ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Oι προμήθειες στο Δήμο Γλυφάδας στη συνεδρίαση της οικονομικής


Καλό και χρήσιμο για τους δημότες να ενημερώνονται για τις αποφάσεις καθώς και τους χειρισμούς αυτών, που αυταπόδεικτα υπάρχει η διαπίστωση οτι είναι των δυο μέτρων και σταθμών.Ενω θέλουν την εκλογή και να διοικήσουν εθελοτυφλούν στο σύνολο των δικών τους αποφάσεων και επιλογών (οι δημότες εχουν γνώση και επίγνωση της νοοτροπίας αρκετών)  και δεν είναι τουλάχιστον αμερόληπτοι και δικαίοι ακολουθώντας τακτικές ισονομίας και δίκαιας μεταχείρησης.

Ο νοών...νοείτω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης 106/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. 16124/30.3.2012 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010 (87
Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα όλα και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ/ Δήμαρχος-Πρόεδρος
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη .

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης, το οποία συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη του Σώματος επί του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
«Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών », την έκθεση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικού κ. Βάσω Μασούρογλου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου αυτής
2. Την έκθεση του Δ/ντριας Οικονομικού κ. Βάσως Μασούρογλου
3. Το από 2/4/2012 πρακτικό επαναληπτικής κλήρωσης
4. Τα με αρ. πρωτ. 15746/28.3.12, 15732/28.3.12,15876/28.3.12, 15320/27.3.12,
16067/30.3.12 έγγραφα
5. Την με αρ. 14900/23.3.12 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παργ. 1,2 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389) 8.3.1993
(Β 185)
7. Τις διατάξεις του αρθ. 26 του Ν. 4024/2011

Και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία απείχε η κ. Λυγνού Αθηνά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 2.4.2012 πρακτικό για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα :

Α. ΕΡΓΑ

1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης έργων (ειδικών και μεγάλων),
συνολικού πρ/σμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.

Τακτικά Μέλη

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΤΖΟΥΛΙΑ - ΠΕ Χημικών /Ε΄
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών /Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΕ Τεχνικών Πολιτικών Μηχανικών/Β΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΠΕ Γεωπόνων /Δ΄
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΕ Δασολόγων /Β΄
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Β΄

2. Επιτροπή Παρακολούθησης έργων (ειδικών και μεγάλων), συνολικού πρ/σμού
μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.

Τακτικά Μέλη

ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Β΄
ΣΗΦΝΑΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΤΕ Τεχνικών Πολιτικών Μηχανικών /Β΄
ΚΟΓΚΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΤΕ Τεχνικών Πολιτικών Μηχανικών/Β΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΠΕ Διοικητικών / Β΄
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΕ Εργοδηγών /Β΄
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΤΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Δ΄

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (μέχρι του ποσού των 73.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ)

1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών μέχρι του ποσού
των 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

Τακτικά Μέλη

ΚΕΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΔΕ – Διοικητικού/Γ΄
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ – ΔΕ Δομικών / Γ΄
ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕ Χειριστών Η/Υ /Γ΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΣΚΙΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄

2. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών (μέχρι του ποσού των 73.800,00 € συμ/νου
ΦΠΑ)

Τακτικά μέλη

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων / Ε΄
ΜΠΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕ Οδηγών / Γ΄
ΚΟΥΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Ε΄

Αναπληρωματικά μέλη

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΕ Διοικητικού /Β΄
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΕ Οδηγών /Γ΄
ΚΟΥΡΜΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (άνω του ποσού των 73.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ)

1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών άνω του ποσού
των 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

Τακτικά Μέλη

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ Πληροφορικής /Δ΄
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΕ Τοπογράφων /Δ΄
ΣΟΦΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΠΕ Τοπογράφων /Δ΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΤΕ Πληροφορικής/Ε΄
ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕ Διοικητικού /Β΄
ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΠΕ Γεωπόνων /Δ΄

2.Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών άνω του ποσού των 73.800,00 € (συμ/νου
ΦΠΑ)


Τακτικά Μέλη

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΕ Πληροφορικής/Ε΄
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΤΕ Τεχνικών Τοπογράφων/Β΄
ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ - ΠΕ Αρχιτεκτόνων /Δ΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΕ Διοικητικού /Β΄
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΕ Οδηγών/Δ΄
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων/Δ΄

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέχρι του ποσού των 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

1.Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών μέχρι του ποσού
των 73.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

Τακτικά Μέλη

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΔΕ Δομικών /Δ΄
ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών /Ε΄
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Ε΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΕ Διοικητικού/Β΄
ΣΟΥΛΕΛΕ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ Διοικητικού/Γ΄
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄

2.Επιτροπή Βεβαίωσης Υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 73.000, (συμ/νου ΦΠΑ)

Τακτικά Μέλη

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄
ΣΙΔΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΔΕ Δομικών /Β΄
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΕ Διοικητικού/Β΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΕ Τεχν. Πτυχ. Αν. Σχ./Γ΄
ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Ε΄
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΕ Διοικητικού/Β΄

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (άνω του ποσού των 73.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ)

1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών άνω του ποσού των 73.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ)

Τακτικά Μέλη

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΕ Διοικητικού/Β΄
ΑΜΠΕΡΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΔΕ Διοικητικού/Δ΄
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Β΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών /Ε΄
ΣΟΥΛΕΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΠΕ Διοικητικού/Ε΄
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΔΕ Διοικητικού /Β΄

2.Επιτροπή Βεβαίωσης Υπηρεσιών άνω του ποσού των 73.800, συμ/νου ΦΠΑ

Τακτικά Μέλη

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄
 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΠΕ Διοικητικού/Β΄
ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΕ Τεχν. Πτ.Αν.Σχ./Γ΄

Αναπληρωματικά Μέλη

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού/Δ΄
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΑΓΩΝΑ – ΔΕ Διοικητικού /Γ΄
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕ Πληροφορικής/Δ΄

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 6.4.2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Oι προμήθειες στο Δήμο Γλυφάδας στη συνεδρίαση της οικονομικής Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">