ,»« Η Αρχή αυτή είχε ηθικοπολιτικό χαρακτήρα και οι κανόνες που έθετε κατά βούληση ο Ηγεμόνας θεωρούταν ως μέρος του φυσικού και όχι του θετού Δικαίου» « Με την αποπροσωποποίηση του κράτους άρχισε να επικρατεί η αντίληψη του Κράτους Δικαίου συμφωνά με την οποία το Κράτος κατά την ενάσκηση της εξουσίας του σε οποιαδήποτε μορφη όφειλε να κινείται εντός των ορίων που καθόριζαν οι κανόνες του θετού αλλά και του Φυσικού δικαίου, εξέλιξη αυτής της αντίληψης αποτελεί σήμερα η αρχή της Χρηστής Διοίκησης .

Η εξειδίκευση της Αρχής από την νομολογία γίνεται με τρόπο Αρνητικό παρά Θετικό, δηλαδή ορίζεται τι δεν πρέπει να κάνει η διοίκηση , η οποία οφείλει να μην εξαπατά ,να μην αιφνιδιάζει , και να μην διαταράσσει και ταλαιπωρεί χωρίς λόγο τον καλόπιστο Διοικούμενο.

Από την αρχή της καλής πίστεως προκύπτει ότι (όπως ο ιδιώτης έτσι και) η διοίκηση δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί ή, ακόμη λιγότερο, να δημιουργήσει καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εφαρμόζει μάλιστα στην διοίκηση την λεγόμενη αρχή του estoppel (χωρίς βέβαια να την αναφέρει ρητώς), όταν δέχεται ότι η διοίκηση δεν δικαιούται, επικαλούμενη τις ίδιες της παραλείψεις, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο ιδιώτης, να αγνοεί μια ευνοϊκή γι’ αυτόν πραγματική κατάσταση, δημιουργημένη από πολύ χρόνο, και να αρνείται την υπέρ του ιδιώτη συναγωγή των ωφελημάτων και νομίμων συνεπειών που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή. 

Όπου ο νόμος απαιτεί την τήρηση ορισμένου τύπου, π.χ. την έκδοση προεδρικού διατάγματος, που παραλείπει η διοίκηση, η επίκληση της αρχής της καλής πίστεως από τον ιδιώτη δεν αρκεί για να αναπληρώσει την (έστω κακόπιστη) παρατυπία. Ενδεχομένως, βέβαια, θεμελιώνεται κρατική ευθύνη προς αποζημίωση.

Όταν η διοίκηση παραβαίνει την αρχή της καλής πίστεως, προπάντων όταν ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη, θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση. 

Η εμπιστοσύνη του ιδιώτη στην καλή πίστη, ειλικρίνεια και συνέπεια της διοικήσεως είναι αναγκαία για την λειτουργία κάθε δημοκρατικής πολιτείας. 

Βέβαια στη πόλη μας έχουμε μια κακοδιοίκηση Κ.Κόκκορη, και κάποιους εκλεγμένους αιρετούς που προσβάλουν αρχικά τα Συνταγματικά δικαιώματα του δημότη - πολίτη, και στη συνέχεια τη χρηστή διοίκηση, και την αρχή  καλής πίστεως του δημότη.

Θυμίζω τις επανειλημμένα διώξεις και κατασχέσεις του δημότη Γλυφάδας κατόπιν σύννομων αιτήσεων στην πολιτεία, και τη πλήρη - καθολική - αδράνεια των διοικούντων στη Γλυφάδα,  έπειτα από πρωτοκολλημένες αιτήσεις συγκεκριμένου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με αυτά τα αυταπόδεικτα δεδομένα, πιστοποιείται ότι συνολικά η σημερινή διοίκηση στη Γλυφάδα, καθώς και τα ενημερωμένα αντιπολιτευόμενα σχήματα, αποτελούνται από αιρετούς η οποίοι δεν σέβονται αρχικά το θεσμικό τους ρόλο, τη χρηστή διοίκηση, το δημόσιο συμφέρον του τόπου μας, και το δίκαιο του πολίτη - δημότη.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB,
Γιάννης Κουρδομένος
glyfadaweb@gmail.com

Επιθυμείτε ψήφους και την εκλογή σας όσο απέχετε των καθηκόντων σας;
ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2004 Διώξεις&Κατασχέσεις ώστε να εξυπηρετούνται τα κομματικά στελέχη που προέρχονται από τους κομματικούς σωλήνες, και τα διαπλεκόμενα που αντισυνταγματικά λειτουργούν πέραν του ενός μέσα ραδιοτηλεόρασης.

Υπήρξαν τοποθετήσεις έπειτα των σύννομων αιτήσεων του δημότη;

Ενδεικτικά: Πρωτοκολλημένη αίτηση πρoς τον ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με αρ. πρωτ. 56577 με ημερομηνία 24/10/2012 και  πλήρης αδράνεια της διοικήσεως Κόκκορη και του συνόλου αιρετών που ως φαίνεται με δόλο και σκοπιμότητα δεν έπραξαν ως όφειλαν. 

Είναι αδιανόητο. Ο πολίτης - δημότης σύννομα αιτούμενος το ζήτημά του να τεθεί στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να λάβουν γνώση συνολικά οι εκλεγμένοι αιρετοί, και από τη πλευρά διοικούντων με δόλο υπονόμευση της ενδεδειγμένης διαδικασίας που υποχρεούνται.

Η επιπολαιότητα αυτών που αξιώνουν ψήφους στη Γλυφάδα δεν έχει όρια.
Γνωρίζεται οι περισσότεροι ότι ενώ σκόπιμα κωφεύουν για μείζον ζήτημα του δημότη Γλυφάδας, επιθυμούν να εκλεγούν κομματικά μέλη που αδράνησαν σκόπιμα και με δόλο, ώστε να πλουτίσουν σε πέντε χρόνια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της πόλης, και του συνόλου των δημοτών.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Στη Γλυφάδα των συνολικά Παρανομούντων Αιρετών Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">