ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

O Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει για συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια, που είτε οι κομματικές σκοπιμότητες, είτε παραταξιακά συμφέροντα, είτε ακόμα και προσωπικά, δεν επέτρεψαν τα προηγούμενα χρόνια την εκλογή συμπαραστάτη.

Σαφώς, αρκετοί συμπολίτες μας γνωρίζουν τις παθογένειες και τη νοοτροπία των νεοελλήνων, γνωρίζουν ότι είμαστε μια φάρα που πράττει κατά βούληση χωρίς ποτέ να αναγνωρίζει το ελάχιστο στους υπολοίπους, όπως επίσης γνωρίζουν και τι διαμορφώθηκε τοπικά με όσες διοικήσεις και αιρετούς βρέθηκαν στα έδρανα του δήμου Γλυφάδας.  

Τονίζω ότι η αναγκαιότητα για συμπαραστάτη του δημότη υπήρχε, και συνεχίζει να υπάρχει, το θέμα όμως είναι με ποιους όρους θα τύχει της εκλογής του, ποιος θα είναι, και πως θα λειτουργήσει.

Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ό,τι ο Καλλικράτης και εν γένει όσα ισχύουν για την Τ.Α εμάς δεν μας καλύπτουν, και πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα μεριμνήσει για αναπροσαρμογή και ενδυνάμωση της διαφάνειας όσων ισχύουν όσων αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κάνοντας μια σύντομη αναφορά, σας θυμίζω ότι πάγιο αίτημα επί δεκαετίες για την ενίσχυση και διαφάνεια των θεσμών, και ειδικά της Τ.Α, είναι τα συνοικιακά συμβούλια, επιτροπές κατοίκων, κ.τ.λ, ώστε τα αιτήματα πάσης φύσεως των δημοτών, απ' ευθείας από τους ιδίους, να δρομολογούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στη συνέχεια οι αιρετοί να αναλαμβάνουν των ευθυνών τους.(Σας θυμίζω σειρά σύννομων αιτήσεων που έπρεπε να περάσουν στο δημοτικό συμβούλιο, και αποκλειστικά παρανομίες και αναλγησία δημάρχων - αιρετών - διοικούντων, οι οποίοι φρόντιζαν αποκλειστικά για τους ημετέρους τους και τα συμφέροντα τους. Πόσες δεκαετίες γι'αυτούς γίνονται ''τα πάντα όλα'' ενώ για τους υπολοίπους δεν μπορούσε να γίνει ΤΙΠΟΤΑ; Το ενδεδειγμένο ήταν η προσφυγές στην δικαιοσύνη κατά των βαρβάρων που αξίωσαν θεσμικό ρόλο;
Δεν είναι του παρόντος, όμως καταλαβαίνει επαρκώς κάθε πολίτης τι σημαίνει το τίποτα. Καθολική ακαταλληλότητα όσων αξίωσαν εμπλοκή με τα κοινά)

Επίσης, ένα δεύτερο μείζονος σημασίας ζήτημα, το οποίο πρέπει να τύχει εφαρμογής στους δήμους, είναι η ισοκατανομή πόρων στο σύνολο των συνοικιών. Είναι καθολικά άδικο να επενδύονται, επί δεκαετίες, δεκάδες εκατομμύρια σε μια συνοικία λίγων χιλιάδων δημοτών, και στις υπόλοιπες συνοικίες του δήμου η πλειονότητα να μένει θεατής της αδικίας εις βάρος τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΙΣΘΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,  προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής  του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρηση».

Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,  του Συμπαραστάτη του Δημότη/Επιχείρησης,  προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του ως άνω νόμου, καθώς και στην Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010  του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας,  που θα στελεχώσει το Γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  δια του Προεδρείου,  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 19.30)  δήλωση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του,   που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής,  για την κάλυψη της  εν λόγω θέσης.

Το άρθρο 77 του ν.3852/2010 αναφέρει: 

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. 

4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 

6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: O Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει για συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">