ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Δήλωση παραίτησης 8 μελών της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ

Με τη σημερινή μας δήλωση παραιτούμαστε από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝΕ) Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από τη Γραμματεία της ΝΕ.

Η ση­με­ρι­νή εκτα­μί­ευ­ση της πρώ­της δόσης του τρί­του μνη­μο­νί­ου για την απο­πλη­ρω­μή των δα­νει­στών και η προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης να πεί­σει τον ελ­λη­νι­κό λαό ότι η χώρα επι­στρέ­φει στην «ομα­λό­τη­τα», απο­τε­λεί συ­νέ­χεια της κα­τά­στα­σης που ζή­σα­με επί πέντε χρό­νια μνη­μο­νια­κών κυ­βερ­νή­σε­ων, απο­τε­λεί συ­νέ­χεια της κα­τά­στα­σης που αγω­νι­στή­κα­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις για να αλ­λά­ξου­με.

Η κυ­βέρ­νη­ση, κα­τα­πα­τώ­ντας την εντο­λή που της έδωσε ο ελ­λη­νι­κός λαός στις εκλο­γές της 25ης Γε­νά­ρη, εντο­λή που ισχυ­ρο­ποι­ή­θη­κε με το 62% του ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα, ψή­φι­σε και εφαρ­μό­ζει το τρίτο και πιο σκλη­ρό μνη­μό­νιο, που θα δια­λύ­σει την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία, σε μια συμ­φω­νία χωρίς τέλος, με συ­νε­χή προ­α­παι­τού­με­να, μέτρα και εφαρ­μο­στι­κούς νό­μους.

Η τρόι­κα έχει ενι­σχυ­θεί με ένα ακόμα μέλος, έχο­ντας γίνει κουαρ­τέ­το, ενώ η χώρα προσ­δέ­νε­ται πιο σφι­χτά στα αποι­κιο­κρα­τι­κά σχέ­δια των δα­νει­στών. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη συμ­φω­νία οδη­γεί στην ου­σια­στι­κή χρε­ω­κο­πία της χώρας και της κοι­νω­νί­ας, χωρίς να έχει απο­κλει­στεί το εν­δε­χό­με­νο του Grexit, όσο κι αν το Μα­ξί­μου, μαζί με τα συ­στη­μι­κά ΜΜΕ, προ­σπα­θεί να πεί­σει για το αντί­θε­το, δια­τυ­πώ­νο­ντας το νέο success story για να δι­καιο­λο­γή­σει τις επι­λο­γές του.

Η κυ­βέρ­νη­ση βρί­σκε­ται σε ευ­θεία αντί­θε­ση με τον κόσμο που την εμπι­στεύ­τη­κε, πρό­δω­σε τις προσ­δο­κί­ες του, τσά­κι­σε την ελ­πί­δα.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ακυ­ρώ­θη­κε από τις επι­λο­γές της ηγε­σί­ας και δεν απο­τε­λεί πια φορέα έκ­φρα­σης του αγώνα του ελ­λη­νι­κού λαού ενά­ντια στα μνη­μό­νια, τη λι­τό­τη­τα και τη φτώ­χεια. Έχει πάψει να ση­μα­το­δο­τεί την προ­σπά­θεια διε­ξό­δου της χώρας από την ασφυ­κτι­κή επι­τρο­πεία και έχει με­ταλ­λα­χτεί σε ένα μνη­μο­νια­κό, αρ­χη­γι­κό κόμμα πα­λαιάς κοπής. Κυ­ριάρ­χη­σε –και σε το­πι­κό επί­πε­δο– ένας αντι­δη­μο­κρα­τι­κός μη­χα­νι­σμός στε­λε­χών πέριξ του Αλέξη Τσί­πρα, που όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πα­ρελ­κυ­στι­κές τα­κτι­κές και αξιο­ποιώ­ντας το θα­τσε­ρι­κής έμπνευ­σης ιδε­ο­λό­γη­μα «Δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή», ερ­γα­ζό­ταν για την υπο­βάθ­μι­ση του κόμ­μα­τος σε χει­ρο­κρο­τη­τή των αδιέ­ξο­δων κυ­βερ­νη­τι­κών επι­λο­γών. Σε αυτή τη δια­δι­κα­σία, η προ­γραμ­μα­τι­κή δου­λειά που έχει γίνει, καθώς και οποια­δή­πο­τε συ­ζή­τη­ση για μια δια­φο­ρε­τι­κή πο­ρεία λοι­δο­ρή­θη­κε, συ­κο­φα­ντή­θη­κε και απο­σιω­πή­θη­κε, παρά και ενά­ντια στην εκ­φρα­σμέ­νη θέ­λη­ση ση­μα­ντι­κού αριθ­μού μελών και στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η υπο­στή­ρι­ξη των μνη­μο­νί­ων θα οδη­γή­σει τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πολύ γρή­γο­ρα στην ίδια μοίρα με τα υπό­λοι­πα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα, απα­ξιω­μέ­να και κα­τα­δι­κα­σμέ­να στη συ­νεί­δη­ση της κοι­νω­νί­ας.

Σε ό,τι μας αφορά, σε όλες τις συ­νε­δριά­σεις της ΝΕ και των ΟΜ που συμ­με­τεί­χα­με, αλλά και σε όποια άλλη δια­δι­κα­σία υπήρ­ξε στο διά­στη­μα από την ανά­λη­ψη της δια­κυ­βέρ­νη­σης από το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, προ­σπα­θή­σα­με να συμ­βάλ­λου­με σε μια πο­λι­τι­κή διε­ξό­δου και στις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που αυτή έχει, με τον λαό και τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις του τόπου σε πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο. Δυ­στυ­χώς, αυτές οι προ­σπά­θειες δεν στά­θη­καν ικα­νές να απο­τρέ­ψουν τη με­τα­τρο­πή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε πρω­το­κολ­λη­τή προει­λημ­μέ­νων κυ­βερ­νη­τι­κών απο­φά­σε­ων και για αυτή την ανε­πάρ­κεια ανα­λαμ­βά­νου­με πλή­ρως την ευ­θύ­νη. Αλλά δεν μπο­ρού­με να ακο­λου­θή­σου­με πλέον αυτό τον κα­τή­φο­ρο, δεν μπο­ρού­με να υπο­στη­ρί­ξου­με τη ρα­γδαία φτω­χο­ποί­η­ση του ελ­λη­νι­κού λαού, την κα­τα­στρο­φή των μι­κρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών, το ξε­κλή­ρι­σμα των αγρο­τών, το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και τη με­τα­τρο­πή της Ελ­λά­δας σε αποι­κία και χώρα δίχως μέλ­λον για τους νέους αν­θρώ­πους. Δεν στρα­τευ­τή­κα­με με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ γι’ αυτό.

Ο αγώ­νας όμως συ­νε­χί­ζε­ται. Θα συ­νε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί με τον ελ­λη­νι­κό λαό για τη διέ­ξο­δο από τα μνη­μό­νια, για μια Ελ­λά­δα της δου­λειάς και της αξιο­πρέ­πειας, αξιο­ποιώ­ντας τα απα­ραί­τη­τα συ­μπε­ρά­σμα­τα από τη μέχρι τώρα πο­ρεία. Εί­μα­στε βέ­βαιοι πως σε αυτό τον αγώνα θα ξα­να­βρε­θού­με με πολ­λούς ανι­διο­τε­λείς συ­ντρό­φους και συ­ντρό­φισ­σες, που συ­να­ντη­θή­κα­με μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Για­κου­μής Τάσος, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας

Γιαν­νί­κου Γιού­λα, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας και της γραμ­μα­τεί­ας της ΝΕ

Μι­χα­λό­που­λος Πα­να­γιώ­της, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας

Μπα­νιά Σοφία, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας και της γραμ­μα­τεί­ας της ΝΕ

Ξού­λος Δη­μη­τρης, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας και της γραμ­μα­τεί­ας της ΝΕ

Πα­γου­λά­του Κα­τε­ρί­να, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας και του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συ­ντο­νι­στι­κού Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας

Σι­μά­κη Βάσω, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας και της γραμ­μα­τεί­ας της ΝΕ

Στα­μού­λης Θό­δω­ρος, μέλος της ΝΕ Αχα­ΐ­ας

rproject.gr
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Δήλωση παραίτησης 8 μελών της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος