ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ιστορικό - Βροντερό ΟΧΙ στην άγρια λιτότητα και τους εκβιασμούς!!

Με ένα βροντερό 61,3% ο κόσμος της εργασίας και η νεολαία που έχουν γονατίσει από τα προγράμματα άγριας λιτότητας, έδωσαν μια ιστορική σφαλιάρα στο οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, εντός και εκτός Ελλάδας, έχει ως κύριο άρθρο το rproject.gr.

Όπως γράφει συγκεκριμένα: Παρά τους πρωτοφανείς εκβιασμούς και την απόπειρα οικονομικής ασφυξίας μέσω της ρευστότητας των τραπεζών, παρά τον ανελέητο πόλεμο του ενωμένου συστημικού μπλοκ, τα λαϊκά στρώματα είπαν μαζικό ΟΧΙ στα τελεσίγραφα της τρόικας και έστειλαν μήνυμα ελπίδας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης: η κυνικότητα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, δεν είναι μονόδρομος!

Χι­λιά­δες κό­σμου, μετά την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος-σει­σμού, ξε­χύ­θη­καν στους δρό­μους αρ­κε­τών πό­λε­ων. Το Σύ­νταγ­μα έγινε το επί­κε­ντρο των πα­νη­γυ­ρι­σμών στην Αθήνα.

"Σή­με­ρα το ΟΧΙ ήταν βρο­ντε­ρό, μνη­μό­νια στους πλού­σιους, λεφτά για το λαό", "πάει ο Βε­νι­ζέ­λος, πάει ο Σα­μα­ράς, ήρθε η ώρα της Αρι­στε­ράς", "ούτε ΔΝΤ, ούτε και ΕΕ, πάρε την κα­τά­στα­ση στα χέρια σου λαέ", "πλη­ρώ­σα­με το χρέος, 2 και 3 φορές, τώρα να πλη­ρώ­σουν οι κα­πι­τα­λι­στές", "κλεί­στε τώρα, όλα τα ΜΜΕ, πάρε την ενη­μέ­ρω­ση στα χέρια σου λαέ", ήταν με­ρι­κά από τα συν­θή­μα­τα που κυ­ριάρ­χη­σαν.

Είναι φα­νε­ρό ότι αυτή η με­γά­λη ερ­γα­τι­κή-λαϊ­κή νίκη, επη­ρε­ά­ζει ήδη τις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις (δη­λώ­σεις με τι­μω­ρη­τι­κή διά­θε­ση από το Βε­ρο­λί­νο και αξιω­μα­τού­χους της ΕΕ, πα­ραί­τη­ση Σα­μα­ρά). Η κι­νη­το­ποί­η­ση των "απο κάτω" και των δυ­νά­με­ων της κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής Αρι­στε­ράς, την εβδο­μά­δα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, έσπα­σε το κλίμα τρό­μου των κα­θε­στω­τι­κών ΜΜΕ και όλων των μη­χα­νι­σμών της άρ­χου­σας τάξης. Το με­τα­μο­ντέρ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα για την ανα­τρο­πή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ απο­κρού­στη­κε, αλλά η μάχη ενά­ντια στις σει­ρή­νες για υπο­τα­γή στις απαι­τή­σεις των δα­νει­στών και των ντό­πιων υπο­στη­ρι­κτών τους, τώρα μπαί­νει σε ακόμα πιο κρί­σι­μη καμπή.

Η πο­λι­τι­κή της βάρ­βα­ρης λι­τό­τη­τας κα­τα­δι­κά­στη­κε ορι­στι­κά στις συ­νει­δή­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων. Το πε­ντα­κά­θα­ρο μή­νυ­μα της κάλ­πης της 5ης Ιούλη, ανα­νέ­ω­σε και ισχυ­ρο­ποί­η­σε ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο τη λαϊκη εντο­λή του Γε­νά­ρη, που ήταν επί­σης ξε­κά­θα­ρη: κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και της λι­τό­τη­τας, εφαρ­μο­γή μιας δέ­σμης μέ­τρων προς όφε­λος της κοι­νω­νί­ας. Μια τέ­τοια προ­ο­πτι­κή όμως, είναι ασύμ­βα­τη και δεν μπο­ρεί να υπη­ρε­τη­θεί από καμία λο­γι­κή "εθνι­κής ενό­τη­τας" και "κα­τευ­να­σμού του αντι­πά­λου".

Ο με­τα­βα­τι­κός πρό­ε­δρος της ΝΔ, Ε. Μεϊ­μα­ρά­κης, έκανε τη ση­μα­ντι­κό­τε­ρη δή­λω­ση της εκλο­γι­κής βρα­διάς, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι "αν δεν υπάρ­ξει συμ­φω­νία (σ.σ. τα­πει­νω­τι­κή συν­θη­κο­λό­γη­ση) εντός 48 ωρών, η αστι­κή τάξη θα απα­ντή­σει". Ζούμε σε συν­θή­κες τα­ξι­κού πο­λέ­μου και απόψε το δικό μας στρα­τό­πε­δο πέ­τυ­χε μια ση­μα­ντι­κή νίκη, σε βάρος των αστι­κών-μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων και των ευ­ρω­η­γε­σιών. Νίκη που υπο­χρε­ώ­νει τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να βα­δί­σει ατα­λά­ντευ­τα το δρόμο της αρι­στε­ρής-ρι­ζο­σπα­στι­κής πο­λι­τι­κή, να ηγη­θεί της λαϊ­κής κι­νη­το­ποί­η­σης και να βάλει φωτιά στον "ξερό κάμπο" της λι­τό­τη­τας πα­νευ­ρω­παϊ­κά.

Οποια­δή­πο­τε κυ­βερ­νη­τι­κή πα­λι­νω­δία, που θα ακυ­ρώ­νει το σαφές μή­νυ­μα της κάλ­πης και θα δίνει την ευ­και­ρία αντε­πί­θε­σης στο πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό της άρ­χου­σας τά­ξης-αυ­τό που σή­με­ρα βρί­σκε­ται "στο κα­να­βά­τσο" από τη σφα­λιά­ρα του κό­σμου μας και της Αρι­στε­ράς- θα είναι ανε­πί­τρε­πτη. Οποια­δή­πο­τε αυ­τα­πά­τη για επι­στρο­φή στις αδιέ­ξο­δες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με στόχο έναν (ανέ­φι­κτο) "έντι­μο συμ­βι­βα­σμό", θα έχει βαρύ κό­στος και θα σπεί­ρει την απο­γο­ή­τευ­ση σε αυτό τον απο­φα­σι­σμέ­νο λαό.

Μια μόνο "επι­στρο­φή" χω­ρά­ει τη δι­καί­ω­ση της ελ­πί­δας των πολ­λών, που στή­ρι­ξαν το με­γα­λειώ­δες ΟΧΙ: στη μο­νο­με­ρή υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τός μας, με κάθε ανα­γκαίο μέσο (οι­κο­νο­μι­κό, πο­λι­τι­κό, νο­μο­θε­τι­κό, νο­μι­σμα­τι­κό).
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ιστορικό - Βροντερό ΟΧΙ στην άγρια λιτότητα και τους εκβιασμούς!! Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος