ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Η προκήρυξη αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών

Εν λευκώ ο πρωθυπουργός, Α.Τσίπρας, πέρασε την αρμοδιότητα στον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά, της αδειοδοτήσεως των εθνικών καναλιών, και ενώ στο προοίμιο, και συγκεκριμένα στη παράγραφο 10 αναφέρεται η Ευρωπαϊκή οδηγία, καταργείτε στη πράξη ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών, του ΕΣΡ, και της Ε.Ε.Τ.Τ, οι οποίες παραμένουν ακέφαλες και χωρίς ουσιαστικό ρόλο όσων αφορά τόσο τον έλεγχο, όσο και την αδειοδότηση.

Προσωπικά για εμένα, ως αριστερού πολίτη, το σχέδιο της προκηρύξεως χαρακτηρίζεται Αντισυνταγματικό, και δημιουργεί έπειτα από 26 χρόνια διαπλοκής, και ασυδοσίας των ολιγαρχών, καινούργιους ολιγάρχες. 

Παραθέτω ολοκληρωμένο το σχέδιο της προκηρύξεως, ώστε να έχετε την συνολική εικόνα, όσων ίσχυαν και στον παρελθόντα χρόνο, όσων αφορά την ραδιοφωνία, και τι ενέργειες απαιτήθηκαν από τη πλευρά μας, ώστε να καταθέσουμε αίτηση και παράβολο στην πολιτεία ( επί Νέας Δημοκρατίας ) και ενώ οι αρχιερείς της διαπλοκής φρόντισαν τους ημέτερους εφοπλιστές, εκδότες, κ.α. ( μια χούφτα οικογένειες ), σε εμάς δεν παρείχαν μια βεβαίωση λειτουργίας, με απόρροια σειρά καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων του ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2004''.

Επίσης, θέτω ευθέως το ερώτημα τόσο στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Παππά, ο οποίος έλαβε την αρμοδιότητα με ακέφαλες τις ανεξάρτητες αρχές, Ε.Ε.Τ.Τ, όπως και το ΕΣΡ , ( οι οποίες σαφώς ποτέ δεν υπήρξαν πραγματικά Ανεξάρτητες αρχές ) το ανάλογο θα ισχύσει και για την αδειοδότηση της Ραδιοφωνίας;

Εφιστώ την προσοχή σας, δεδομένου ό, τι σας έχω αποστείλει την πρότασή μου, και αναμένω τις δέουσες ενέργειές σας. 

Επίσης, δεδομένου ό, τι το κόμμα διαθέτει Ραδιοφωνικό σταθμό, και συγκεκριμένα κατά τον χρόνο που ο ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM'' παραμένει κλειστός, από το 2004, θέλω να κάνω μια επισήμανση. Ο Ραδιοφωνικός σταθμός του κόμματος λειτουργεί σύμφωνα με νόμο της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο νόμος για την ραδιοφωνία, ποιοι θα τον συντάξουν, και κατά πόσο θα είναι αντίστοιχος με το συγκεκριμένο σχέδιο.

Τέλος, δεδομένου ό, τι ο ΣΥΡΙΖΑ  έχει ραδιοφωνικό σταθμό, θα συμμετάσχει στην εν λόγω προκήρυξη για εθνική άδεια τηλεοράσεως, η λογίζεται διαπλοκή τα πολιτικά κόμματα να είναι ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοράσεων ;ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συντάγματος.
2. των άρθρων 1 έως και 15 του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α ΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄133) και ιδίως του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4367/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄19).
3. του Ν. 4070/2012 « Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Μεταφορές, Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82)
4. του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση – αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄161).
5. του Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (Α΄173)
6. του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α΄37/1963).
7. του Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄143)
8. του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30)
9. του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166)
10. του π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (EE L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (EE L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (EE L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄190)
11. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Επικοινωνίας και Προβολής», (Α΄ 169)
12. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116)
13. της υπ’ αριθ. Υ11/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄2109)
14. της υπ’ αριθ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103)
15. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β΄546)
16. της υπ’ αριθ. 4297/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518)
17. της υπ’ αριθ. 7230/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄ 930)
18. της υπ΄ αριθμ. 42800/5.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Επικρατείας «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704), όπως ισχύει.
19. της υπ΄ αριθμ. 7984/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄1009)
20. της υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας και Εργασίας «Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου» (Β΄985).
21. της υπ΄ αριθμ. 7752/8.4.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015.

ΙΙ. Την ανάγκη να ρυθμιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας βάσει των αρχών της ισότητας και αντικειμενικότητας και με κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΙΙΙ. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία για τέσσερεις (4) άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2Α του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), με δεκαετή διάρκεια.

Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των αδειών υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στα κατωτέρω κεφάλαια της παρούσας Προκήρυξης:

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες
Κεφάλαιο 2: Στάδια διαδικασίας – Χρονοδιάγραμμα
Κεφάλαιο 3: Κανόνες διεξαγωγής της δημοπρασίας
Κεφάλαιο 4: Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής
Κεφάλαιο 5: Έγγραφα φακέλου – Τεύχη Προκήρυξης (A΄ έως Η΄)
Κεφάλαιο 6: Προεπιλογή υποψηφίων
Κεφάλαιο 7: Διεξαγωγή δημοπρασίας – Ανακοίνωση υπερθεματιστών
Κεφάλαιο 8: Οριστική κατακύρωση – Καταβολή τιμήματος
Κεφάλαιο 9: Δικαστική προστασία υποψηφίων – Προθεσμίες
Κεφάλαιο 10: Όροι χορηγούμενων άδειων – Λόγοι ανάκλησης

Επισυνάπτονται στην παρούσα τα εξής παραρτήματα: έντυπο αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα I) και υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής (Παράρτημα ΙΙ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

Η παρούσα Προκήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (www.media.gov.gr) και του Υπουργού Επικρατείας (www.ypepikrateias.gr) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής της αιτήσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 4.3. της παρούσας. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία υπευθύνου, τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση) και να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (…….@minpress.gr) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.
2. Προεπιλογή των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.
3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.
4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών , όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.
Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του κατωτέρω πίνακα:
Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016
Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016
Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016
Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016
Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016
Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016
Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016
Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25 – 30.7.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

3.1. Κανόνες Εμπιστευτικότητας και Ανταγωνισμού

3.1.1. Οι κανόνες περί εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

3.1.2. Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης που αφορούν κάποιον συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία και εφόσον γίνουν γνωστές σε άλλους συμμετέχοντες πιθανώς να επηρεάσουν τις προσφορές τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα επιχειρηματικά σχέδια των συμμετεχόντων, η στρατηγική που θα ακολουθήσουν και η μέγιστη προσφορά που προτίθενται να υποβάλουν στη δημοπρασία.

3.1.3. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταξύ υποψηφίων με σκοπό να αποφασιστεί εάν θα συμμετάσχουν από κοινού στη δημοπρασία.

3.1.4. Κάθε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στην οποία γνωστοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με κάποιον υποψήφιο, θεωρείται κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρόσωπα συμμετέχοντα σε κοινοπραξία ή κοινή επιχείρηση η οποία συνιστάται με σκοπό τη συμμετοχή στη δημοπρασία θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν ή την έκταση ελέγχου που πιθανά έχουν.

3.1.5. Υποψήφιοι και κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, δεν επιτρέπεται να διαβιβάσουν ή να προσπαθήσουν να διαβιβάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλον υποψήφιο ή σε πρόσωπα που θεωρούνται κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με άλλο υποψήφιο.

3.1.6. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

3.2. Συμφωνίες περί μη ανταγωνισμού

3.2.1. Απαγορεύεται κάθε είδους σύμπραξη ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ υποψηφίων με αντικείμενο ή σκοπό τη νόθευση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων υποψηφίων.

3.2.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής επιπλέον κυρώσεων βάσει των ειδικότερων διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄ 93).

3.3. Παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας

3.3.1. Συνιστούν παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας που επισύρει την κύρωση της αποβολής οι εξής ιδίως συμπεριφορές:

α) Μη έγκυρη προσφορά σε οποιαδήποτε φάση της δημοπρασίας.
β) Μη υποβολή προσφορών εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού μετά την εκκίνηση της δημοπρασίας.
γ) Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών.

3.3.2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία η οποία είτε κινείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αυτεπαγγέλτως είτε μετά από την υποβολή ένστασης από άλλο συμμετέχοντα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

3.3.3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού διακόπτει τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καλεί άμεσα σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκθέτουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αποφασίζει αυθημερόν για την επιβολή ή μη της κύρωσης και είτε συνεχίζεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας από το στάδιο στο οποίο διακόπηκε, είτε ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες νέα ημερομηνία και ώρα συνέχισης της δημοπρασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
α) Ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
β) Υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι έχει ήδη κα¬ταρτιστεί κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασης θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
γ) Κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.
δ) Υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.
Για τις ανωτέρω υπό γ΄ και δ΄ κατηγορίες το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξη ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας.

4.2. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία:
α. Κάθε υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να συμπληρώσει ειδικό τύπο αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα I). Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αίτησης δεν θα γίνεται δεκτός.
β. Η αίτηση σε έντυπη μορφή υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αίτησης. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το συνολικό περιεχόμενό της και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και περιέχει δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Προκήρυξης, της δημοπρασίας και της άδειας που θα χορηγηθεί.
γ. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης υπερισχύει το έντυπο κείμενο της προηγούμενης παραγράφου.
δ. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο (2) πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντίγραφα.
ε. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται ανά τεύχος και καταγράφονται μαζί με σύντομη μνεία του περιεχομένου τους σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος συνυπο-βάλλεται στην αρχή κάθε τεύχους.
στ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της αίτησής τους παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο δεν θα γίνεται δεκτή.

4.3. Υποβολή της αίτησης.
Οι αιτήσεις με τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ……………………………….. 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου), Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα.

4.4. Απόσυρση από τη δημοπρασία.
Κάθε υποψήφιος δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη γνωστοποίηση εκκίνησης της δημοπρασίας, να αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία με την κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σε περίπτωση απόσυρσης υποψηφίου, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας γνωστοποιεί την ταυτότητά του στους εναπομείναντες υποψηφίους εντός δύο (2) ημερών και επιστρέφει τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

5.1. Ο φάκελος της αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:
α. έντυπο αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος I
β. δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κατωτέρω υπ΄ αριθμ. Α΄- Η΄ Τεύχη
γ. εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος II, σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4339/2015.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Εφόσον διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού και η υπόθεση διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

5.2. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, προσκομίζονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

5.3. Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση εννοείται η προβλεπόμενη από το Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά υποψηφίους με έδρα την Ελλάδα. Για υποψηφίους με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται είτε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 είτε ένορκη βεβαίωση, είτε στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας τους, δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.4. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από τα Τεύχη της Προκήρυξης υποβάλλονται νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από αρμόδια Αρχή κατά το δίκαιο της έδρας της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας.

5.5. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας αλλοδαπού υποψηφίου ορισμένα από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή εφόσον δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας του υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.6. Τεύχη Προκήρυξης
Τεύχος Α΄: Νομική μορφή υποψηφίων

Α. 1. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας και των μελών της κοινοπραξίας:

Α.1.1. Ο Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡ. Μ .Α. Ε.), ο αριθμός καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και οι αντίστοιχες ημερομηνίες καταχώρισης.

Α.1.2. Η ημερομηνία σύστασης

Α.1.3. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος.

Α.1.4. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ο τρόπος καταβολής του και ο αριθμός των ονομαστικών μετοχών .

Α.1.5. Η διάρκεια.

Α.1.6. Ο σκοπός περιληπτικά.

Α.1. 7. Η ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης.

Α.1.8. Η έδρα.

Α.1.9. Ειδικά προνόμια που δίδονται σε ορισμένα πρό¬σωπα (π.χ. σε ιδρυτές ή μετόχους).

Α.1.10. Στις εταιρίες που προέρχονται από συγχώνευ¬ση σημειώνεται η επωνυμία, η μορφή, ο ΑΡ.Μ.Α.Ε. και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. των εταιριών οι οποίες συγχωνεύ-τηκαν. Στις εταιρίες που προέρχονται από μετατροπή σημειώνονται τα στοιχεία (νομική μορφή, βιβλίο καταχώ¬ρησης και λοιπά στοιχεία) πριν τη μετατροπή τους.

Α.1.11. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Α.1.12. Για τις αλλοδαπές εταιρίες ή κοινοπραξίες , το δίκαιο της έδρας τους.

Α.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας και των μελών της κοινοπραξίας:

Α.2.1. Κωδικοποιημένο καταστατικό νομίμως θεωρημένο από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή το Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών υποβάλλεται η εταιρική σύμβαση (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανα¬φέρονται στο άρθρο 2 Ν. 2190/20) ή το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης.

Α.2.2. ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση και τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Α.2.3. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και έκτακτων) των δύο (2) τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Α.2.4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου του τελευ¬ταίου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Α.2.5. Δικαστικές αποφάσεις που τυχόν αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσε¬ων, καθώς και δικαστικές αποφάσεις που τυχόν ανατρέ-πουν τις προηγούμενες αποφάσεις.

Α.2.6. Δικαστικές αποφάσεις ή συμβόλαια μεταβίβασης της επιχείρησης παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου ή συγχώνευσης της εταιρίας ή συμβόλαιο σύστασης εταιρίας ή συγχώνευσης μετά από απόσχιση κλάδου, εφόσον ο αποσχισθείς είναι ο κλάδος που λειτουργεί την επιχείρηση του παρόχου. Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων της ίδιας επιχείρησης παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου, καταγράφονται και προσκομίζονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα για το σύνολο των διαδοχικών μεταβιβάσεων.

Α.2.7. Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με την οποία κατοχυρώνεται το σήμα του υποψηφίου, εφόσον υφίσταται.

Α.2.8. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές.

Α.2.9. Εκθέσεις αποτίμησης τυχόν εισφορών σε είδος (άρθρο 9 Κ.Ν. 2190/1920).

Α.2.10. Άδεια της διοίκησης μαζί με την σχετική έκθεση αποτίμησης για την απόκτηση στοιχείων από την εταιρία, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών (άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/1920).

Α.2.11. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαί¬ου.

Α.2.12. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την απόσβεση κεφαλαίου.

Α.2.13. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
Για τις αλλοδαπές εταιρίες υποβάλλονται αντίστοιχα με τα ανωτέρω έγγραφα, κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρίας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί της ισοδυναμίας των στοιχείων αυτών με τα προαναφερόμενα ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.
Τεύχος Β΄: Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων

Β.1. Στην αίτηση αναφέρονται :

Β.1.1. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.

Β.1.2. Το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας , το οποίο δεν πρέπει να υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β.1.3. Το ποσό για το οποίο εκδίδεται εγγυητική επιστολή του Παραρτήματος II, σε περίπτωση που είτε το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο είτε τα ίδια κεφάλαια του υποψηφίου υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου ποσού.

Β.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας:

Β.2.1. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που το ιδρυτικό κεφάλαιο υπολειπόταν του ανωτέρω ελάχιστου 
ποσού.

Β.2.2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή πράξη νομίμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας που πιστοποιεί την ολοσχερή ή μερική καταβολή σε μετρητά του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου και των τυχόν αυξήσεων αυτού.

Β.2.3. ΦΕΚ δημοσίευσης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου για τα ανωτέρω υπό Β.2.1. και Β.2.2 θέματα.

Β.2.4. Θεωρημένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή.

B.2.5. Οι εταιρίες που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή έχουν δημοσιεύσει, αλλά η καταληκτική ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο ισολογισμός τους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή για τη χρονική περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης έως το τέλος του προηγούμενου από την υποβολή της αίτησης ημερολογιακού μήνα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων η εταιρία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Επιπροσθέτως υποβάλλουν αναλυτικό ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής, σε επίπεδο λογαριασμών κατώτατης βαθμίδας, για τη χρονική περίοδο που αφορούν οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, στο οποίο εμπεριέχονται και τα υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων της περιόδου αυτής.

Για τις αλλοδαπές εταιρίες υποβάλλονται αντίστοιχα με τα ανωτέρω έγγραφα, κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρίας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί της ισοδυναμίας των στοιχείων αυτών με τα προαναφερόμενα ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.

Τεύχος Γ΄: Μετοχική σύνθεση υποψηφίων εταιριών και μελών κοινοπραξίας – Μέλη οργάνων διοίκησης.

Γ.1. Στην αίτηση αναφέρονται :

Γ.1.1. Τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων της αιτούσας εταιρί¬ας ή των μελών της αιτούσας κοινοπραξίας (για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυ¬μο και Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας και για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, ΑΡ.Μ.Α.Ε., αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ., έδρα), το ποσοστό συμμετοχής τους και τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν. Για τα μέλη της κοινοπραξίας και για τους μετόχους της αιτούσας εταιρίας, εφόσον είναι άλλες εταιρίες, αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία και για τους μετό¬χους ή εταίρους αυτών, που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα.

Γ.1.2. Τα στοιχεία ταυτότητας των ενεχυρούχων δανει¬στών που υπάγονται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3166/ 2003 καθώς και κάθε προσώπου στο οποίο έχουν εκχω¬ρηθεί (εκ χαριστικής ή εξ επαχθούς αιτίας) δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυ¬μο και Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας και για τα νομικά πρόσωπα: επωνυμία, ΑΡ.Μ.Α.Ε., αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ., έδρα).

Γ.1.3. Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών των οργάνων Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών (όνομα, επώνυμο, πατρώνυ¬μο και Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική ιδιότητα). Εφόσον στην αιτούσα συμμετέχουν άλλες εταιρίες αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης καθώς και των διευθυντικών στελεχών των εταιριών αυτών.

Γ.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα από τους υποψήφιους και τους μετόχους αυτών, εφόσον αυτοί είναι ανώνυμες εταιρίες:

Γ.2.1. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρίας με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Γ.2.2. Κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου στην εταιρία δεν ταυτίζεται με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει, υποβάλλονται οι συμβάσεις δυνάμει των οποίων έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα. Εφόσον μέτοχοι της αιτούσας είναι άλλες εταιρίες υποβάλλεται κατάσταση μετόχων ή εταίρων και των εται¬ριών αυτών, που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα. Με τους μετόχους εξομοιώνονται οι ενεχυρούχοι δανει¬στές που υπάγονται στο άρθρο 21 παρ. 3 Ν. 3166/2003, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί (εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας) το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Γ.2.3. Υπεύθυνη δήλωση των μετόχων περί υπάρξεως συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς και οι αντίστοι¬χες συμβάσεις. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία υποβάλλεται αρνητική υπεύθυνη δήλωση.

Γ.2.4. Δικαστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων ορι¬σμένος μέτοχος αποκτά δικαίωμα ψήφου.

Γ.2.5. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει τυχόν άσκη¬ση δικαιώματος ψήφου από τρίτα πρόσωπα δυνάμει συμ¬βάσεων ενεχύρου ή επικαρπίας ή συνεπεία λήψεως ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος του κυρίου των μετοχών.

Γ.2.6. Για τις αλλοδαπές εταιρίες , που υποχρεούνται κατά το δίκαιο της έδρας τους να έχουν ονομαστικές τις μετοχές τους, προσκομίζεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή, αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, σύμφωνα με το τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο της έδρας τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου.

Γ.2.7. Για τις αλλοδαπές εταιρίες που δεν υποχρεούνται κατά το δίκαιο της έδρας τους να έχουν ονομαστικές τις μετοχές τους, προσκομίζεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της χώρας τους, άλλως ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου τους ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας τους υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής . Οι αλλοδαπές εταιρίες που δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους επιπροσθέτως προσκομίζουν ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3691/2008. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν τηρεί τέτοια ενημερωμένη κατάσταση προσκομίζει σχετική κατάσταση μετόχων – πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 1% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελευταία αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας. Για τις αλλοδαπές εξωχώριες εταιρίες, υποβάλλεται επιπλέον δήλωση των μετόχων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας Αρχής, στην οποία αναφέρονται οι πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών καθώς και τα στοιχεία τους, εφόσον δεν ταυτίζονται με τους μετόχους της εξωχώριας εταιρίας. Επιπροσθέτως οφείλουν να δηλώσουν περί της υπάρξεως ή μη συμφωνίας εμπιστεύματος (trust) μεταξύ αυτών ως επιτρόπων και τρίτων προσώπων.

Γ.2.8. Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρίας. Στην περίπτωση των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο των κρατών – μελών της Ευρωπαïκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών υποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου Χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο εν λόγω Χρηματιστήριο και πρόσφατο μετοχολόγιο της εταιρίας στο οποίο θα εμφανίζονται οι μέτοχοι με αλφαβητική σειρά και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Εφόσον μέτοχοι της αιτούσας είναι άλλες ανώνυμες εταιρίες υποβάλλεται αντίγραφο του βιβλίου μετόχων αυτών. Εάν μέτοχοι της αιτούσας είναι εταιρίες άλλης νομικής μορφής υποβάλλεται κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η εταιρική σύνθεση της εταιρίας αυτής. Για τις αλλοδαπές εταιρίες υποβάλλονται πράξεις και στοιχεία αντίστοιχα κατά το δίκαιο της έδρας τους.
Τεύχος Δ΄: Αρνητικές προϋποθέσεις – ασυμβίβαστες ιδιότητες – πόθεν έσχες υποψηφίων.

Δ.1. Οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύ¬ριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχι-κού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας και των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιριών υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Δ.1.1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά το χρόνο δημο¬σίευσης της παρούσας προκήρυξης. Για τις αλλοδαπές εταιρίες υποβάλλονται στοιχεία αντίστοιχα κατά το δίκαιο της έδρας τους.

Δ.1.2. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015, ήτοι: α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 98/773/ΔΕΥ Κοινής Δράσης του Συμβουλίου ΕΕ (EE L 351/29.12.1998), δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ Κοινής Δράσης του Συμβουλίου ΕΕ (EE L 358/31.12.1998), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ C 316/27.11.1995), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ (ΕΕ L 134/30.04.2004), β. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και γ. για οποιοδήποτε κακούργημα».

Δ.1.3. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Δεν συμμετέχω, είτε ο ίδιος είτε μέσω παρένθετου προσώπου, ως μέτοχος, εταίρος, μέλος οργάνου της δι¬οίκησης της εταιρίας ούτε ασκώ ατομική επιχείρηση που διεξάγει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς ή παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες , ούτε συμμετέχω σε εταιρία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρία.»

Δ.2.1. Η υποψήφια εταιρία και τα μέλη της υποψήφιας κοινοπραξίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους περί τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ). Στη δήλωση θα αναφέρονται τυχόν επιχειρήσεις (πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ) στις οποίες συμμετέχει ή ελέγχει η υποψήφια εταιρία ή τα μέλη της κοινοπραξίας και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες. Εφόσον υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα και ο αριθμός φορολογικού μητρώου αυτής καθώς και το ποσοστό συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή, υποβάλλεται αρνητική υπεύθυνη δήλωση.

Δ.2.2. Οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύ¬ριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχι-κού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας και των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή, υποβάλλεται αρνητική υπεύθυνη δήλωση.

Δ.3. Προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση των οικονομικών μέσων που διετέθησαν ή πρόκειται να διατεθούν για τη σύσταση και λειτουργία της υποψήφιας, οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύ¬ριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχι¬κού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Δ.3.1. Για τα φυσικά πρόσωπα:

Δ.3.1.1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των δέκα τελευταίων οικονομικών ετών με ανάλυση των εξής στοιχείων: α) των απαλλασσόμενων ή με ειδικό τρόπο φορολογουμένων εισοδημάτων, β) των χρηματικών ποσών που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων, γ) των χρηματικών ποσών από ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο και δ) υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην περίπτωση που μεταξύ των εισοδημάτων υπάρχουν και εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Δ.3.1.2. Τα υποβληθέντα συνοδευτικά έντυπα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (π.χ. έντυπα Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9), καθώς επίσης και οι συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών και ακινήτων που δηλώνονται σε αυτά, βεβαιώσεις κερδών από λαχεία και πινάκια αγοράς και πώλησης μετοχών από τα οποία θα προκύπτουν τυχόν κέρδη.

Δ.3.1.3. Για τα νομίμως μη δηλωθέντα στην φορολογική δήλωση εισοδήματα, υποβάλλονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, και πινάκια αγοράς και πώλησης μετοχών καθώς και οιοδήποτε νόμιμο παραστατικό από το οποίο να αποδεικνύεται η απόκτηση του μη δηλωθέντος εισοδήματος. Σε περίπτωση συστάσεως δανείου που δεν έχει δηλωθεί, υποβάλλεται η σύμβαση του δανείου και το αντίγραφο του λογαριασμού όψεως ή ταμιευτηρίου όπου φαίνεται η ημερομηνία και το ποσό κατάθεσης και ανάληψης.

Δ.3.1.4. Συμβόλαια αγοράς μετοχών ή πινάκια αγοράς μετοχών για τα μη ιδρυτικά μέλη ή μετόχους καθώς και τυχόν αποφάσεις Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών (άρθρο 1 παρ. 13 Ν. 2328/1995).

Δ.3.1.5. `Οταν τα εισοδήματα των μετόχων, με τα οποία καλύπτουν το ποσό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προέρχονται από μισθώματα ακινήτων, υποβάλλονται και οι τίτλοι κτήσεως των ακινήτων αυτών.

Δ.3.1.6. Υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ.

Δ.3.1.7. Κάθε άλλο στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για την συμμετοχή τους στην εταιρία.

Δ.3.2. Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:

Δ.3.2.1. Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα) των δύο τελευταίων, πριν από την αγορά των μετοχών, ετών, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις όλων των ετών συμμετοχής της στην αιτούσα. Οι προαναφερόμενες καταστάσεις πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Δ.3.2.2. Κωδικοποιημένο καταστατικό νομίμως θεωρημένο από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή το Γ.Ε.ΜΗ ή το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

Δ.3.2.3. Πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Δ.3.2.4. Βιβλίο μετόχων της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τους μετόχους με ποσοστό μεγαλύτερο του 1%.

Δ.3.2.5. Αντίγραφα συμβολαίων αγοροπωλησίας μετοχών και της δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή (για την περίοδο ισχύος της σχετικής υποχρέωσης) ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της από το ΧΑΑ καθώς επίσης και τα παραστατικά εξόφλησης των συμβολαίων ή των πινακίων αγοράς.

Δ.3.2.6. Αναλύσεις των παρακάτω λογαριασμών του τελευταίου ισολογισμού της εταιρίας: i) Άυλων περιουσιακών στοιχείων, ii) Μακροπρόθεσμων – Βραχυπρόθεσμων δανείων, iii) Γραμματίων και επιταγών πληρωτέων, iv) Προμηθευτών, v) Πιστωτών διαφόρων, vi) Προκαταβολών πελατών και vii) Χρεωστών διαφόρων.

Δ.3.2.7. Οι συμβάσεις όλων των δανείων.

Δ.3.2.8. Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής, τα ενημερωτικά δελτία για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το τελευταίο ετήσιο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον η αιτούσα είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ.

Δ.3.2.9. Αντίγραφο του βιβλίου απογραφών με ανάλυση του λογαριασμού «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις» και τα αναλυτικά καθολικά (καρτέλες) αυτού.

Δ.3.2.10. Αντίγραφα των συμβολαίων αγοράς των ακινήτων που τυχόν ανήκουν στην εταιρία – μέτοχο καθώς και πιστοποιητικά βαρών και διεκδικήσεων για τα ακίνητα αυτά.

Δ.3.2.11. Οι εταιρίες – μέτοχοι που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή έχουν δημοσιεύσει, αλλά η καταληκτική ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο ισολογισμός τους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή για τη χρονική περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης έως το τέλος του προηγούμενου από την υποβολή της αίτησης ημερολογιακού μήνα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων η εταιρία συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Επιπροσθέτως υποβάλλουν αναλυτικό ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής, σε επίπεδο λογαριασμών κατώτατης βαθμίδας, για τη χρονική περίοδο που αφορούν οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, στο οποίο εμπεριέχονται και τα υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων της περιόδου αυτής.

Δ.3.2.12. Προσκομίζεται και κάθε άλλο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσε η εταιρία – μέτοχος για την συμμετοχή της στην αιτούσα εταιρία.

Δ.3.3. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Δ.3.3.1. `Εκθεση ελέγχου από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή της έδρας της εταιρίας ή από αρμόδια κρατική αρχή για την πιστοποίηση του ύψους και της σύνθεσης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Δ.3.3.2. Φορολογικές δηλώσεις των δέκα (10) τελευταίων ετών.

Δ.3.3.3. Ισολογισμούς και λοιπές οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών καθώς και έκθεση ελέγχου των προαναφερόμενων ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή της έδρας της εταιρίας.

Δ.3.3.4. Σε περίπτωση υποβολής προσωρινών οικονομικών καταστάσεων για χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, αναλυτική κατάσταση των καταβεβλημένων ανά μέτοχο ποσών, ελεγμένη και θεωρημένη από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή – λογιστή της έδρας της εταιρίας.

Δ.3.3.5. Ανάλυση των λογαριασμών «Συμμετοχές» και «Χρεόγραφα-Μετοχές» καθώς και αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου ταμείου της εταιρίας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά των εν λόγω συμμετοχών και χρεογράφων, έλεγχος και θεώρηση αυτών από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή της έδρας της εταιρίας ώστε να διαπιστωθεί η κτήση και η κατοχή των μετοχών από την αλλοδαπή εταιρία.

Δ.3.3.6. Ανάλυση του λογαριασμού «Δάνεια” (μακροπρόθεσμα – βραχυπρόθεσμα) από ιδιώτες και τράπεζες, ο οποίος θα πρέπει να είναι ελεγμένος και θεωρημένος από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή της έδρας της εταιρίας καθώς επίσης και τις δανειακές συμβάσεις των αναφερόμενων στον ισολογισμό δανείων.

Δ.3.3.7. Ανάλυση των λογαριασμών «Πιστωτών», «Προμηθευτών», «Επιταγών Πληρωτέων», «Προκαταβολές Πελατών» και «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», έλεγχος και θεώρηση αυτών από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή της χώρας έδρας της αλλοδαπής εταιρίας.

Δ.3.3.8. Αντίγραφα συμβολαίων αγοροπωλησίας μετοχών και της δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της από το οικείο Χρηματιστήριο Αξιών καθώς επίσης και τα παραστατικά εξόφλησης των συμβολαίων ή των πινακίων αγοράς.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Δ.3.4. Για τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα υποβάλλεται οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία αναφέρονται τα οικονομικά μέσα τα οποία θα διατεθούν για τη λειτουργία αυτών και ειδικότερα:

Δ.3.4.1. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Δ.3.4.2. Το ύψος των πάσης φύσεως προβλεπόμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και το ποσοστό των υποχρεώσεων αυτών επί του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Δ.3.4.3. Σχέδιο εξυπηρέτησης τυχόν δανειακών υποχρεώσεων.

Δ.3.4.4. Το υπολογιζόμενο κόστος για την απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και λοιποί συντελεστές των μεταδιδομένων προγραμμάτων).

Δ.3.4.5. Εκτίμηση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Δ.3.4.6. Εκτίμηση του κόστους από την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων για την προμήθεια των μεταδιδομένων έργων.

Δ.3.4.7. Εκτίμηση του κόστους σχεδιαζόμενης ιδίας παραγωγής έργων οπτικοακουστικών έργων ή ανάθεσης της παραγωγής αυτής σε επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Δ.3.4.8. Εκτίμηση του ύψους των ποσών που θα καταβάλλονται ετησίως για τις πάσης φύσεως υποχρεωτικές χρηματικές οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και άλλους δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς.

Δ.3.4.9. Εκτίμηση του κόστους των εγκαταστάσεων παραγωγής οπτικοακουστικού προγράμματος καθώς και της προμήθειας του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται ως ελάχιστη προϋπόθεση για την λειτουργία του σταθμού σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4339/2015. Ο αναφερόμενος στην οικονομοτεχνική μελέτη εξοπλισμός πρέπει να τελεί σε εύλογη αντιστοιχία με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην τεχνική μελέτη.

Δ.3.4.10. Εκτίμηση του κόστους τυχόν σχεδιαζόμενων άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής και μετάδοσης προγράμματος.

Δ.3.4.11. Εκτίμηση των κατ΄ έτος συνολικών και ανά κατηγορία εσόδων του υποψηφίου .

Δ.3.4.12. Εκτίμηση αποτελεσμάτων δωδεκάμηνης χρήσης.

Δ.3.4.13. Εκτίμηση του κόστους για την απασχόληση του ελάχιστου αριθμού προσωπικού σύμφωνα με τις ειδικότητες που προβλέπει η υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας και Εργασίας (Β΄985).
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρίας ή κοινοπραξίας απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ότι τα ίδια κεφάλαια του νομικού προσώπου που θα συσταθεί δεν θα υπολείπονται του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 4 του ν. 4339/2015.
Για τους υπό σύσταση υποψηφίους τα αναφερόμενα υπό Δ.3.2. δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από τα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβληθεί στο έγγραφο σύστασης.

Δ.4. Προκειμένου να διαπιστωθεί η μη συνδρομή του ασυμβίβαστου του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4339/2015, υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

Δ.4.1. Οι ιδιοκτήτες , οι βασικοί μέτοχοι και οι εταίροι (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 6 και 7 του ν. 3310/2005) της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους της ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, με το εξής περιεχόμενο: «Δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 45 παρ. 1 εδ. β’ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004».
Εφόσον στην υποψήφια εταιρία ή στα μέλη της υποψήφιας κοινοπραξίας συμμετέχουν άλλες εταιρίες, η υπεύθυνη δήλωση της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται και από τους εταίρους ή τους βασικούς μετόχους των εταιριών αυτών.

Δ.4.2. Τα μέλη του οργάνου της διοίκησης και τα διευθυ¬ντικά στελέχη (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 3310/2005) της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους της ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, με το εξής περιεχόμενο: «Δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 45 παρ. 1 εδ. β’ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004».
Τεύχος Ε’: Τεχνολογικός εξοπλισμός – Κτηριακή Υποδομή

Ε.1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την αίτησή τους τεχνική μελέτη του τεχνολογικού εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεών τους, από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει η τήρηση των κατωτέρω ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών , σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4339/2015:

Ε.1.1. Τεχνολογικός εξοπλισμός.

Ε.1.1.1. Αίθουσα κεντρικού ελέγχου (Master Control Room).
α. Από την αίθουσα κεντρικού ελέγχου πραγματοποιείται ο έλεγχος του εξοπλισμού για την ασφαλή λήψη – αποκωδικοποίηση – μετατροπή – συγχρονισμό – επεξεργασία σημάτων από τουλάχιστον 6 πηγές εισόδου από τους παρακάτω τύπους, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη όλων των τύπων:
i. Δορυφορικοί δέκτες
ii. Οπτική Ίνα
iii. Δέκτες μικροκυματικής μετάδοσης (RF link receiver)
iv. Σημάτων συνεχούς ροής μέσω διαδικτύου
β. Από την αίθουσα κεντρικού ελέγχου πρέπει να διέρχονται τα κυριότερα τηλεοπτικά σήματα τα οποία παράγονται ή διακινούνται εντός του τηλεοπτικού σταθμού, όπως και το τελικό πρόγραμμα το οποίο οδηγείται για εκπομπή. Για κάθε ένα από τα παραπάνω σήματα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και διανομής. Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι:
i. Τουλάχιστον 24 παρακολουθητές (monitors) εικόνας με διάμετρο 17» ή μεγαλύτερη που μπορεί να είναι είτε ξεχωριστές μονάδες είτε να αποτελούν συστοιχίες μεγαλύτερων οθονών με ανάλογες διαστάσεις.
ii. Παρακολουθητής (monitor) κυματομορφών και μετρητής στάθμης ήχου.
iii. Router (τουλάχιστον 96 Χ 96) ή κατάλληλα μηχανήματα και καλωδιώσεις είτε συνδυασμός των δύο ειδών εξοπλισμού για τη δρομολόγηση του σήματος σε κάθε σημείο του τηλεοπτικού σταθμού που είναι απαραίτητο για την παραγωγή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προγραμμάτων.
γ. Στην αίθουσα κεντρικού ελέγχου πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία συστήματα επικοινωνίας, τηλέφωνα, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενδοεπικοινωνία και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη συσκευή επικοινωνίας.

Ε.1.1.2. Αίθουσα ροής προγράμματος.
α. Στην αίθουσα ροής προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη ροή του προγράμματος στον τηλεοπτικό αέρα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά εξοπλισμός τουλάχιστον για:
i. Τη σύνδεση με τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο.
ii. Την εισαγωγή, διαχείριση και αναπαραγωγή αποθηκευμένου υλικού.
iii. Τον συνδυασμό του τηλεοπτικού υλικού και την εκπομπή του με την χρήση κατάλληλου λογισμικού και σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος.
iv. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο στάθμης εικόνας και ήχου με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
v. 12 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο 17» ή μεγαλύτερη και 4 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο 21» ή μεγαλύτερη, που μπορεί να είναι είτε ξεχωριστές μονάδες είτε να αποτελούν συστοιχίες μεγαλύτερων οθονών με ανάλογες διαστάσεις.
vi. Τον έλεγχο για την προσθήκη επιπλέον στοιχείων, όπως λογότυπο του σταθμού, σήμα καταλληλότητας, υπότιτλοι, πληροφορίες για το πρόγραμμα, EPG κλπ.
vii. Την εγγραφή του προγράμματος που εκπέμπεται.
β. Στην αίθουσα ροής προγράμματος πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία συστήματα επικοινωνίας, τηλέφωνα, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενδοεπικοινωνία και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη συσκευή επικοινωνίας.

Ε.1.1.3. Αίθουσα παραγωγής και καταγραφής προγράμματος (studio).
α. Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία κάθε αίθουσας παραγωγής (studio) είναι:
Για το πλατό:
i. 8 τηλεοπτικές κάμερες
ii. Μικρόφωνα κατάλληλου τύπου
iii. Φώτα ρυθμιζόμενα
iv. Μονάδα τηλεπροβολής κειμένου (Teleprompter – Autocue κλπ) τουλάχιστον για στούντιο ειδήσεων
v. Παρακολουθητές εικόνας και ήχου
Για το χώρο ελέγχου και ρύθμισης:
i. Μονάδα ή σύστημα για τη μεταβολή και ρύθμιση χαρακτηριστικών της εικόνας
ii. Μίξη εικόνας με τουλάχιστον 16 εισόδους, 2 Μ/Ε, 2 Chroma Key, 2 DSK, 2 channel DVE
iii. Γεννήτρια χαρακτήρων ή μονάδα δημιουργίας και αναπαραγωγής γραφικών
iv. Σύστημα διαχείρισης και αναπαραγωγής αποθηκευμένου υλικού
v. Mονάδα ή σύστημα για τη μεταβολή και ρύθμιση χαρακτηριστικών του φωτισμού
vi. Στερεοφωνική Ρύθμιση ήχου με τουλάχιστον 16 εισόδους, 4 Aux, 2 Out
vii. Μονάδες επεξεργασίας και βελτίωσης ήχου, όπως equalizer, compressor, limiter κλπ
viii. Μονάδες για τον έλεγχο στάθμης εικόνας και ήχου
ix. 16 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο τουλάχιστον 17» και 4 με διάμετρο τουλάχιστον 21»
Ε.1.1.4. Αίθουσα μοντάζ.
Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία της αίθουσας μοντάζ είναι:
i. Μονάδα Η/Υ με λογισμικό για μοντάζ
ii. Παρακολουθητές γραφικών για τους Η/Υ και εικόνας για τηλεοπτικό πρόγραμμα
iii. Μικρόφωνο
iv. Παρακολουθητές ήχου, κυματομορφών και στάθμης
v. Σύστημα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και διαχείρισης υλικού

Ε.1.1.5. Αίθουσα γραφικών και ειδικής επεξεργασίας εικόνας.
Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία της αίθουσας γραφικών και ειδικής επεξεργασίας εικόνας είναι:
i. Μονάδα Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό
ii. Παρακολουθητές γραφικών για τους Η/Υ και εικόνας για τηλεοπτικό πρόγραμμα
iii. Παρακολουθητές ήχου, κυματομορφών και στάθμης
iv. Σύστημα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και διαχείρισης υλικού

Ε.1.1.6. Μονοκάμερα συνεργεία.
Για την λειτουργία ενός παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου είναι αναγκαία 8 τουλάχιστον μονοκάμερα συνεργεία. Για κάθε συνεργείο απαιτείται ο κάτωθι εξοπλισμός:
i. Φορητή κάμερα με δυνατότητα εγγραφής
ii. Μικρόφωνα ενσύρματα ή ασύρματα
iii. Φωτιστικά Σώματα
iv. Τρίποδα στήριξης

Ε.1.1.7. Μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων.
Για την λειτουργία ενός παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου είναι αναγκαίες 2 τουλάχιστον μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων.Για κάθε μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων απαιτείται ο κάτωθι εξοπλισμός:
i. Ένα όχημα (van) με τουλάχιστον τρεις (3) κάμερες
ii. Ένα όχημα (van) με τουλάχιστον πέντε (5) κάμερες

Ε.1.1.8. Συστήματα μετάδοσης εικόνας και ήχου απομακρυσμένων λήψεων.
Κάθε τηλεοπτικός σταθμός θα διαθέτει τουλάχιστον 5 συστήματα μετάδοσης εικόνας και ήχου απομακρυσμένων λήψεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη όλων των ανωτέρων τύπων.
Τα συστήματα μετάδοσης εικόνας και ήχου απομακρυσμένων λήψεων περιλαμβάνουν τον κάτωθι εξοπλισμό:
i. RADIO LINK
ii. SNG
iii. Συστήματα που χρησιμοποιούν κυψελοειδή δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Ε.1.1.9. Εξοπλισμός για την αδιάλειπτη λειτουργία του παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου.
Για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία και ροή προγράμματος του παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου είναι υποχρεωτική η ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων συστημάτων που περιλαμβάνουν:
i. UPS
ii. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
iii. Εφεδρικός εξοπλισμός και συστήματα τουλάχιστον για την αίθουσα κεντρικού ελέγχου και την αίθουσα ροής προγράμματος
iv. λοιπό ειδικό εξοπλισμό (σύστημα αυτόματης μεταγωγής προγράμματος, κλπ)

Ε.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού.

Ε.1.2.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα από τα παρακάτω πρότυπα “Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας – HDTV” τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη:
EBU system Active Lines Scanning / frame-rate Samples per active line Active lines per frame (picture) Frame rate aspect ratio
S1 720p/50 1280 720 50 Hz 16:9
S2 1080i/25 1920 1080 25 Hz 16:9
S4 1080p/25 1920 1080 50 Hz 16:9
S4 1080p/50 1920 1080 50 Hz 16:9

Ε.1.2.2. Η διαδικασία λειτουργίας και ο εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τις διεθνείς πρακτικές, όπως προσδιορίζονται στα κάτωθι έγγραφα:
• ITU-R BT.709-6 Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange
• EBU – TECH 3299 High Definition (HD) Image Formats for Television Production
• Ofcom Guidance Note on Flashing Images and Regular Patterns in Television
• ETSI ETS 300 707Q “Electronic Programme Guide (EPG)”
• EBU R 95 -1015 SAFE AREAS FOR 16:9 Television Production
• Tech3320-2014 EBU user requirements for video monitors in television production
• EBU R132 – Signal Quality in HDTV Production and Broadcast Services
• ETSI ETS 300 468: «Specification for Service Information (SI) in Digital Video Broadcasting (DVB)»
• SMPTE 272M: Formatting AES Audio and Auxiliary Data into Digital Video Ancillary Data Space
• SMPTE 334M: Vertical Ancillary Data Mapping

Ε.1.2.3. Ο τεχνικός εξοπλισμός απαιτείται να είναι υψηλής τεχνικής ποιότητας, να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ITU.

Ε.1.2.4. Διαφοροποιήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο αν υιοθετηθεί ισοδύναμο διεθνές πρότυπο αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους οργανισμούς (ITU, ETSI, EBU, SMPTE κλπ).

Ε.1.3. Προς απόδειξη τήρησης των ανωτέρω ελάχιστων προδιαγραφών αναφορικά με τον τεχνολογικό εξοπλισμό οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Σε περίπτωση ιδιόκτητου εξοπλισμού, αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής ή απόσπασμα μητρώου παγίων θεωρημένο από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή.
β. Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), αντίστοιχα μισθωτήρια συμφωνητικά και αποδεικτικά καταβολής μισθωμάτων μέχρι ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.
γ. Τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω:
i. Επιλεγέν πρότυπο “Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας – HDTV” (S1ή S2 ή S3 ή S4 ) από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε.1.2.1.
ii. Κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο διαθέσιμος ελάχιστος εξοπλισμός των παραγράφων Ε.1.1.1. έως Ε.1.1.9 του κεφαλαίου Ε.1.1., αναγράφοντας αν είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος, το συγκεκριμένο τύπο, την εταιρία παραγωγής και το μοντέλο αυτού.
iii. Οδηγό παραγωγής και παράδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός για παραγωγούς και προμηθευτές προγράμματος και ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, την μέθοδο παραγωγής, τις απαιτήσεις ποιότητας για την εικόνα και τον ήχο, τη μορφή και τη διαδικασία παράδοσης του τηλεοπτικού υλικού.

Ε.1.4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν διαθέτει τμήμα ή και το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του κεφαλαίου Ε.1.1., υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: “………δηλώνω ότι δεν διαθέτω τους κάτωθι τύπους εξοπλισμού του κεφαλαίου Ε.1.1., τους οποίους και προτίθεμαι, εφόσον μου χορηγηθεί η σχετική άδεια να αποκτήσω κατά κυριότητα ή εκ μισθώσεως, εντός της προβλεπομένης 6μηνης προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν.4339/2015. Συγκεκριμένα, δε διαθέτω και δεσμεύομαι ότι θα αποκτήσω τον ακόλουθο εξοπλισμό: α) (π.χ στην ενότητα Ε.1.1.1.) …………., β) (π.χ. στην ενότητα Ε.1.1.2) ……κ.ο.κ »

Ε.2. Κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ε.2.1. H ελάχιστη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων του υποψηφίου παρόχου (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιόκτητες ή μισθωμένες εγκαταστάσεις) θα ανέρχεται σε 2.500 m2, με δυνατότητα απόκλισης 3%. Η επιφάνεια αυτή δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από περισσότερα επιμέρους ακίνητα.

Ε.2.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κτηριακές εγκαταστάσεις κατάλληλα διαμορφωμένες για την αδειοδοτούμενη δραστηριότητα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τους εξής χώρους:

Ε.2.2.1. Αίθουσα κεντρικού ελέγχου με καθαρό εμβαδό τουλάχιστον 75 m2.

Ε.2.2.2. Αίθουσα ροής προγράμματος με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 35 m2.Σε περίπτωση που η αίθουσα για τον κεντρικό έλεγχο και τη ροή προγράμματος είναι ενιαία, το ελάχιστο συνολικό καθαρό εμβαδόν πρέπει να είναι 100 m2.

Ε.2.2.3. Δύο (2) αίθουσες παραγωγής προγράμματος , οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν σε ενιαίο χώρο ή σε παρακείμενους χώρους τα πλατό και τους χώρους ελέγχου και ρύθμισης, με τις κατωτέρω διαστάσεις:
i. Τα πλατό θα έχουν συνολικό καθαρό εμβαδό μεγαλύτερο από 300 m2. Το καθαρό ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 4 m.
ii. Κάθε πλατό θα έχει καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 75 m2.
iii. Κάθε χώρος ελέγχου και ρύθμισης θα έχει καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 60 m2.
iv. Χώρος ελέγχου και ρύθμισης για κάθε πλατό με συνολικό καθαρό εμβαδόν των δύο χώρων ελέγχου και ρύθμισης τουλάχιστον 170 m2.

Ε.2.2.4. Αίθουσα μοντάζ με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 100m2 , η οποία θα περιλαμβάνει 8 χώρους , εκ των οποίων τουλάχιστον δύο χώροι είναι 3 θέσεων εργασίας.

Ε.2.2.5. Αίθουσα γραφικών και ειδικής επεξεργασίας εικόνας με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 25 m2, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) χώρους .

Ε.2.2.6. Αίθουσα Σύνταξης, η οποία μπορεί να αποτελείται από έναν ενιαίο ή περισσότερους διακριτούς χώρους, με ελάχιστο συνολικό καθαρό εμβαδόν 150 m2.

Ε.2.2.7. Χώρος μακιγιάζ, που μπορεί να αποτελείται από έναν ενιαίο ή περισσότερους διακριτούς χώρους, με ελάχιστο συνολικό καθαρό εμβαδόν 20 m2 .
Ε.2.2.8. Χώροι μηχανημάτων και αποθήκευσης.
α. Οι χώροι για την εγκατάσταση των μηχανημάτων θα πρέπει να έχουν συνολικό καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 100 m2.
β. Οι χώροι αποθήκευσης περιλαμβάνουν:
i. αποθήκη για φορητές κάμερες και τα παρελκόμενά τους με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 30 m2.
ii. αποθήκη για τηλεοπτικό εξοπλισμό με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 30 m2.
iii. χώρο αποθήκευσης και φύλαξης προγράμματος με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 70 m2

Ε.2.2.9. Χώροι γραφείων και ανάπαυσης.
α. Για το προσωπικό το οποίο απασχολείται σε γραφεία (δημοσιογράφοι, διοικητικό προσωπικό, λογιστήριο, καλλιτεχνικές ειδικότητες, κλπ) καθώς και για τη διοίκηση πρέπει να διατίθεται χώρος με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 1400 m2. Οι χώροι μπορεί να είναι ενιαίοι ή διακριτοί.
β. Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει να είναι τέσσερις (4) ή περισσότεροι με ελάχιστο συνολικό καθαρό εμβαδόν 140 m2 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ε.2.2.10. Εφόσον δεν πληρούν ήδη τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες εσωτερικές διαρρυθμίσεις των εγκαταστάσεών τους.

Ε.2.3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την αίτησή τους, προς απόδειξη της τήρησης των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ε.2.3.1. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, αντίγραφα των τίτλων κτήσεως του ή των ακινήτων (συμβολαίου αγοράς, δωρεάς κ.λ.π. με τις οικείες πράξεις μεταγραφής), καθώς επίσης αντίγραφο φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογίου.

Ε.2.3.2. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, αντίγραφα μισθωτηρίων συμβολαίων ή συμφωνητικών παραχώρησης χρήσης (θεωρημένα από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή συνοδευόμενα από βεβαίωση υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxis) ή, ελλείψει αυτών, αντίστοιχα προσύμφωνα.

Ε.2.3.3. Αρχική και αναθεωρημένη οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την απαιτούμενη χρήση, που θα περιλαμβάνει αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης καθώς και αντίγραφα των αρχιτεκτονικών κατόψεων, όψεων και τομών. Τα ανωτέρω αναφερόμενα θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες του αρμόδιου δήμου.

Ε.2.3.4. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας δεν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της αρχικής οικοδομικής άδειας, υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής αίτησης αναθεώρησης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, συνοδευόμενο από βεβαίωση του υπεύθυνου μηχανικού περί πληρότητας του φακέλου της αίτησης αναθεώρησης.

Ε.2.3.4. Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το κτήριο ή τα κτήρια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Ε.2.3.5. Σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμό της οικοδομής.

Ε.2.3.6. Τεχνική Έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων του υποψηφίου, με την οποία θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της υποδομής αυτής με τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ε.2.3.6.1. Η Τεχνική Έκθεση θα συνταχθεί από αρμόδιους διπλωματούχους μηχανικούς και θα συνυπογραφεί από τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Ε.2.3.6.2. Η Τεχνική Έκθεση θα αφορά στην κάθε είδους κτηριακή υποδομή ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα περιλαμβάνει δηλαδή τα ιδιόκτητα κτήρια, τα μισθωμένα ή κατά χρήση παραχωρούμενα κτήρια και τα κτήρια για τα οποία έχει υπογραφεί προσύμφωνο μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

Ε.2.3.6.3. Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στη συνέχεια με το συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάθε μία από αυτές.
α. Γενική Περιγραφή.
Περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των κτηρίων στα οποία λειτουργεί ή θα λειτουργήσει ο υποψήφιος (θέση, διαστάσεις, όροφος, εμβαδά, όγκος, βασικά υλικά κλπ), αναφορά στο ιστορικό της κατασκευής των κτηρίων, επεξηγηματικές παραπομπές στα έγγραφα και τα σχέδια που έχουν κατατεθεί.
β. Αδειοδοτημένη χρήση κτηρίων
Περιλαμβάνει αναφορές και στοιχεία σχετικά με τις ισχύουσες αδειοδοτημένες χρήσεις για κάθε ένα κτήριο ξεχωριστά και αναφορές σε τυχόν εκκρεμότητες αδειοδότησης ή αλλαγής χρήσης. Για τα κτήρια στα οποία ήδη λειτουργεί επιχείρηση παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου, εάν τυχόν εκκρεμεί η αδειοδότηση της χρήσης γίνεται αναλυτική αναφορά των λόγων στους οποίους οφείλεται η εκκρεμότητα και συνυποβάλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα. Για τα κτήρια στα οποία πρόκειται να λειτουργήσει επιχείρηση παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου, εάν τυχόν υπάρχει εκκρεμότητα αδειοδότησης χρήσης (αλλαγή χρήσης κλπ), υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού για το εφικτό της αδειοδότησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι η εκκρεμότητα θα έχει τακτοποιηθεί εντός έξι (μηνών) από τη χορήγηση της δημοπρατούμενης άδειας.
γ. Έλεγχος Εφαρμογής Οικοδομικών Αδειών.
Περιλαμβάνει περιγραφή του ελέγχου κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων του υποψηφίου σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές οικοδομικές άδειες, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ότι έχουν εφαρμοστεί οι οικοδομικές άδειες και δεν υπάρχουν υπερβάσεις ή άλλες παραβάσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές.
δ. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις ελάχιστες κτηριακές προδιαγραφές (διαμόρφωση χώρων και επιφάνειες).
Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των υπαρχουσών ή των προβλεπόμενων λειτουργιών και χρήσεων όλων των εγκαταστάσεων του υποψηφίου, συσχέτιση με το σχέδιο κάτοψης που αντιστοιχεί σε κάθε όροφο και αρίθμηση των χώρων, υπολογισμούς εμβαδών (συνολικής επιφάνειας , κύριων και βοηθητικών χώρων) και αναφορά των συγκεκριμένων απαιτήσεων του παρόντος τεύχους που καλύπτονται από κάθε χώρο. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται και υπό μορφή πίνακα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ήδη κτιριακές εγκαταστάσεις ή οι υφιστάμενες δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παρόντος τεύχους, για όλα τα κτήρια και για τους χώρους που πρόκειται να αγοραστούν, να μισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση, εκτός από τα σχετικά προσύμφωνα, εφόσον έχουν ήδη συναφθεί κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, συνυποβάλλονται πλήρη σχέδια κατόψεων με τις διαμορφώσεις των επιμέρους χώρων, καθώς και όλα τα στοιχεία, οι περιγραφές, οι υπολογισμοί και οι αναφορές με βάση τα οποία θα αποδεικνύεται ότι θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του παρόντος Τεύχους.

Ε.2.3.8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ήδη τμήμα ή και το σύνολο των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, ή οι υφιστάμενες δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του παρόντος τεύχους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του υποψηφίου με το ακόλουθο περιεχόμενο: «………δηλώνω ότι δεν διαθέτω τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κεφαλαίου Ε.2 της Προκήρυξης, τις οποίες και προτίθεμαι, εφόσον μου χορηγηθεί η σχετική άδεια, να αποκτήσω κατά κυριότητα ή εκ μισθώσεως ή κατά παραχώρηση χρήσης, εντός της προβλεπομένης 6μηνης προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν.4339/2015».
Τεύχος ΣΤ΄: Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος.

ΣΤ.1. Υποψήφιοι που λειτουργούν ως πάροχοι περιεχομένου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΣΤ.1.1. Στην αίτηση περιέχονται:

ΣΤ.1.1.1. Παρουσίαση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η κατηγορία και το είδος του περιεχομένου του προς αδειοδότηση προγράμματος (όχι περισσότερες από διακόσιες – 200 – λέξεις).

ΣΤ.1.1.2. Ονομαστική κατάσταση με αναφορά στους επικεφαλής κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου (υπεύθυνος προγράμματος, ειδήσεων, αθλητικού, ψυχαγωγικού κ. ο. κ) και στα λοιπά μέλη κάθε τμήματος.

ΣΤ.1.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

ΣΤ.1.2.1. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητές τους.

ΣΤ.1.2.2. Βεβαιώσεις αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών σχετικά με την εγγραφή του επικεφαλής του τμήματος ειδήσεων και όσων εκ των λοιπών εργαζομένων έχουν την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

ΣΤ.1.2.3. Έντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας για τη χρονική περίοδο ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές που μεταδόθηκαν. Το ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:
α. τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων συνολικής ημερήσιας διαρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών.
β. εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, όπως ενδεικτικά ιστορικές εκπομπές, εκπομπές για την ελληνική γλώσσα, εκπομπές για το βιβλίο, το θέατρο, το κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες κλπ, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως
γ. τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες εκπομπών, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμίας εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών, από τις εξής κατωτέρω:
Ενημερωτικές
Ποικίλης ύλης
Ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λ.π.)
Ελληνικές σειρές
Ξένες σειρές
Παιδικές εκπομπές
Ντοκιμαντέρ
Εκπομπές αθλητικού περιεχομένου
δ. ευρωπαϊκά έργα και ανεξάρτητες παραγωγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ. 109/2010.
ε. δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα
στ. εκπομπές (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2 περ. β του ν. 4339/2015) με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα.
Για κάθε εκπομπή που περιλαμβάνεται στο ημερήσιο πρόγραμμα καταγράφεται η κατηγορία στην οποία εμπίπτει (κατά τα ως άνω οριζόμενα), η διάρκεια και η περιοδικότητα προβολής της.

ΣΤ.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου που βεβαιώνει ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό, όπως μεταδόθηκε κατά το προβλεπόμενο από την υπό στοιχ. ΣΤ.1.2.3 παράγραφο της παρούσας χρονικό διάστημα.

ΣΤ.1.2.5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου που βεβαιώνει ότι η διάρκεια του προγράμματος που μεταδίδεται καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου και ότι η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.

ΣΤ.1.2.6. Σε περίπτωση που το ήδη εκπεμπόμενο πρόγραμμα του υποψηφίου δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, ο υποψήφιος θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από την υπό στοιχ. 

ΣΤ.2.2.3 παράγραφο της παρούσας πρόγραμμα.

ΣΤ.2. Υποψήφιοι που δεν λειτουργούν ως πάροχοι περιεχομένου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΣΤ.2.1. Στην αίτηση περιέχονται:

ΣΤ.2.1.1. Παρουσίαση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η κατηγορία και το είδος του περιεχομένου του προς αδειοδότηση προγράμματος (όχι περισσότερες από διακόσιες – 200 – λέξεις).

ΣΤ.2.1.2. Ονομαστική κατάσταση με αναφορά στους επικεφαλής κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου (υπεύθυνος προγράμματος, ειδήσεων, αθλητικού, ψυχαγωγικού κ. ο. κ) και στα λοιπά μέλη κάθε τμήματος.

ΣΤ.2.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

ΣΤ.2.2.1. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητές τους.

ΣΤ.2.2.2. Βεβαιώσεις αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών σχετικά με την εγγραφή του επικεφαλής του τμήματος ειδήσεων και όσων εκ των λοιπών εργαζομένων έχουν την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

ΣΤ.2.2.3. Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα σχεδιαζόμενης λειτουργίας από το οποίο να προκύπτει η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών εκπεμπόμενου προγράμματος, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην υπό στοιχ. ΣΤ.1.2.3 παράγραφο της παρούσας.

Ζ.Τ.2.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, ο υποψήφιος θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από την υπό στοιχ. ΣΤ.2.2.3 παράγραφο της παρούσας πρόγραμμα.
Τεύχος Ζ΄: Απασχολούμενο προσωπικό.

Ζ.1. Υποψήφιοι πάροχοι που λειτουργούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ζ.1.1. Στην αίτηση περιέχονται:

Ζ.1.1.1. Ονομαστική κατάσταση, ξεχωριστά για κάθε μήνα ενός ημερολογιακού έτους πριν την υποβολή της αίτησης, των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά, η οποία θα αναφέρει: 1) την ημερομηνία πρόσληψης του κάθε εργαζόμενου, 2) το αντικείμενο της απασχόλησής του – ειδικότητα, 3) την πλήρη ή μη απασχόληση αυτού και το ωράριο απασχόλησης, 4) την τυχόν απασχόληση σε περισσότερους από δύο κλάδους επιχειρήσεων του υποψηφίου, 5) αν απασχολήθηκε 20 τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

Ζ.1.1.2. Οικονομοτεχνική μελέτη για όλη τη διάρκεια της ισχύος της αιτούμενης άδειας αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας, σε περίπτωση που απαιτούνται για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α του ν. 4339/2015.

Ζ.1.2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Ζ.1.2.1. Μισθολογικές καταστάσεις, εγκεκριμένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας του προσωπικού που απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους, πριν την υποβολή της αίτησης, μήνες.

Ζ.1.2.2. Βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφάλιση των ίδιων εργαζομένων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις.

Ζ.1.2.3. Οργανόγραμμα του υποψηφίου με υποχρεωτική μνεία του αριθμού εργαζόμενων ανά ειδικότητα, ο οποίος σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας (Β΄985) θα ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον για θέσεις τεχνικού προσωπικού σε 160 εργαζομένους, για θέσεις διοικητικού προσωπικού σε 120 εργαζομένους και για θέσεις δημοσιογράφων σε 120 εργαζομένους.

Ζ.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου με την οποία θα βεβαιώνει ότι εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα απασχολεί τον προβλεπόμενο από το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4339/2015 ελάχιστο αριθμό προσωπικού κατά την διάκριση της προηγούμενης παραγράφου.

Ζ.2. Υποψήφιοι πάροχοι που δεν λειτουργούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ζ.2.1. Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Ζ.2.1.1. Οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες θέσεις εργασίας του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α του ν. 4339/2015.

Ζ.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου με την οποία θα βεβαιώνει ότι εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα απασχολεί τον προβλεπόμενο κατά την υπό στοιχ. Ζ.2.1.1. παράγραφο της παρούσας ελάχιστο αριθμό προσωπικού ανά ειδικότητα κατά την οριζόμενη στην υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας (Β΄985) διάκριση.
Τεύχος Η΄: Λοιπά δικαιολογητικά φακέλου αίτησης.

Η.1. Οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και οι μέτοχοι αυτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύ¬ριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχι-κού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, καθώς και τα μέλη των υποψηφίων κοινοπραξιών, υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Η.1.1. Πιστοποιητικά από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και περί μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό και σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η.1.2. Πιστοποιητικά από το οικείο Πρωτοδικείο ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζονται αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της έδρας τους, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Η.2. Οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και οι μέτοχοι αυτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύ¬ριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη των υποψηφίων κοινοπραξιών, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Η.2.1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η.2.2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας , το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η.2.3. Βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής: α. περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής εξυπηρέτησής του ή β. περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η.3. Οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και τα μέλη των υποψήφιων κοινοπραξιών υποβάλλουν διά του νομίμου εκπροσώπου τους υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο). Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής ή ο τρόπος ελέγχου της επιχείρησης ΜΜΕ, καθώς και ο χαρακτήρας του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη) των μέσων στα οποία συμμετέχει ή ελέγχει η υποψήφια εταιρία. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ, υποβάλλεται αρνητική υπεύθυνη δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6.1. Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων αρχίζει από τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του καταλόγου των προεπιλεγέντων υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

6.2. Στο στάδιο της προεπιλογής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εξετάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Α΄ – Η΄ της παρούσας, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δημοπρασία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 – 10 του Ν. 4339/2015. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

6.3. Για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων ανά τεύχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία θα επιλεγεί για το έργο αυτό μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ. 7752/8.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

6.4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό προεπιλογής, στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου της πληρότητας και του νομότυπου των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής. Τα πρακτικό αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κατά της απόφασης έγκρισης του ως άνω πρακτικού, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας.

6.5. Μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών και την οριστικοποίηση του πρακτικού προεπιλογής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι προεπιλεγέντες και οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι ενημερώνονται ταυτόχρονα και με συστημένη επιστολή. Στους αποκλεισθέντες υποψηφίους επιστρέφεται και η τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

6.6. Μετά την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποστέλλει σε καθένα από αυτούς ατομικό δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο γνωστοποιείται η ημερομηνία εκκίνησης, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και το ενδεικτικό πρόγραμμα της δημοπρασίας.

6.7. Μετά τη λήψη του ατομικού δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, κάθε συμμετέχων καταθέτει στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ισόποση με την τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε καμία φάση της δημοπρασίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.11. Στους συμμετέχοντες που ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε κάποια φάση της δημοπρασίας, η ως άνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από την καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 8.4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ

7.1. Γενικοί Κανόνες

7.1.1. Οι προεπιλεγέντες συμμετέχοντες, στους οποίους έχει αποσταλεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.4339/2015, καλούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο, που περιέχεται στην ως άνω πρόσκληση, για την εκκίνηση της δημοπρασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να μεταθέσει την ημερομηνία εκκίνησης της δημοπρασίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) τους προεπιλεγέντες, στους οποίους έχει αποσταλεί το δελτίο συμμετοχής, όχι όμως σε ημερομηνία προγενέστερη της ορισθείσας με το ανωτέρω δελτίο.

7.1.2. Η δημοπρασία έχει ως αντικείμενο την απονομή τεσσάρων (4) αδειών σε εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα , μία (1) φάση για κάθε άδεια (Α1,Α2,Α3,Α4). Μετά το πέρας κάθε φάσης, χωρεί αμέσως η διενέργεια της επόμενης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην ενότητα 7.3. της παρούσας.

7.1.3. Κάθε συμμετέχων δύναται να ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας μόνο άδειας.

7.1.4. Κατά την απόλυτη κρίση της η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ματαίωση και επαναπροκήρυξη μίας η περισσότερων φάσεων της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της δημοπρασίας.

7.1.5. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στην Α1 φάση της δημοπρασίας και στις επόμενες αυτής, εκτός αν ανακηρυχθούν προσωρινοί υπερθεματιστές σε κάποια φάση. Παράλειψη συμμετοχής σε μία φάση με την υποβολή κατ’ ελάχιστον μίας έγκυρης προσφοράς, αυτόματα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τις επόμενες φάσεις. Ως υποβολή έγκυρης προσφοράς νοείται η αποδοχή κατ’ ελάχιστο της πρώτης αύξησης τιμήματος του πρώτου γύρου της φάσης αυτής. Η μη αποδοχή των επόμενων αυξήσεων του τιμήματος, αυτόματα εκλαμβάνεται ως αποχώρηση του συμμετέχοντα από την τρέχουσα φάση και ο χαρακτηρισμός του ως «μη ενεργός» για τη φάση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 7.3.1.5 της παρούσας.

7.1.6. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας εκκινείται κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στα δελτία συμμετοχής και περατώνεται μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) φάσεων και την σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα κάθε φάσης χωριστά. Ως αποτέλεσμα κάθε φάσης νοείται η με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση αυτής με την ανακήρυξη προσωρινού υπερθεματιστή ή με τη διαπίστωση ως άγονης της συγκεκριμένης φάσης.

7.1.7. Η αποδοχή της τιμής εκκίνησης από τους συμμετέχοντες αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε κάθε φάση της δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης αυτή ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για τον πρώτο γύρο κάθε φάσης. Αν δεν υπάρξει προσφορά υψηλότερη από την τιμή αυτή, η δημοπρασία ματαιώνεται. Σε κάθε επόμενο γύρο της φάσης η τιμή αυξάνεται κατά ακέραιο ποσό πολλαπλάσιο των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ που ανακοινώνει στους συμμετέχοντες η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η εν λόγω αύξηση αποτελεί το «βήμα» κάθε γύρου ανά φάση της δημοπρασίας.

7.1.8. Για κάθε μία φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) διενεργούνται πολλαπλοί γύροι πλειοδοσίας. Κατά τη διενέργεια των πολλαπλών γύρων ανά φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) και υποβολής των προσφορών, κάθε συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί ή αποκλειστεί από τη δημοπρασία και δεν ήταν πλειοδότης στον προηγούμενο γύρο, χαρακτηρίζεται ως «ενεργός».

7.1.9. Οι γύροι κάθε φάσης εξελίσσονται σε δύο διακριτά στάδια, ήτοι: Στάδιο 1 (στάδιο αποδοχής ή όχι τιμών από τους συμμετέχοντες) και Στάδιο 2 (στάδιο υποβολής κλειστών προσφορών από τους συμμετέχοντες).

7.1.9.1. Κατά το Στάδιο 1 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αυξάνει σε κάθε γύρο την τιμή σύμφωνα με το προκαθορισμένο «βήμα». Οι δυνατές επιλογές που έχει ο κάθε ενεργός συμμετέχων σε κάθε γύρο είναι:

α) να υποβάλει προσφορά για την άδεια της οικείας φάσης (Α1, Α2, Α3 και Α4), ήτοι να αποδεχθεί την τρέχουσα τιμή μετά την αύξησή της κατά το «βήμα» της δημοπρασίας, όπως αυτό έχει οριστεί στην παράγραφο 7.1.7,

β) να μείνει αδρανής, μη αποδεχόμενος την τρέχουσα τιμή με συνέπεια την υποχρεωτική απόσυρσή του από την τρέχουσα φάση της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση β΄ και,

γ) να αποσυρθεί από την δημοπρασία, δηλώνοντάς το σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση γ΄.

Το Στάδιο 1 ολοκληρώνεται όταν παραμείνουν τρεις (3) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάση είναι μεγαλύτερος από τρεις (3)- ή δύο (2) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάσης είναι τρεις (3) συμμετέχοντες.

7.1.9.2. Στη συνέχεια πραγματοποιείται το Στάδιο 2 της τρέχουσας φάσης, το οποίο εξελίσσεται σε δύο (2) κατ’ ελάχιστο γύρους, σε κάθε έναν από τους οποίους οι συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές προσφορές έχοντας ως τιμή αφετηρίας την τιμή του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1. Ο δεύτερος γύρος αποτελεί και τελικό γύρο της κάθε φάσης της δημοπρασίας, κατά τον οποίο και ανακηρύσσεται ο πλειοδότης εκτός και αν υπάρξει ισοπαλία (παράγραφος 7.3.1.11).

7.1.10. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής (πλην του πλειοδότη της προηγούμενης φάσης) συμμετέχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού τους από τη δημοπρασία, με την προσφορά της παραγράφου 7.1.5 της παρούσας στην επόμενη φάση, άλλως χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή και αποκλείονται από τη συνέχεια της δημοπρασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση έχουν οι συμμετέχοντες που δεν αποσύρθηκαν κατά την προηγούμενη φάση από τη δημοπρασία και δεν απορρίφθηκε η προσφορά τους ως απαράδεκτη ή αντικανονική. Παραδεκτώς συμμετέχουν στην επόμενη φάση, τυχόν συμμετέχοντες, οι οποίοι σε οποιοδήποτε γύρο της προηγούμενης φάσης άσκησαν το δικαίωμα της αδρανούς συμμετοχής, ήτοι δεν αποδέχθηκαν το βήμα του συγκεκριμένου γύρου και αποσύρθηκαν από τη φάση αυτή.

7.1.11. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι εκπρόσωποι του συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε πλειοδότης στη φάση αυτή παραμένουν στο χώρο που του έχει διατεθεί και αναμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των υπολοίπων φάσεων του διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους του συμμετέχοντα που δήλωσε ότι αποχωρεί ή αποβλήθηκε από τη διαδικασία της δημοπρασίας.

7.2. Προαπαιτούμενα της δημοπρασίας

7.2.1.Την επομένη από την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, ο συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα εξής:

α) Τα ονόματα τριών (3) εξουσιοδοτημένων προσώπων σε καθένα από τα οποία ο συμμετέχων στη δημοπρασία έχει δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη δημοπρασία για λογαριασμό του, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα. Κάθε μορφή επικοινωνίας κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από ένα τουλάχιστον εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή της υπογραφής του.

β) Τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της δημοπρασίας. Ο αριθμός αυτών ανά ημέρα, περιλαμβανομένων και των τριών εξουσιοδοτημένων προσώπων ή κάποιων εξ αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα διαθέσει διαπιστεύσεις στα πρόσωπα αυτά κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της δημοπρασίας.

7.2.2. Εάν παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.1. της παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν είναι εφικτό η δημοπρασία να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ώρα, μπορεί να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες μία διαφορετική ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι προγενέστερη από την αρχικά ορισθείσα ή την εν συνεχεία γνωστοποιηθείσα κατά την παράγραφο 7.1.1. της παρούσας.

7.2.3. Οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε παντός είδους επικοινωνία μεταξύ τους.

β) Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τους προβλεπόμενους χώρους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, χωρίς την άδεια της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

γ) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα σταδίων επικοινωνίας της διαδικασίας της δημοπρασίας.

δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ενσύρματης ή ασύρματης συσκευής επικοινωνίας από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.

7.2.4. Η αποδοχή της τρέχουσας τιμής σε κάθε γύρο μίας φάσης (μετά την αύξηση αυτής κατά το προκαθορισμένο βήμα) είναι δεσμευτική. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων έχει υποβάλει προσφορά σε οποιονδήποτε από τους δύο τελευταίους γύρους, δεν επιτρέπεται να αποσύρει την προσφορά που έχει υποβάλει είτε ανακηρύχθηκε πλειοδότης είτε όχι. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης σε μία φάση, παραμένει αδρανής μέχρι την ολοκλήρωση και των υπολοίπων φάσεων της δημοπρασίας, χωρίς να επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αυτές.

7.2.5. Ειδικά για το Στάδιο 2 κάθε φάσης, εάν συμμετέχων δεν υποβάλλει προσφορά μέσα στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τις συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε γύρο, η Επιτροπή δύναται να παρατείνει τον αρχικά ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών κατά δέκα (10) λεπτά το μέγιστο.

7.2.6. Κάθε γύρος έχει διάρκεια δέκα (10) λεπτών.

7.2.7. Η διαδικασία κάθε φάσης ολοκληρώνεται με το πέρας του τελευταίου γύρου του Σταδίου 2 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.9.2.

7.3. Διεξαγωγή Δημοπρασίας

7.3.1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων (σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.9) υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που θα διατεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και παράλληλα εκτυπώνονται και υποβάλλονται εγγράφως, αφού πρώτα σφραγιστούν με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφούν από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κάθε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Ανάλογα ισχύουν και για τους μετόχους υπό σύσταση Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύσταση Α.Ε. Η ως άνω εκτύπωση θα περιέχει κατ΄ ελάχιστο: φάση, στοιχεία συμμετέχοντος, τρέχουσα τιμή, αποδοχή/μη αποδοχή, ημερομηνία και ώρα.
Η διαδικασία διεξαγωγής κάθε φάσης της δημοπρασίας είναι η ακόλουθη:
α. Στάδιο 1 (αποδοχή ή όχι τιμών από τους συμμετέχοντες)

7.3.1.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κηρύσσει την έναρξη της τρέχουσας φάσης της δημοπρασίας ανακοινώνοντας την τιμή εκκίνησης, το βήμα αύξησης της τιμής και τον αριθμό των συμμετεχόντων (γύρος 0).

7.3.1.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει την αύξηση της τρέχουσας τιμής σύμφωνα με το προκαθορισμένο βήμα (γύρος 1).

7.3.1.3. Οι επιλογές κάθε συμμετέχοντα σε κάθε γύρο είναι: α. η δεσμευτική αποδοχή της τρέχουσας τιμής μετά την αύξηση, β. η μη αποδοχή της τιμής, η οποία συνεπάγεται αποχώρηση από την τρέχουσα φάση (αδράνεια), γ. η οριστική απόσυρση από τη δημοπρασία.

7.3.1.4. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μία από τις επιλογές τους μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) λεπτών.

7.3.1.5. Μετά το πέρας της διάρκειας του γύρου γίνεται αυτόματα έλεγχος της επιλογής κάθε συμμετέχοντα και εκτελούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι ακόλουθες ενέργειες:
α. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχτηκε την τιμή του τρέχοντος γύρου, ανακοινώνεται ξεχωριστά ότι θα είναι ενεργός στον επόμενο γύρο, η ελάχιστη τιμή του επόμενου γύρου και η ώρα έναρξης,
β. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος δεν αποδέχτηκε την τιμή του τρέχοντος γύρου, ανακοινώνεται ότι καθίσταται «αδρανής» για τους επόμενους γύρους της τρέχουσας φάσης και ότι ο μέσος όρος των τιμών τις οποίες αποδέχτηκε ενόσω ήταν ενεργός αποτελεί την ελάχιστη αποδεκτή προσφορά του, με την οποία μπορεί να ανακηρυχθεί πλειοδότης στην επόμενη φάση.
γ. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος δήλωσε ότι αποχωρεί ή αποκλείστηκε από τη διαδικασία δημοπρασίας ανακοινώνεται η επιβεβαίωση αποχώρησης από τις επόμενες φάσεις της δημοπρασίας.

7.3.1.6. Η διαδικασία των παραγράφων 7.3.1.2 έως και 7.3.1.5 επαναλαμβάνεται σε διαδοχικούς γύρους μέχρι να παραμείνουν τρεις (3) ή δύο (2) -όταν ο αρχικός αριθμός των συμμετεχόντων στον πρώτο γύρο της φάσης είναι τρεις (3)- ενεργοί συμμετέχοντες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Στάδιο 2 της τρέχουσας φάσης.
β. Στάδιο 2 (υποβολή κλειστών προσφορών)
Η συμμετοχή σε όλους τους γύρους του Σταδίου 2 είναι υποχρεωτική για τους τρεις (3) ή δύο (2) ενεργούς συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1. Οι κλειστές προσφορές έχουν μορφή ακέραιου πολλαπλασίου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

7.3.1.7. Οι ενεργοί συμμετέχοντες υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά εντός δέκα (10) λεπτών, η οποία πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την τρέχουσα τιμή του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1, προσαυξημένη κατά το προβλεπόμενο βήμα αύξησης και χωρίς ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν υπέβαλε προσφορά, θεωρείται ενεργός και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση της αμέσως προηγούμενης τρέχουσας τιμής προσαυξημένης κατά το προβλεπόμενο βήμα αύξησης.

7.3.1.8. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις προσφορές και κατατάσσει τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το ύψος της προσφοράς τους.

7.3.1.9. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά (μη κοινή πληροφορία) τη θέση που καταλαμβάνει στη σειρά κατάταξης, το ύψος της προσφοράς του, το οποίο ορίζεται και ως ελάχιστη προσφορά για τον τελευταίο γύρο, και την ώρα έναρξης του τελευταίου γύρου.

7.3.1.10. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εκ νέου σφραγισμένη προσφορά εντός δέκα (10) λεπτών, η οποία χαρακτηρίζεται ως τελική και η οποία πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την αμέσως προηγούμενή τους προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν υποβάλλει προσφορά, θεωρείται ενεργός και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση της αμέσως προηγούμενης σφραγισμένης προσφοράς του.

7.3.1.11. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις τελικές προσφορές και κατατάσσει οριστικά τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το ύψος της προσφοράς τους. Στην περίπτωση που υπάρξουν ισόπαλες τελικές υψηλότερες οικονομικές προσφορές, διενεργούνται επιπλέον γύροι σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.10, μέχρι την επίλυση της ισοπαλίας και την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη.
γ. Ανακήρυξη πλειοδότη

7.3.1.12. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακηρύσσει ως πλειοδότη τον συμμετέχοντα, ο οποίος υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και επιβεβαιώνει το τίμημα ως ισόποσο της τελικής προσφοράς που αυτός υπέβαλε. Ειδικά για τις φάσεις Α2 έως Α4, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει αν η τιμή με την οποία πλειοδότησε είναι τουλάχιστον ίση με το μέσο όρο των τιμών με τις οποίες συμμετείχε (αποδέχτηκε και προσέφερε) στις προηγούμενες φάσεις της δημοπρασίας και ορίζει ως τελικό τίμημα το μέγιστο ποσό μεταξύ του ως άνω μέσου όρου και της προσφοράς με την οποία ανακηρύχθηκε πλειοδότης.

7.3.1.13. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα μόνο στον πλειοδότη κάθε φάσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται προσωρινός υπερθεματιστής και υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να μην κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη πληροφορία μέχρι την περάτωση όλων των φάσεων της δημοπρασίας. Επίσης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες ότι ήταν μειοδότες για την τρέχουσα φάση.

7.3.1.14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει τη λήξη της τρέχουσας φάσης και την έναρξη της επόμενης φάσης επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 7.3.1.1. έως και 7.3.1.13. Συμμετέχοντες στην επόμενη φάση είναι υποχρεωτικά: α. όλοι οι συμμετέχοντες που κατέστησαν προσωρινά ανενεργοί στην προηγούμενη φάση και β. οι ενεργοί συμμετέχοντες που έφτασαν μέχρι τον τελευταίο γύρο του Σταδίου 2 της προηγούμενης φάσης και δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες. Ο πλειοδότης της προηγούμενης φάσης καθώς και οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη δημοπρασία (παράγραφος 7.3.1.3) ή για οποιοδήποτε λόγο αποκλείστηκαν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση.

7.3.1.15 Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης και πριν την έναρξη της επόμενης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ενημερώνει υποχρεωτικά όλους τους συμμετέχοντες για την ώρα έναρξης της επόμενης φάσης, την τιμή εκκίνησης και τον αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, ανάλογα με την εξέλιξη της δημοπρασίας, το βήμα αύξησης των προσφορών σε κάθε γύρο της φάσης.
7.4 Λοιποί όροι της δημοπρασίας

7.4.1. Για την υποβολή των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο θα διατεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,

7.4.2. Σε περίπτωση προβλήματος που επιφέρει τη διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, οι προσφορές θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε έντυπα που θα διατεθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

7.4.3. Κάθε έντυπη προσφορά αναγράφει την ταυτότητα του συμμετέχοντα, την οικεία φάση και γύρο της δημοπρασίας και την ώρα υποβολής. Επιπλέον, για το Στάδιο 1 δηλώνεται η αποδοχή της τρέχουσας τιμής, ενώ για το Στάδιο 2 το χρηματικό ποσό που ο συμμετέχων προσφέρει.

7.4.4. Σε περίπτωση προσωρινού προβλήματος λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος κατά τη διάρκεια ενός γύρου, ο συμμετέχων ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα διακόπτει τη διαδικασία και κατά την κρίση της είτε συνεχίζει την διαδικασία μετά την αποκατάσταση του προβλήματος είτε επανεκκινεί το γύρο, καθορίζοντας εάν η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ή με την υποβολή έντυπων προσφορών.

7.4.5. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει ένα γύρο της δημοπρασίας πριν ή κατά τη διάρκειά του. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το γνωστοποιήσει άμεσα στους συμμετέχοντες και να ορίσει εγκαίρως την ώρα εκκίνησης για την επανάληψη του ως άνω γύρου ή την πραγματοποίηση του επόμενου.

7.4.6. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από αυτή που έχει υποβληθεί στον προηγούμενο γύρο (ηλεκτρονικά ή έντυπα)

7.4.6. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, κάθε προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας απορρίπτεται.

7.4.7. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υποβολή έντυπης προσφοράς, θεωρείται έγκυρη εφόσον φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κάθε συμμετέχοντα στη δημοπρασία.

7.4.8. Οι τέσσερις (4) φάσεις της δημοπρασίας θα διενεργηθούν εντός της ίδιας ημέρας εκτός εάν συντρέξει περιστατικό ανωτέρας βίας ή υποβολή ένστασης κατά την παράγραφο 3.3.3., με συνέπεια την ολική ματαίωση της δημοπρασίας ή τη διακοπή αυτής πριν την ολοκλήρωση όλων των φάσεών της. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα ανακοινώσει αμελλητί στους συμμετέχοντες τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δύο (2) ημέρες από την αρχική .

7.4.9. Οι φάσεις της δημοπρασίας λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 09:00 μέχρι και τις 21:00.

7.4.10. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο χώρος πραγματοποίησης της δημοπρασίας πάψει να είναι κατάλληλος για τη δημοπρασία, τότε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμούς θα υποδείξει εναλλακτικό χώρο και χρόνο για τη Δημοπρασία, εντός του νομού Αττικής.

7.4.11. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο περιέχονται τα αποτελέσματα εκάστης φάσης (Α1, Α2, Α3 και Α4), σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.6 της παρούσας, καθώς και η σειρά πλειοδοσίας με τον προσωρινό υπερθεματιστή ανά άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

8.1. Πριν την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή για κάθε δημοπρατούμενη άδεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διενεργεί έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα ήδη κατατεθέντα δικαιολογητικά των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού τα ως άνω στοιχεία δεν δικαιολογούν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων του προσωρινού υπερθεματιστή, ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του υπερθεματιστή που τηρείται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, εγγυητική επιστολή κατά τον τύπο του Παραρτήματος II, κλπ.

8.2. Ο έλεγχος επάρκειας των οικονομικών μέσων ολοκληρώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά προσωρινού υπερθεματιστή, ο εν λόγω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται οριστικός υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου επάρκειας των οικονομικών του μέσων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

8.3. Μετά την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών για τις τέσσερεις (4) δημοπρατούμενες άδειες, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εκδίδεται ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

8.4. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον οριστικό υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που ο οριστικός υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της παραγράφου 6.7. της παρούσας και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, ο οποίος ανακηρύσσεται οριστικός υπερθεματιστής, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου επάρκειας των οικονομικών του μέσων σύμφωνα με την παράγραφο 8.1. της παρούσας.

8.5. Μετά την καταβολή του τιμήματος των δημοπρατούμενων αδειών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Επικρατείας οι δικαιούχοι των αδειών αυτών.

8.6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας , σύμφωνα με την παράγραφο 8.5. της παρούσας, επιστρέφονται στους λοιπούς υποψήφιους οι τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4339/2015.

8.7. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας χορηγούνται οι προκηρυσσόμενες άδειες λειτουργίας παρόχων περιεχομένου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των δικαιούχων σύμφωνα με την παρ. 8.5 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4339/2015, οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας υπό την ευρεία έννοια. Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία αδειοδότησης που ρυθμίζεται με την παρούσα Προκήρυξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών και στις διατάξεις με τις οποίες αυτές ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, διευκρινίζεται ότι η αναλογική εφαρμογή του ν. 3886/2010 στην παρούσα Προκήρυξη αφορά αποκλειστικά στην προδικαστική και δικαστική προστασία των τυχόν θιγομένων υποψηφίων κατά βλαπτικών των εννόμων συμφερόντων τους πράξεων ή παραλείψεων σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την έκδοση της Προκήρυξης μέχρι την κατακύρωση των δημοπρατούμενων αδειών.

Α΄ στάδιο: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων

Οι συμμετέχοντες που αποκλείονται κατά το στάδιο της προεπιλογής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης-προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό προεπιλογής που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση (ηλεκτρονική ανάρτηση) αυτής, σύμφωνα με τη παράγραφο 6.3 της παρούσας. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ανωτέρω ένστασης-προδικαστικής προσφυγής, μετά από εξέταση αυτής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκησή της. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της ένστασης-προδικαστικής προσφυγής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης-προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Β΄ στάδιο: Διαδικασία δημοπρασίας

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που βλάπτει τα συμφέροντα αυτών. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής, μετά από εξέταση αυτής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης-προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, ο προσφεύγων δικαιούται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

Η αίτηση αυτή γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Η συζήτηση της αίτησης πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης.

Η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος πριν από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών και μετά από κλήση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προ τριών (3) ημερών.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν την τελική κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Η κύρια προσφυγή ασκείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

10.1. Οι άδειες που χορηγούνται μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη, τελούν υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου ή μετοχών αυτής επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995 και γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Ε.Σ.Ρ. και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη Α΄ – Η΄ της παρούσας Προκήρυξης, η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου.

ε) Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

στ) Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

ζ) Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4339/2015, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

η) Απαγορεύεται η τροποποίηση των όρων των χορηγούμενων αδειών.

10.2. Με απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση των με την παρούσα δημοπρατούμενων αδειών Υπουργού χωρεί υποχρεωτικά ανάκλησή τους στις περιπτώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του ν. 4339/2015.

10.3. Σε περίπτωση ανάκλησης μίας ή περισσότερων εκ των με την παρούσα δημοπρατούμενων αδειών, δύναται να αποφασισθεί η επαναπροκήρυξη αυτών.
Αθήνα, 14.4.2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Νικόλαος Παππάς
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Η προκήρυξη αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">