ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Μόνο 73.800,00 € στο Δήμο Γλυφάδας για μέσα επικοινωνίας

ΤΡΙΤΗ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Μ
όνο 73.800,00 € στο Δήμο Γλυφάδας για μέσα επικοινωνίας !!! Είπατε κάτι; Τι να πείτε; Όλα αυτά γίνονται με πέντε υπογραφές απο ΚΩΝ/ΝΟΣ/ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, την ίδια περίοδο που όλοι αυτοί εχει αποδειχθεί οτι παρανομούν μετά απο σύνομη ΑΙΤΗΣΗ του δημότη και κρύβονται απο τη πραγματικότητα. (Δηλ: Απο τους δημότες που κρίνουν τις πρακτικές τους)

Bέβαια το σημαντικότερο όλων είναι οτι τα χρήματα των δημοτών (σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων) δρομολογούνται αποκλειστικά εκτός της Γλυφάδας και ενω στη πόλη μας υπάρχουν πάνω απο 5.000 χιλ επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν το σύνολο των αναγκών του δήμου. (Άλλα λέμε και τελικά άλλα κάνουμε κ. διοικούντες)

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από το Πρακτικό της με αριθ. 43/2012 ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης 596/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης επί των από 24/7/2012 πρακτικών διενέργειας και γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης καθώς και των ενστάσεων κατά της διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μέσων επικοινωνίας», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. 66472/24.12.2012 έγγραφη ειδοποίηση- πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 και συγκεκριμένα:

Ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση - 19 - θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποίο συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος επί του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί των από 24/7/2012 πρακτικών διενέργειας και γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης καθώς και των ενστάσεων κατά της διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μέσων επικοινωνίας», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)» , την πρόταση του Δημάρχου. ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩ91-ΦΗΡ ΓΔΣ/ασ

H Oικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έγγραφη εισήγηση του κ. Δημάρχου-Δημάρχου αυτής
2. Τη με αρ. 251/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Tις με αρ. πρωτ. 39505 από 25.7.2012 και 39643 από 25.7.2012 ενστάσεις των εταιρειών
ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. καιΚΟΜΠΡΑ ΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. αντίστοιχα επί των τεχνικών
προδιαγραφών της με αρ. 53/12 μελέτης του διαγωνισμού
4. Τα από 24.7.2012 πρακτικά του εν λόγω διαγωνισμού
5. Την από 18.12.2012 επιπλέον προσφορά-έκπτωση της ΑΦΟΙ Π. ΚΑΙ Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.
6. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο
7. Τις διατάξεις του άρθρου 103/2δ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄)
Και μετά από διαλογική συζήτηση *(την οποία δεν ακούσαμε ούτε είδαμε, ούτε αιτιολογήθηκε για ποιο λόγο γίνετε η εν λόγω αγορά, ούτε που αποσκοπεί. Εσείς γνωρίζετε κάτι;) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταχωρεί τα από 24.7.2012 πρακτικά διενέργειας και γνωμοδότησης αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμών για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων επικοινωνίας»

2. Εγκρίνει τα από 24.7.2012 πρακτικά διενέργειας (γνωμοδότησης) της Επιτροπής διαγωνισμών
Αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του πιο πάνω
διαγωνισμού.

3. Αναθέτει την προμήθεια μέσων επικοινωνίας στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Π.&I.ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ», η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ήτοι το ποσό των 69.141,38 € (συμ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με την από 24.7.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής, καθώς και επιπλέον έκπτωση 8% επί του ποσού αυτού , σύμφωνα με την από 18/12/2012 προσφορά
της.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα,14.1.2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ/ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Μόνο 73.800,00 € στο Δήμο Γλυφάδας για μέσα επικοινωνίας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">