ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Η λίστα των μεταρρυθμίσεων που έστειλε η κυβέρνηση στους εταίρους


Ο κατάλογος των μεταρρυθμιστικών μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης.
Τον κατάλογο συνοδεύει σχετική επιστολή του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη προς τον πρόεδρο της Ευρωομάδας Γερούν Νταισλεμπλουμ.

Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup,


Στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να παρουσιάσει στους θεσμούς, μέχρι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, μια πρώτη περιεκτική λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων που προβλέπει και η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου 2015.


Εκτός της κωδικοποίησης του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση είναι επίσης αποφασισμένη να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και θεσμούς, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να αναλάβει δράσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, εγγυώνται την οικονομική σταθερότητα και προωθούν την οικονομική ανάκαμψη.


Η πρώτη περιεκτική λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων ακολουθεί παρακάτω, όπως την προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Πρόθεσή μας είναι να τα εφαρμόσουμε, βασιζόμενοι ταυτόχρονα στην τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία».


Ειλικρινώς υμέτερος


Γιάνης Βαρουφάκης

Υπουργός Οικονομικών
Ελληνική Δημοκρατία

Ι. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές


Φορολογικές πολιτικές- Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

· Μεταρρυθμίσει την πολιτική ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και επιβολή. Θα γίνουν σθεναρές προσπάθειες για βελτίωση της είσπραξης φόρων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση με τους συντελεστές οι οποίοι θα εξομαλυνθούν με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις παράλογες εκπτώσεις.

· Τροποποιήσει τη φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών φορολογητέου εισοδήματος που θα ενσωματωθούν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

· Διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, καταργώντας τη φορολογική αμνηστία.
· Εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, να εξαλείψει τις εξαιρέσεις και να τις αντικαταστήσει, όταν είναι απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
· Επιβάλει αποφασιστικά και να βελτιώσει την νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
· Εργαστεί προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη της κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι εύποροι, θα συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων, μία βάση δεδομένων για τις περιουσίες (περιουσιολόγιο), που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν την ακρίβεια των προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Διαχείριση Δημόσιων Οικονομικών- Η Ελλάδα θα:


· Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόμο για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού και θα προχωρήσει σε βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Η εφαρμογή του προϋπολογισμού, όπως και οι ευθύνες για τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση του, θα βελτιωθούν και αποσαφηνιστούν. Οι διαδικασίες πληρωμών θα εκσυγχρονιστούν και θα επισπευστούν, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν μεγαλύτερο βαθμό χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής ευελιξίας και ευθύνης για τις ανεξάρτητες ή/και ρυθμιστικές αρχές.

· Καταρτίσει και εφαρμόσει μια στρατηγική για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, των επιστροφών φόρων και της καταβολής των συντάξεων.
· Θέσει σε λειτουργία το υπάρχον (αν και μέχρι σήμερα αδρανές) Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Διαχείριση Εσόδων- Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση επωφελούμενη της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. Από αυτήν την άποψη, η Ελλάδα θα:


· Ενισχύσει την διαφάνεια και διεθνή εμβέλεια της διαδικασίας μέσω της οποίας ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων διορίζεται, παρακολουθούνται οι επιδόσεις του, και αντικαθίσταται.


· Ενισχύσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων -εάν είναι απαραίτητο μέσω περαιτέρω νομοθεσίας- από όλων των ειδών τις παρεμβάσεις (πολιτικές ή άλλες), εγγυώμενη ταυτόχρονα την πλήρη υπευθυνότητα και διαφάνεια των δραστηριοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση και η ΓΓΔΕ θα κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.


· Επανδρώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, την ΓΓΔΕ και ιδιαίτερα τις μονάδες ελέγχου υψηλού πλούτου και μεγάλων οφειλετών στη Διεύθυνση Εσόδων και να διασφαλίσει πως διαθέτει ισχυρές ερευνητικές και διωκτικές εξουσίες, και πόρους που θα βασίζονται στις δυνατότητες του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να διώκονται αποτελεσματικά η φορολογική απάτη και οι φορολογικές οφειλές των κοινωνικών ομάδων υψηλών εισοδημάτων. Θα εξετάσει το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ.


· Αυξήσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους βάσει κινδύνων, και τις δυνατότητες είσπραξης, επιδιώκοντας παράλληλα να ενσωματώσει τις λειτουργίες της είσπραξης φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση.


Δημόσιες δαπάνες -Οι ελληνικές αρχές θα:


· Επανεξετάσουν και ελέγξουν δαπάνες σε κάθε τομέα των κυβερνητικών δαπανών (π.χ. παιδεία, άμυνα, μεταφορές, ΟΤΑ, κοινωνικά επιδόματα)


· Εργαστούν προς την δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας των τμημάτων και μονάδων που διοικούνται από την κεντρική και τοπική κυβέρνηση και τις επικεντρωμένες μονάδες στις δημοσιονομικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την ανακατανομή πόρων που δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά.


· Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης δαπανών μέσω μιας ενδελεχούς επανεξέτασης των δαπανών κάθε Υπουργείου και του εξορθολογισμού των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών οι οποίες, στην παρούσα φάση, αντιστοιχούν στο εκπληκτικό 56% των συνολικών δημοσίων δαπανών.


· Εφαρμόσουν νομοθεσία (που προς το παρόν βρίσκεται υπό τη μορφή προσχεδίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) για την αναθεώρηση των δαπανών για μη μισθολογικά επιδόματα σε όλο τον δημόσιο τομέα.


· Εξακριβώσουν τα επιδόματα μέσω διασταύρωσης στοιχείων εντός των αρμόδιων αρχών και μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν στο να εντοπιστούν οι μη δικαιούχοι.


· Ελέγξουν τις δαπάνες για την Υγεία και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, παρέχοντας καθολική πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ.


Μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης - Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές θα:


· Συνεχίσουν να επεξεργάζονται διοικητικά μέτρα για την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των «παραθύρων» και κινήτρων που αυξάνουν υπερβολικά τον αριθμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε όλη την οικονομία και, πιο συγκεκριμένα, στον τραπεζικό και δημόσιο τομέα.


· Συγκεντροποιήσουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση.


· Καταργήσουν σταδιακά τις χρεώσεις υπέρ τρίτων, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο


· Θεσπίσουν καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και των εισοδημάτων, εκσυγχρονίσουν τα επιδόματα, ενισχύσουν τα κίνητρα για τη δήλωση εργασίας και παράσχουν στοχευμένη βοήθεια σε εργαζόμενους ηλικίας 50-65 ετών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Εγγυημένου Εισοδήματος, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση η οποία επιβαρύνει υπέρμετρα τα συνταξιοδοτικά ταμεία.


Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά – Η Ελλάδα επιθυμεί μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα:


· Μετατρέψει τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά σε εθνική προτεραιότητα και λειτουργήσει πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς.

· Στοχοποιήσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και των προϊόντων καπνού (για την αποφυγή απώλειας εσόδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής), και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει αμέσως φιλόδοξους στόχους για τα έσοδα, σε αυτούς τους τομείς, που θα επιδιωχθούν υπό τον συντονισμό της νεοσύστατης σχετικής θέσης Υπουργού Επικρατείας.

· Μειώσει (α) τον αριθμό των Υπουργείων (από 16 σε 10), (β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» της γενικής κυβέρνησης και (γ) μειώσει τα οφέλη των υπουργών, μελών του Κοινοβουλίου και των κορυφαίων αξιωματούχων (λχ αυτοκίνητα, έξοδα ταξιδιών, επιδόματα κλπ).


· Κάνει αυστηρότερη τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα περιλάβει σ’ αυτή τα μέγιστα επίπεδα δανεισμού από χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα.


· Ενεργοποιήσει άμεσα την υπάρχουσα (αλλά ανενεργή) νομοθεσία που ρυθμίζει τα έσοδα των ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), διασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δημοπρασιών) ότι καταβάλουν στο κράτος τιμές αγοράς για τις συχνότητες που χρησιμοποιούν και απαγορεύοντας τη συνέχιση λειτουργίας μόνιμα ζημιογόνων μέσων ενημέρωσης (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).


· Ιδρύσει ένα διάφανο, ηλεκτρονικό λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για δημόσιους διαγωνισμούς/προμήθειες – επαναφέροντας τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (το δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες).


· Αναμορφώσει το δίκτυο των μισθών στον δημόσιο τομέα με σκοπό να αποσυμπιεστεί η κατανομή αμοιβών μέσω αύξησης της παραγωγικότητας και κατάλληλων πολιτικών προσλήψεων χωρίς να μειωθούν οι ελάχιστοι μισθοί με τη διασφάλιση ότι το μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα δεν θα αυξηθεί.


· Εξορθολογήσει τα μη-μισθολογικά οφέλη, για να μειωθεί η συνολική δαπάνη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργικότητα του δημόσιου τομέα και σε συμφωνία με τις ορθές πρακτικές της Ε.Ε.


· Προωθήσει μέτρα για να: βελτιωθούν οι μηχανισμοί προσλήψεων, ενθαρρυνθεί η αξιοκρατική τοποθέτηση ατόμων σε θέση ευθύνης, βασιστεί η αξιολόγηση των υπαλλήλων σε πραγματική αξιολόγηση και ιδρυθούν δίκαιες διαδικασίες μεγιστοποίησης της κινητικότητας των ανθρώπινων και άλλων πόρων του δημόσιου τομέα.


ΙΙ. Οικονομική σταθερότητα

Προγράμματα Δόσεων – Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

· Βελτιώσει ταχύτατα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για την αποπληρωμή των φόρων και καθυστερούμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.


· Επεξεργαστεί προγράμματα δόσεων που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική διάκριση μεταξύ: (α) στρατηγικής μη-πληρωμής και (β) αδυναμίας πληρωμής· στοχεύοντας περιπτώσεις (1) ιδιωτών/επιχειρήσεων μέσω αστικών και ποινικών διαδικασιών (ειδικά ανάμεσα σε ομάδες υψηλού εισοδήματος) προσφέροντας ανά περίπτωση (2) όρων αποπληρωμής ιδιωτών/επιχειρήσεων με τρόπο που θα διευκολύνει δυνητικά υπό διάλυση επιχειρήσεις να επιβιώσουν, αποτρέποντας τον παρασιτισμό, ακυρώνοντας τον ηθικό κίνδυνο, και ενδυναμώνοντας την κοινωνική ευθύνη καθώς επίσης και μια κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμής.


· Αποποινικοποιήσει τους οφειλέτες χαμηλών εισοδημάτων με μικρές υποχρεώσεις.


· Εντείνει τις μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου για τη συλλογή απλήρωτων φόρων και την εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής.


Τραπεζικός Τομέας και Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια - Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι:


· Οι τράπεζες θα λειτουργούν στη βάση θεμιτών εμπορικών/τραπεζικών αρχών.


· Θα χρησιμοποιηθεί στο έπακρο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παίζει σωστά το βασικό ρόλο του στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και το δανεισμό του σε εμπορική βάση σε συμμόρφωση των κανόνων της Ε.Ε.


· Θα αντιμετωπιστούν τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών (λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών που έχει υιοθετηθεί), η λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η κατάσταση της αγοράς ακινήτων, θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και κάθε δυσμενούς επίπτωσης στη δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης.


· Θα συνεργαστεί με τις διοικήσεις των τραπεζών και των ιδρυμάτων για την αποφυγή, την ερχόμενη περίοδο, πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας οικογενειών που βρίσκονται κάτω από ένα ορισμένο όριο εισοδήματος, τιμωρώντας ταυτόχρονα όσους στρατηγικά δεν πληρώνουν, με σκοπό να:

(α) διατηρηθεί η στήριξη της κοινωνίας γύρω από ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, (β) αποτραπεί περαιτέρω μείωση στις τιμές ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων (κάτι που θα είχε δυσμενή επίπτωση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια), (γ) ελαχιστοποιηθεί η δημοσιονομική επίπτωση ενός μεγαλύτερου κύματος αστέγων και (δ) η προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας πληρωμών. Μέτρα θα ληφθούν ώστε να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

· Θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για εξω-δικαστικό συμβιβασμό και τα προγράμματα δόσεων μετά την τροποποίησή τους, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά και την κουλτούρα αποπληρωμής, ενώ θα διευκολυνθεί η αναδόμηση ιδιωτικού χρέους.

· Εκσυγχρονιστεί ο πτωχευτικός νόμος και θα αντιμετωπιστεί ο μεγάλος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων.

ΙΙΙ. Πολιτικές Προώθησης της Ανάπτυξης

Ιδιωτικοποίηση και διαχείριση δημόσιων αγαθών – Για να προσελκύσει επενδύσεις σε βασικούς τομείς και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα δημόσια αγαθά, οι Ελληνικές αρχές θα:

· Δεσμευθούν να μην οπισθογυρίσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο.


· Περιφρουρήσουν την παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις/βιομηχανίες σε συμφωνία με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.


· Αναθεωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, με στόχο να βελτιωθούν οι όροι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη για το κράτος, να διευρυνθούν τα έσοδα, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός των τοπικών οικονομιών, να προωθηθεί η εθνική οικονομική ανάκαμψη και να τονωθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.


· Υιοθετήσει, πλέον, μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και επί της ουσίας, με έμφαση σε μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις, κοινοπραξίες (συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα) και συμβόλαια που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα έσοδα της κυβέρνησης αλλά και τα μελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων.


· Ενοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ με διάφορους οργανισμούς διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που επί του παρόντος είναι διασκορπισμένα σε όλο το δημόσιο τομέα) με σκοπό να αναπτυχθούν τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία και να ενισχυθεί η αξία τους μέσω μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων και προσδιορισμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.


Μεταρρυθμίσεις στην αγορά Εργασίας -Η Ελλάδα δεσμεύεται να:


· Να υιοθετήσει την βέλτιστη πρακτική της ΕΕ σε όλο το εύρος της νομοθεσίας που αφορά την αγορά εργασίας μέσω διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα ωφεληθεί από την τεχνογνωσία των ILO, ΟΟΣΑ και της παρεχόμενης τεχνικής συνδρομής.


· Επεκτείνει και αναπτύξει τα υπάρχοντα προγράμματα που παρέχουν προσωρινή απασχόληση στους ανέργους, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και, εφόσον δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέπουν, παράλληλα να αναβαθμίσει τα προγράμματα επιμόρφωσης των μακροχρόνια ανέργων.


· Εισαγάγει σταδιακά μία νέα και «έξυπνη» προσέγγιση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει την φιλοδοξία για εξορθολογισμό και, σε βάθος χρόνου, την αύξηση του κατώτατου μισθού με τρόπο που θα διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Η έκταση και το timing των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ILO-Διεθνές Γραφείο Εργασίας, και θα λάβει σοβαρά υπόψη τις συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου οργάνου για το κατά πόσο οι αλλαγές στους μισθούς είναι σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.


Μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον - Ως μέρος της νέας πολιτικής ατζέντας η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:


· Αφαιρέσει εμπόδια στον ανταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.


· Ενισχύσει την ανεξαρτησία της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.


· Εισάγει δράσεις για τη μείωση του διοικητικού κόστους που προκαλεί η γραφειοκρατία στη βάση στοιχείων του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένης νομοθεσίας που απαγορεύει σε μονάδες του Δημόσιου Τομέα να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) στοιχεία που επιβεβαιώνουν πληροφορίες που ήδη κατέχει το κράτος (εντός της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας).


· Καλύτερη διαχείριση της γης, περιλαμβανομένων πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση γης, καθώς και η οριστικοποίηση ενός κατάλληλου Κτηματολογίου.


· Να επιδιώξει προσπάθειες προκειμένου να άρει δυσανάλογους και αδικαιολόγητους περιορισμούς στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ως μέρος μια ευρύτερης στρατηγικής για να αντιμετωπιστούν κατεστημένα συμφέροντα.

· Ευθυγράμμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με τις καλύτερες πρακτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης- Η Ελληνική κυβέρνηση θα:


· Βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων μέσω μεγαλύτερης εξειδίκευσης εξελίσσοντας σε αυτό το πλαίσιο τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

· Θα προωθήσει την ψηφιοποίηση των νομικών κωδίκων και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και διακυβέρνησης στο νομικό σύστημα.

Στατιστικά – Η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να:


· Τιμήσει πλήρως τη Δέσμευση για Αξιοπιστία των Στατιστικών και συγκεκριμένα τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, εξασφαλίζοντας ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους αναγκαίους πόρους για να εφαρμόσει το πρόγραμμα εργασίας της.

· Εγγυηθεί τη διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας ορισμού του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015, σε συνεργασία με την ΕUROSTAT.

Ανθρωπιστική Κρίση – Η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τα σχέδιά

της να:

· Αντιμετωπίσει ανάγκες που δημιουργούνται από την απόλυτη φτώχεια (ανεπαρκής πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και βασική παροχή ενέργειας) με ιδιαίτερα στοχευμένα μη-χρηματικά μέτρα (πχ κουπόνια σίτισης)

· Κάτι τέτοιο θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βοηθητικός στην αναδόμηση της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας/διαφθοράς (πχ η έκδοση της έξυπνης Κάρτας Πολίτη που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σαν ταυτότητα, στο ΕΣΥ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο πρόγραμμα σίτισης κλπ)
· Αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα Εγγύησης Ελάχιστου Εισοδήματος με προοπτική να εφαρμοσθεί σε εθνικό επίπεδο.
· Διασφαλίσει ότι η μάχη ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση δεν θα έχει αρνητική δημοσιονομική επίπτωση.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Η λίστα των μεταρρυθμίσεων που έστειλε η κυβέρνηση στους εταίρους Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">