ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Το σκάνδαλο 9.000.000 εκ. ευρώ στη Γλυφάδα

 Γλυφάδα
 
Το ζήτημα απευθείας αγοράς των δυο οικοπέδων Παπαδημητρίου προβληματίζει έντονα βάση του χαρακτήρα κατεπείγοντος, και περισσότερο στο σημείο παρέμβασης μέλους της οικογενείας και παράλληλα αντιδημάρχου οικονομίας, η οποία φρόντισε για ιδιοτελή συμφέροντα της οικογενείας της κατά παράβαση του άρ.151 του Δ.Κ.

Την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. 14649/22.3.2012 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 95 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης.

Μέχρι στιγμής πλήν όσων έχουν δει σε τοπικό επίπεδο το φως της δημοσιότητας και την κίνηση της κ. Λυγνού η οποια αποχώρησε της συνεδριάσεως, δεν έχουμε την άποψη της αντιπολίτευσης όλων των παρατάξεων.

Σε εποχή ουσιαστικής κρίσης τέτοιας μορφής και χαρακτήρα αποφάσεις αποτελούν σκάνδαλο, και ειδικά μετά την κατά παράβαση του κώδικα ενέργεια της κ. Βασιλικής Παπαδημητρίου, η οποία απο θέση που της παραχωρήθει ώστε να ασκεί τον έλενχο των οικονομικών του δήμου, και να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των δημοτών, φρόντισε την αναπροσαρμογή του προυπολογισμού, ώστε να υπάρξει προσαύξηση μη αρμόζουσα στην αντικειμενική τιμή αγοραπωλησιών του παρόντος, και να έχει ιδία οφέλη η οικογενειά της και η ιδία.

Βάση των ισχυόντων που αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία όσων αφορά την απευθείας υπερτιμολογημένη αγορά των δυο οικοπέδων ιδιοκτησίας της οικογενείας της αντιδημάρχου, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών, διότι πρόκειται για υπέρογκο ποσό και η όλη υπόθεση αφήνει πολλές ασάφειες και ερωτηματικά.

Γλυφάδα Web

Γιάννης Κουρδομένος

ΥΓ: Σήμερα και ο πλέον δύσπιστος στη Γλυφάδα αντιλαμβάνεται τους λόγους που ο κ.Κόκκορης ενω ήμουν συνυποψηφιός του για το χρίσμα στη Γλυφάδα, με ''πέταξε'' εκτός του συνδιασμού, και ουδέποτε απάντησε σε σειρά αιτήσεων μου.

Αυτή είναι η εκπροσώπηση και η δημοκρατία που επικαλούνται οι εκλεγμένοι μας στη Γλυφάδα επι του παρόντος;

Διαπιστώνεις τις μεθοδολογίες αυτών που δεν απάντησαν ουτε σε μια αίτηση, και επι χρόνια στουθοκαμηλίζουν στη πόλη μας ενω γνωρίζουν τα πεπραγμένα;

Mε πόση άνεση χειρίζονται τα ζητήματα, και βάζουν εμπρός τις διαδικασίες κατεπείγοντος ώστε να λάβουν τα εκατομμύρια των δημοτών, (απο όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει εκπροσώπηση του δημότη) ενω φροντίζουν και φρόντισαν ως οι τοπικοί αρμόδιοι με την απραξία τους και την αποστροφή απο δεκάδες αιτήσεις του δημότη, και παράλληλα εκατοντάδες εκκλήσεις και ενημέρωση για μείζον ζήτημα να μην κάνουν ΤΙΠΟΤΑ.

(Αμοίβονται για συγκεκριμένους λόγους και ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος)
ΓΛΥΦΑΔΑ FM 90,6 MHZ 1977 - 2004, Μόνο κατασχέσεις ενω είχε υπάρξει η σύνομη διαδικασία του πολίτη. 

ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 2012 και δεν εχει υπάρξει επαναλειτουργία, μετά απο σειρά διώξεων και κατασχέσεων, και με δόλο και  πρόθεση τη φυσική εξόντωση Ελληνα Πολίτη, απο τους γνωστούς, και το γνωστό σύστημα αυτής της χώρας που εχει τη μοναδικότητα, ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.

Γνωρίζουν όλοι σε τοπικό επίπεδο,

Τι εχουν κάνει συνολικά αυτοί που  εκπροσωπούν τον Δημότη, και με διαδικασίες κατεπείγοντος φροντίζουν να παρέχουν εκατομμύρια των δημοτών, για το μείζον ζήτημα διαβίωσης του Δημότη Γλυφάδας;

Στη συνέχεια συνολικά τα πρακτικά της συνεδρίασης και της αποφάσεως.

Το Πρακτικό της με αριθ. 10/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμόςΑπόφασης 98/2012 και 97/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.316.456,00 € για την απευθείας αγορά ακινήτου-οικοπέδου» και «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.463.038,00 € για την απευθείας αγορά του δεύτερου ακινήτου-οικοπέδου», συνολικά 9.000.000 εκ. ευρώ για την αγορά των δυο υπρτιμολογημένων οικοπέδων μετά την παράνομη τροποποίηση του προυπολογισμού του 2012 απο μέλος της οικογενείας Παπαδημητρίου

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23/03/2012 ο κ. Δήμαρχος - Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη των θεμάτων της έκτακτης συνεδρίασης και το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία , μειοψηφούσας της κ. Αθηνάς Λυγνού που αποχώρησε , το κατεπείγον των θεμάτων και τη συζήτησή τους «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.316.456,00 € για την απευθείας αγορά ακινήτου-οικοπέδου», και «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.463.038,00 € για την απευθείας αγορά του δεύτερου ακινήτου-οικοπέδου» την έγγραφη εισήγησή του ΓΔΣ/ασ ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ91-Ω1Γ


Γλυφάδα, 26.3.2012

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έγγραφη εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου κ. Κων/νου Κόκκορη


2. Την με αρ. 371/2011 απόφαση του Δ.Σ.


3. Τη με αρ. 255/22.3.2012 έκθεση (πρόταση) ανάληψης υποχρέωσης


4. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) σε συνδυασμό με τις σχετικές του Β.Δ/τος της 17.5/15.6.59 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ» και χωρίς να ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν οτι η αντιδήμαρχος οικονομίας κ. Παπαδημητρίου, παρενέβει με την εισήγηση (10154) και ζητησε την νέα τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2012, ώστε να αγοράσει ο Δήμος Γλυφάδας τα οικόπεδα της οικογενείας της, ούτε το οτι υπήρξε απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Γλυφάδας υπ.αριθ (44/2012) και έγινε η τακτοποίηση της έλλειψης χρηματοδότησης του κονδυλίου για την αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου, και στη συνέχεια προσετέθη το ποσό των (8.779.494) ευρώ, ουσιαστικά με παρέμβαση μέλους της οικογενείας Παπαδημητρίου απο την θέση αντιδημάρχου οικονομίας κατά παράβαση του άρ.151 του Δ.Κ.

Χωρίς να τεθούν όλα αυτά στη συζήτηση της οικονομικής επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αποφάσισε την αγορά των οικοπέδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

Εγκρίνει την αγορά των δυο οικοπέδων επιφάνειας 3.346,09 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 477 και τη δαπάνη ποσού 4.463.038,00 € για την απευθείας αγορά του δεύτερου ακινήτου-οικοπέδου επιφάνειας 3.459,72 τ. μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 464 και τη δαπάνη ποσού 4.316.456,00 € για την απευθείας αγορά ακινήτουοικοπέδου διάθεση πίστωσης σε βάρος της με Κ.Α. 35.7112.0002 όμοιας πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, με την ονομασία «Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Παπαδημητρίου Χρήστου, Σπυρίδωνα και Δημητρίου στο Ο.Τ. 477 περιοχής Καρβελά» για να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η καταβολή του τιμήματος για την αγορά του πιο πάνω αναφερόμενου ακινήτου στους δικαιούχους. και περικλείεται από τις οδούς Μ. Δημαλά- Ποσειδώνος-Επαμεινώνδα στη θέση Καρβελάς, ιδιοκτησίας των κληρονόμων Παπαδημητρίου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 26.3.2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ/ Δήμαρχος-Πρόεδρος

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(αναπληρεί τη κ. Παπαδημητρίου Β.)

ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

8 σχόλια:

 1. Αυτή είναι η δυνατή γλυφάδα Κόκκορη;
  Πέταξες εξω ενα άνθρωπο που ταλαιπωρείται δεκαετίες ενω αφιλοκερδώς έκανε αυτά που δεν κάνανε όλοι οι εκλεγμένοι μαζί;

  μπράβο ρε σοσιαλιστή..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μαλλον εχουν γινει ενα κομα ολοι, αλλωστε είναι πολλά τα λεφτά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΛΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΥΡΗ.
  ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΙΝΕΔΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΣ ΜΑΡΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λεφτα υπαρχουν οπως ελεγε ο τζεφρυ παντα ομως για τις τσεπες των γνωστων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στις επόμενες εκλογές εγω θα ψηφίσω τον λήσταρχο Νταβέλη, αρκεί να εχει τα κότσια να δηλώσει τις προθέσεις του δημόσια.

  Ούστττττ ρε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατί είναι σωστή στάση αυτη των κομμουνιστών που είναι αρνητικοί σε όλα όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βλέπουμε ούτε διαβάζουμε τη θέση τους;
  Λες να υπήρξε η υπερτιμολόγηση των οικοπέδων ώστε να μοιράσουν το πλεόνασμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΟΥΝ;

  ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΒΑΛΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΜΙΝΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Item Reviewed: Το σκάνδαλο 9.000.000 εκ. ευρώ στη Γλυφάδα Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">